Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zij zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling voeren en Mijn Kerken zullen hun heiligheid verliezen

Ontvangen op vrijdag 4 april 2014

23.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, profetieën worden door God niet aan de mens geopenbaard om sensatie te creëren. Ze worden gegeven om de mensheid op hun toekomst in Mijn Koninkrijk voor te bereiden zodat ze vooraf gewaarschuwd kunnen worden voor potentiële gevaren voor hun ziel. Elk ingrijpen in jullie leven, op bevel van Mijn Vader, is voor jullie eigen bestwil en dat van andere zielen.

Mijn profetieën, die aan jou gegeven worden, Mijn dochter, hebben wel degelijk een aanvang genomen. De bedriegers hebben van binnenuit de controle overgenomen, en zij zullen de wereld blijven wijsmaken dat een nieuwe leer – één waarin wijzigingen aan de bestaande Leer, die door God vastgelegd is, aangebracht werden – gewijzigd kan worden om deze te schikken naar het leven van alle mensen en naar alle religies. Pas op voor het woord ‘oecumenisch’ of voor elke poging om Mijn Kerk op aarde in te nemen en haar van haar goddelijkheid te beroven!

Hij, die de liturgie vervalst, is geen echte dienaar van Mij, en toch is het juist dat wat er zal gebeuren. En wat zullen Mijn gewijde dienaren doen? Zij zullen hun hoofd buigen, hun armen opheffen in glorieuze lofprijzing voor de nieuwe valse leer en al wat Ik de wereld schonk, ontkennen. Hun liefde voor wereldse zaken, hun verlangen bewonderd te worden en hun torenhoge ambities zullen hen van hun geloften aftrekken. Ze zullen verraders worden en Mij de rug toekeren. Ze zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling voeren en Mijn Kerken zullen hun heiligheid verliezen. Kort daarna, als de kern van Mijn Kerk ontheiligd is, zullen ze alle andere christelijke geloofsrichtingen verzamelen en nieuwe oecumenische sekten uitvinden, wat zal uitmonden in de publieke verklaring die het bestaan van de hel zal ontkennen. Achterstevoren werkend, in juist de tegenovergestelde richting van de waarheid, zal er dan aan al de gelovigen verteld worden dat de zonde subjectief is, en dat het door de erfzonde onmogelijk is om deze te vermijden. Bijgevolg, zo zal er jullie verteld worden, is het niet iets om jullie zorgen over te maken. De zonde zelf zal geherdefinieerd worden. Zodra dat gebeurt, zal elk moraliteitsbesef uitsterven. Wanneer moraal niet langer als belangrijk beschouwd wordt, zal de zonde welig gaan tieren. De zonde zal zich verspreiden, escaleren, tot de samenleving zal instorten, en voor diegenen die Mijn Kerk – de ware Kerk – trouw blijven, zal het een afschuwelijk zicht zijn om te aanschouwen.

Mensen zullen zich beroemen op de zonde, openlijk pronken met hun gebrek aan moraliteit en de nieuwe wereldreligie zal verordenen dat de zonde jullie nooit zal hinderen of schaden in de ogen van God. De god op wie zij zich zullen beroepen, is Satan, maar ze zullen dat nooit aan jullie vertellen. Om de spot met Mij te drijven, zullen ze jullie de Antichrist voorstellen, die enthousiast ontvangen zal worden omdat hij door de Valse Profeet toegejuicht en door hem verafgood zal worden. De Antichrist zal alles doen wat met Mijn Leer in tegenspraak is, maar hij zal dat met charisma en charme doen. Miljoenen zullen hem aanbidden. Hij zal alles zijn wat Ik niet ben. Hij zal er zovelen om de tuin leiden, dat het voor hem gemakkelijk zal zijn om Gods kinderen tot ketterij en verschrikkelijke troosteloosheid te voeren.

Ik Ben jullie allemaal op deze dag aan het voorbereiden. Het is voor velen van jullie zeer moeilijk om dat nieuws aan te horen, maar het is de waarheid. De waarheid zal jullie ziel verlossen van de dood. Bestrijd de waarheid en daaruit zal niets goeds voortkomen – enkel vertwijfeling! Verhinder anderen trouw te blijven aan Mijn Kerk, door hen aan te moedigen de ketterij te volgen - die op het punt staat om door Mijn Kerk, van binnenuit, aan de wereld opgelegd te worden – en jullie zullen voor de leeuwen gegooid worden! Diegenen die met geweld de ziel van anderen verderven, treden de grootste straf door Mijn hand tegemoet.

Neem de waarheid aan en bereid jullie voor! Volg Mij en Ik zal jullie veilig naar Mijn Koninkrijk voeren! Volg het Beest en hij zal jullie, en diegenen die jullie meebrengen, voor de eeuwigheid naar het vuur van de hel voeren!

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie