Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

Ontvangen op zaterdag 26 april 2014

13.42 u

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Die mensen onder jullie, die Mijn Zoon niet aanvaarden, zullen zo plotseling in elke straal van Zijn barmhartigheid gehuld worden, dat weinigen van jullie zullen bevatten wat er over jullie uitgestort werd, zodanig zal de kracht van Zijn goddelijke aanwezigheid zijn. Diegenen van jullie met haat in hun hart, zullen grote pijn en zielsleed gewaarworden. Jullie zullen dezelfde pijn ervaren, die jullie Mijn kinderen oplegden, maar dan drie keer erger, want vergis jullie niet, de Waarschuwing is een soort oordeel. Jullie zullen de pijn en het intense lijden meemaken, dat jullie zouden ondergaan als jullie in het vuur van de hel geworpen zouden worden. Velen van jullie zullen vinden dat de Waarschuwing tergend pijnlijk zal zijn. Toch moeten jullie Mijn geschenk toejuichen, want het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen.

Ik span Mij in om jullie door Mijn gezegende missie voor te bereiden opdat Ik niet één ziel zal verliezen. Mijn laatste missie op aarde – waaraan Ik gezag verleende in de gedaante van de Allerheiligste en Gezegende Drie-Eenheid – zal hevig tegengewerkt worden terwijl deze haar tocht voortzet om, voorafgaand aan de Grote Dag, zielen te redden. Geen enkele andere missie sinds de kruisiging van Mijn Zoon, zal zozeer gehaat worden als deze. Wee diegenen die Mij, jullie Eeuwige Vader, tegenwerken want als jullie Mij door een valse tong in het gezicht spugen, zal Ik jullie straffen.

Ik zal de haat en de godslasteringen die jullie, misleide zondaars, Mij toewerpen, niet lang meer dulden. Wanneer jullie Mij proberen tegen te houden in Mijn streven om jullie allemaal van de Boze te redden, zullen jullie enorm te lijden hebben vanwege de zielen die door jullie voor Mij verloren zullen gaan.

Mijn Godheid zal niet verpletterd worden, noch zal de Komst van Mijn Zoon tegengehouden worden. Niemand heeft de macht om dat te doen. De mens die zich tussen de zondaar en Mij, de Eeuwige Vader, probeert te plaatsen met de bedoeling die ziel ertoe te misleiden Mijn Woord te loochenen, zal gestopt worden.

Ik Ben de waarheid. Ik Ben het begin en Ik Ben het einde. Mijn liefde voor al Mijn kinderen is groot, maar wee de zondaar die zich Mijn toorn op de hals haalt wanneer hij zich boven Mij probeert te verheffen. Ik zal diegenen vermorzelen, van wie de acties zielen tot ernstige dwaling zullen voeren. Jullie mogen Mijn Waarschuwing geen seconde verkeerd uitleggen, want wanneer Ik genoopt ben om bij de redding van zielen in te grijpen, zullen die vijanden van Mij te gronde gericht worden.

Mijn indrukwekkende tussenkomsten hebben een aanvang genomen, en weldra zullen er nog weinigen van jullie, die door deze boodschappen Mijn stem horen, opnieuw gaan twijfelen want jullie zullen getuigenis afleggen van elke profetie die in Mijn Boek der Waarheid opgenomen is.

Ga en wees dankbaar voor Mijn grote barmhartigheid! Aanvaard Mijn tussenkomsten, want deze zullen helpen om de wereld tot bezinning te brengen! Pas na de zuivering zal de mens in staat zijn om werkelijk naar Mijn stem te luisteren.

Jullie Eeuwige Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

Boodschap: Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

donderdag 17 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie