Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

Ontvangen op zondag 27 april 2014

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Er zijn veel mysteries verbonden aan Mijn Godheid, die de mens – hoeveel kennis van geestelijke zaken hij ook heeft – nooit kan begrijpen. Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend en Mijn Vader openbaarde aan de mensheid slechts datgene wat Hij wenste. De mens kreeg de kennis en de waarheid zodat hij God zou kunnen vereren en Hem, zo goed als hij kon, zou kunnen dienen. Door de profeten werd aan de mens meegedeeld hoe hij zich aan de Tien Geboden moet houden om ervoor te zorgen dat hij niet in dwaling vervalt. Om Zijn liefde voor de wereld te bewijzen, werd Hij dan mens en toonde door Mij, Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, nauwgezet aan de mens wat tot het goede leidt en wat het kwaad vertegenwoordigt. Ik openbaarde de waarheid, zij het slechts een fractie van wat Mijn Vader wenste, maar de mens was zo hooghartig, arrogant en ambitieus dat hij de waarheid niet wilde kennen, daar deze hem niet aanstond.

De farizeeën sloten hun ogen, keken de andere kant op en bestempelden Mij als een man die zijn verstand verloren had en in raadsels sprak. Zij bezaten het vermogen niet om de waarheid te horen, hoewel Mijn onderrichtingen gewoon de woorden, de lessen en de Geboden die in Mijn Vaders Boek opgenomen zijn, herhaalden. Zij bewandelden de bekrompen weg, links noch rechts kijkend, terwijl zij hun eigen versie aangaande het dienen van God volgden. Zij deden dat met een vrome buitenkant - de zwakken, armen en ongeschoolden schuwend, terwijl zij God prezen. Zij verbanden Mij toen en hun ambtgenoten van nu zullen dat opnieuw doen als zij in de komende jaren met hun door de mens gemaakte leer doorgaan.

Zo zien jullie nu, dat niettegenstaande alles wat de mens beweert te weten, hij in werkelijkheid zeer weinig afweet van de weg des Heren. Van wat hij kreeg, worden enkel maar die delen van de waarheid aangenomen, die hem aanstaan. Ik heb bijvoorbeeld Gods kinderen altijd opgedragen om van elkaar te houden, maar zij slagen er niet in om dat te doen. Hoeveel van jullie liggen geknield voor Mij en overladen Mij uit dankbetoon met lof om dan vervolgens jullie broeders en zusters te belasteren? Sommigen van jullie gaan zover Mij te vertellen wat voor goddeloze mensen zij zijn, in plaats van liefde en vergevingsgezindheid te tonen.

De mens zal altijd zwak zijn, want het is voor het menselijk wezen onmogelijk om volmaakt te zijn. Maar waarom enerzijds Mijn onderrichtingen aannemen en deze dan aan de andere kant loochenen? Geef nooit toe aan de bekoring om een ander in Mijn naam te veroordelen want jullie hebben het recht niet om dat te doen. Verhef jezelf nooit voor Mij wanneer jullie tezelfdertijd een ander menselijk wezen bezoedelen of kleineren. Dat is beledigend voor Mij. Om de waarheid aan te nemen, moeten jullie zonder kwaadwilligheid, hoogmoed, eigengerechtigheid of zelfzucht zijn. Jullie moeten jullie mantel van arrogantie afleggen, want dat is een kenmerk van Satan en Ik vind dat weerzinwekkend.

Herinner jullie Mijn onderrichtingen a.u.b., en leid jullie leven volgens wat Ik jullie meedeelde. Wanneer jullie merken dat jullie hart verontrust, vol angst of haat is, moeten jullie altijd Mijn hulp opzoeken. Want als jullie dat niet doen, dan zal dat gevoel van wanhoop en haat jullie verteren. Jullie moeten het feit accepteren dat jullie altijd voor de zonde zullen bezwijken, maar weet ook dat jullie oprecht berouw moeten tonen voordat jullie in jullie ziel enige vorm van vrede of rust zullen voelen.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

Boodschap: Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

donderdag 17 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie