Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Waarschuwing voor de geestelijkheid

Ontvangen op dinsdag 16 november 2010

9.55u

Mijn dochter, je bent gisteren afgewezen aangezien de mensen probeerden om twijfels in je gedachten te brengen. Je hebt daardoor geleden. Wanhoop niet! Mijn woord zal gehoord worden. Je zult geconfronteerd worden met hindernissen waardoor je je ontgoocheld zult voelen bij het werk.

Mijn dochter, Ik leid je. Je moet daaraan denken en nooit Mijn belofte vergeten. Ik deed zoals je vroeg, en liet je toe om afgelopen nacht rustig te slapen. Je bent nu sterker. Voel je dat niet?

Wees behoedzaam met wie je communiceert. Mijn volgelingen, of degenen waarvan je denkt dat het Mijn volgelingen zijn, zijn niet altijd wat ze lijken. Je moet doen wat je hart je ingeeft.

De wereld lijkt misschien zoals het altijd geweest is. Toch is er verandering en dit vindt nu plaats. Deze verandering leidt de mensheid naar een duisternis die hen zal omhullen en die hun liefde voor Mij zal benevelen.

Waarom willen Mijn kinderen de waarheid blijven trotseren? Zij volgen Mijn leer niet. Toch is hen dit geschenk gegeven door Mijn apostelen die, uit liefde voor Mij en door de kracht van de Heilige Geest, de wereld een zeer bijzonder geschenk gaven. De gave van de waarheid is aan al Mijn kinderen doorheen de wereld onderwezen en verspreid. Veel kinderen volgden deze leidraad doorheen de eeuwen.

Anderen, terwijl ze de waarheid kennen, besloten deze te verdraaien om te schikken naar hun eigen bedoelingen, verlangens, wellust en zoektocht naar macht. Mijn volgelingen konden vervolgens geen onderscheid maken tussen de waarheid van het woord van God en de onwaarheden verspreid door degenen die misleid werden. Dit is hoe de Bedrieger werkt. Hij veroorzaakt verwarring, wanhoop en een gevoel van hopeloosheid. Hij heeft dit gedaan vanaf Mijn kruisdood. Maar aanhoor Mij nu! Hij zal niet winnen, Mijn dochter. De machten van de hemelse leiding zullen nogmaals bij de kinderen het geloof inprenten door de onderrichtingen van Mijn profeten.

Verzoek Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor de veranderingen die zij in de wereld zien. Vraag hen om hun hart, hun ogen en hun geest te openen om de leugens, door Satan verspreid, te aanschouwen. Van hem komt een web van beloften voort. Ontworpen zodat Mijn kinderen zich aangetrokken zouden voelen door uiterlijke wonderen. De wonderen en de bedrieglijke roem zijn waardeloos.

Zij zijn niet gericht op de liefde noch bieden zij enige echte vertroosting zodra de ledigheid ervan aan het licht gebracht wordt.

De kwade machten worden nu steeds sterker, Mijn kind. Zij worden georganiseerd door Satan, door middel van zijn leger van boosaardige volgelingen. Deze volgelingen gehoorzamen, uit hebzucht en eigenliefde, in gewillige aanbidding en zullen geleid worden naar zijn trendy paradijs. Zijn beloofde paradijs is niets anders dan zwarte duisternis en tegen de tijd dat Mijn kinderen dit beseffen, zal de tijd van de redding voorbij zijn.

Gebed om verlossing

Al Mijn kinderen moeten zich bewust worden van dit onheil als zij elkaar willen redden, zeker uit liefde voor hun eigen familie. Mijn liefde zal hen blijven begeleiden als zij zich nu tot Mij wenden. Zij moeten nooit bang zijn om zich te buigen en te zeggen:

O, mijn Heer, leid mij naar Uw Koninkrijk
en bescherm me tegen de duisternis
die mijn ziel overspoeld heeft.
Hoor mij nu, o Heilig Hart
en laat door Uw goedheid Uw licht van liefde en bescherming doorschemeren.

Degenen van Mijn kinderen die dit gebed opzeggen, zullen verhoord worden. Hun smekingen om verlossing voor hen en voor degenen waar zij van houden, zullen beantwoord worden. Ik heb, door middel van Mijn zieners geleid door Mijn Gezegende Moeder, moeizaam geprobeerd om waarschuwingen in de wereld te zenden. Vele, vele malen werden Mijn zieners, niettegenstaande de afwijzingen in het begin, uiteindelijk aanvaard. Deze keer zal hen het belang van de tijd, voordat de boodschappen door voldoende mensen gehoord worden, niet worden toegekend.

Wees op jullie hoede voor valse profeten

Niettemin moet Ik Mijn kinderen waarschuwen om op hun hoede te zijn voor valse profeten. Veel waarachtige zieners werden misleid. Aan de zieners die waarachtig zijn, zullen de genaden geschonken worden die Mijn waarheid op een zodanige manier zullen uitstralen dat zij gepaard zullen gaan met bovennatuurlijke gebeurtenissen en mirakelen welke niet ontkend kunnen en zullen worden.

Mijn hart breekt als Ik zie hoe velen van hen door Mijn allerheiligste discipelen verloochend worden. Dezelfde discipelen, die Ik afgevaardigd heb om Mijn kinderen te onderrichten, falen in hun opdracht. Zij moeten zich nu tot Mij wenden om leiding en bidden voor de nodige genaden om Mijn volk te leiden.

Mijn gewijde bedienaren zijn heel bijzonder en degenen die de sacramenten ontvangen hebben, moeten luisteren naar Mijn dringend verzoek. Jullie zijn het nu aan Mij verplicht. Hernieuw jullie geloften nu! Geloof en volg Mijn heilige boodschap! Wees sterk want jullie worden nu allen geroepen om getuigenis af te leggen van de waarheid in het Boek der Openbaringen. Aanvaard dat de tijd gekomen is! Maak jullie nu klaar voor deze grote gebeurtenis. Verloochen Me niet of keer Me niet de rug toe! Predik met kracht en overtuiging! Verzwak Mijn onderrichtingen niet door Mijn volgelingen te vertellen dat alles zal goed komen. Dit is niet de boodschap waarvoor jullie geroepen zijn. Jullie zijn aan Mij, jullie Goddelijke Verlosser, verplicht om jullie kudde in kennis te stellen van de waarheid.

Er moet niet tegen Mijn kinderen gezegd worden dat ze allemaal gered zullen worden. Dit is een onwaarheid! Want het zijn enkel diegenen die Mijn vergeving opzoeken en zich aan Mij en Mijn leer overgeven die gered zullen worden.

Waarom volgen jullie de leer van de Schrift niet? Waarom gebruiken jullie excuses? Waarom misleiden en overtuigen jullie Mijn kinderen dat God iedereen zal vergeven? Mijn Eeuwige Vader zal enkel diegenen vergeven die in Mij geloven en die tot inkeer komen.

Heeft Mijn kruisdood jullie niets aangetoond? Ik stierf om de mensheid te verlossen van de razernij van Satan. Toch onderwijzen jullie, door misplaatste verdraagzaamheid, een leugen aan Mijn kinderen. Jullie zijn het slachtoffer geworden van de druk op de mensheid om de heilige geloofsleer, waarvoor jullie geroepen zijn om die te verkondigen, te verbloemen.

Zijn jullie niet beschaamd? Jullie worden zo in beslag genomen door de wereldse aantrekkelijkheden die de aarde te bieden heeft, dat jullie de valse leerstellingen volgen die jullie zijn voorgeschreven door de populaire verdraagzaamheid die Satan verspreid heeft onder Mijn kinderen. Deze arme, misleide kinderen hebben leiding nodig. Zij moeten ook het verschil begrijpen tussen de menselijke interpretatie en die goddelijke belofte door Mij gegeven.

Waarom willen Mijn kinderen niet geloven in de goddelijke tussenkomst? Waarom bagatelliseren jullie dit als het zich bij jullie voordoet? Mijn priesters, luister naar Mijn dringend verzoek. Bid dat Mijn boodschap van waarheid gehoord zal worden.

Boodschap aan de bisschoppen

Tot Mijn bisschoppen zeg Ik dit. Leg jullie gewaden af, keer jullie rug naar de rijkdom waar jullie geloof aan hebben gehecht! Zoek de nederigheid op die vereist wordt van jullie! Gehoorzaam Mijn woord nu of zie de gevolgen onder ogen! Jullie zijn het verplicht aan Mij en aan Mijn Eeuwige Vader. Hoe blind zijn jullie geworden? Tekenen worden nu gegeven via zieners, in de lucht, en jullie hebben verzuimd er acht op te slaan. In plaats daarvan zitten jullie in jullie kastelen en lachen spottend. Hierdoor zullen jullie zonden niet vergeven worden.

De zonden van Mijn gewijde discipelen, diegenen die kozen voor Mijn weg, beledigen Mij in hoge mate. Open jullie ogen, jullie hart en keer terug naar de leer volgens Mijn Heilig Boek.

Boodschap aan de kardinalen

Tot Mijn kardinalen zeg Ik dit. Tot op welke verheven hoogtes zijn jullie gaan staan zodat jullie de sacramenten of de waarheid van Mijn leer om Mijn kudde te leiden, vergeten zijn. Kom nu naar beneden en handel volgens Mijn leiding. Wees niet afgeleid door de onwaarheden die de mensheid vastgegrepen hebben. Verloochenen ook jullie Mij niet!

Ik vraag jullie allen om voor Mijn geliefde moedige Paus te bidden, de laatste ware Paus. Jullie, Mijn discipelen, worden op een dwaalspoor gebracht door de Bedrieger. Hij heeft zichzelf bekend gemaakt in de gangen van Mijn Kerk en zijn verdorven handelswijzen vertonen zich nu. Tot diegenen van jullie die ogen hebben: blijf voor en achter jullie kijken. Hij zal jullie ziel bemachtigen als jullie toegeven aan zijn bedrog.

A.u.b., bid nu voor ieder van jullie. Smeek om Mijn leiding! Smeek om vergiffenis en laat Me jullie opnieuw leiden!

Diegenen van jullie die deze onderrichting zullen aanvechten: luister nu! Waarom zou Ik met jullie niet op deze manier communiceren? Ik onderwees jullie allen door de Apostelen die, geleid door de Heilige Geest, aan de wereld Mijn boodschappen gaven welke vanaf die tijd zijn blijven voortbestaan. Nu is de tijd nabij. Heel jullie leven hebben jullie gebeden om leiding. Nu, op dit moment, spoor Ik jullie aan om te luisteren naar Mijn dringend verzoek.

Jullie Goddelijke Verlosser, Jezus Christus.

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie