Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bekering

Ontvangen op zondag 21 november 2010

1.30 u

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. Maak je geen zorgen, zelfs voor diegenen onder jullie die het moeilijk vinden om in Mij, Mijn Eeuwige Vader en de Heilige Geest te geloven. Velen van jullie, Mijn dierbare kinderen, willen geloven maar vanwege jullie redenering en logica, waarbij jullie alle dingen evalueren gebaseerd op rationeel denken, zullen jullie het moeilijk vinden om te geloven in het bovennatuurlijke.

Vrees niet! Door te bidden, zelfs maar één keer per dag, en te vragen aan Mijn Heilig Hart om Mijn liefde over jullie uit te storten, zullen jullie je binnen de kortste keren anders voelen. Velen onder jullie – degenen die onzeker zijn in hun overtuigingen – benijden anderen met een diep geloof. Jullie moeten begrijpen dat Ik jullie allemaal bemin. Net zoals bij een ouder heeft ieder van jullie een diepe en speciale plaats in Mijn Hart. Jullie moeten nooit het gevoel hebben dat jullie Mijn liefde niet waardig zijn.

Hield Ik niet zodanig veel van jullie dat Ik vrijwillig Mijn leven voor jullie gegeven heb in de hoop dat jullie een tweede kans zouden krijgen om terug naar Mij te komen?

Kinderen, jullie zullen altijd door anderen opzij geschoven worden omdat jullie het geloof belijden in jullie Goddelijke Schepper. Als dit gebeurt, denk er dan aan dat dit iets is waaronder de mensen op deze aarde moeten lijden voor hun liefde tot Mij. Laat dit geloof in Mij, jullie Goddelijke Verlosser, nooit verbleken of verborgen zijn voor diegenen die met medelijden naar jullie zullen kijken.

Ja, veel van Mijn kinderen zullen jullie overtuigingen in vraag stellen, beïnvloed door menselijke redenering en logica opzettelijk in hun gesloten zielen aangebracht. Ten einde jullie meer te beledigen, zal hen het genot ontnomen worden door jullie geloof en terwijl zij het niet openlijk zullen toegeven, voelen zij een eigenaardige jaloezie. Deze jaloezie komt voort uit de stelligheid die tot hen doordringt, dat er in hun zielen een leegte is. Hoe ze zich ook inspannen om hun blik naar binnen richten, toch kunnen ze niet begrijpen waarom dit zo is. Ondertussen zal jij, de gelovige, vernedering ondergaan vanwege de beschamende ogen van de toeschouwers met een zwak of totaal geen geloof.

Wees nooit bang of beschaamd om uit te komen voor de liefde die jullie voor Mijn Eeuwige Vader voelen in jullie hart. Wees open over jullie geloof! Draag jullie liefde voor Mij met trots voor iedereen zichtbaar! Op die manier geven jullie het goede voorbeeld.

Probeer nooit te hard jullie overtuigingen door logische redeneringen op een agressieve manier op te dringen aan niet-gelovigen. Betuig in plaats daarvan liefde en steun aan jullie broeders en zusters, zelfs al weten jullie dat ze een leidraad nodig hebben. Als zij de openhartige manier zien waarmee jullie openlijk en met vreugde uitdrukking geven aan jullie liefde voor Mij, zullen zij nieuwsgierig beginnen te worden.

Door anderen de weg te wijzen, door het voorbeeld van liefde, respect en goede daden, zullen zij naar het Licht getrokken worden. Velen zullen in het begin niet begrijpen waarom. Maar mettertijd en door de kracht van jullie gebeden zullen zij naar Mij toe wandelen.

Ik spoor jullie allen aan om te bidden voor de bekering van alle zielen. Hiertoe behoren ook de mensen door jullie persoonlijk gekend waarvan jullie aanvoelen dat ze nood hebben aan gebeden wegens de moeilijkheden die ze in dit leven ondervinden. Bid ook voor de bekering van die arme kinderen die Ik verloren ben door de duisternis welke hen blind maakt voor de waarheid. Bid vooral uit medelijden en liefde voor diegenen die actief de weg van de Bedrieger volgen. Zij hebben, meer dan iemand anders, jullie gebeden nodig.

Maak aan iedereen waarmee jullie in contact komen de details bekend over hoe elk van hen verlost kan worden, zelfs in het uur van de dood, door het opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.

A.u.b., a.u.b., geef dit door aan iedereen die wil luisteren. Spoor hen aan, als jullie durven, om het op te zeggen en te onthouden want als jullie dit doen en zij zeggen deze op wanneer zij hun laatste adem uitblazen, kunnen en zullen zij door Mij gered worden.

Wees nooit beschaamd voor de kruisjes die jullie dragen

Voel jullie nooit beledigd als niet-gelovigen lachen of de draak steken met jullie als jullie bidden. Wees nooit beschaamd voor de kruisjes die jullie dragen om bescherming. Verstop deze symbolen van de liefde die jullie voor Mij, jullie Goddelijke Redder, Mijn Eeuwige Vader of de Heilige Geest hebben niet. Door met trots deze kentekens van heilige hulde te dragen, zullen jullie anderen naar Mij toe leiden. Ondanks de uiterlijke minachting van deze mensen kunnen jullie ondervinden dat zij jullie innerlijk benijden om jullie geloof. Gebed, Mijn kinderen, kan Mij helpen hun zielen te winnen. Zeg dit gebed voor hen:

“Mijn geliefde Heer, ik steek mijn armen uit
om U te vragen om mijn beminde broeder/zuster in Uw tedere armen te nemen.
Zegen hen met Uw Heilig Bloed
en geef hen de nodige genade
om hen toe laten de Geest van Uw liefde te ontvangen
om hen te leiden naar het Eeuwige Heil.”

Wanneer jullie, Mijn gelovigen, door anderen openlijk worden uitgedaagd aangaande jullie geloof, begin dan met dit te zeggen. Ik ben een volgeling van Christus die de dood onderging door de handen van niet-gelovigen. Daardoor, als een volgeling van Christus, zal ik altijd van anderen vernedering ondervinden door mijn liefde voor Hem. Dat is het kruis dat ik draag en ik ben daar trots op. Hij, mijn Redder, stierf niet alleen voor mijn zonden maar ook voor die van jou.

Wanneer zij met trots opscheppen over het feit dat zij agnostisch of atheïstisch zijn, zeg hen dan het volgende. Vraag hen of zij zich anders zouden voelen als hun leven op deze aarde op zijn einde loopt. Geef hen dan dit advies. Herinner jullie op jullie doodsbed dit gebed van de Goddelijke Barmhartigheid zelfs als jullie dan nog onzeker zijn. Open jullie harten en vraag aan Mijn Eeuwige Vader om hen te vergeven. Denk aan Mijn belofte. Als Rechter, alsook als jullie Redder, zal Ik vergeven – tot de laatste snik op aarde van elk van Mijn kinderen. Zeg hen om intens te bidden zodat ze bij machte zijn om hun harten slechts één maal te openen.

Het gebed leidt al Mijn kinderen nader tot Mijn Koninkrijk op aarde wanneer de Hemel en de aarde zullen samensmelten. De kracht van het gebed zal pas echt begrepen worden als Mijn kinderen hun harten openen en het uitroepen. Vraag, en als het Gods Wil is, zullen jullie gebeden verhoord worden.

Ontzeg jullie kinderen nooit het sacrament van het doopsel

Tenslotte, bid voor de kleine kinderen, jullie zonen en dochters en de jeugd in de wereld. Elk van hen verdient het dat hen de waarheid getoond wordt. Er is hen niet de waarheid van Gods liefde getoond of door hun ouders de leidraad gegeven vanwege de geestelijke duisternis die de afgelopen twee decennia op aarde bestaat. Zelfs als je eigen geloof zwak is, onttrek jullie dan niet aan jullie plicht als ouders, om hen toegang te verschaffen tot de Sacramenten, in het bijzonder deze van het Doopsel.

Neem het niet op jezelf om dit belangrijkste sacrament aan jullie eigen kind te weigeren. Veel ouders die met trots voet bij stuk houden als zij hun ongelovige opvattingen op luide toon meedelen, beschadigen de zielen van hun kinderen. Geef jullie kinderen het geschenk van de sacramenten. Na verloop van tijd zullen zij ofwel jullie dankbaar zijn ofwel Mij verloochenen. Dat zal van hen afhangen. Verloochen Mij als jullie het nodig vinden maar steel de zielen van Mijn kinderen niet. Jullie mogen hun ouders zijn hier op aarde maar zij zijn de kinderen van Mijn Eeuwige Vader, de Schepper en Maker van alle dingen. Probeer hen niet met jullie mee te nemen naar de duisternis. Vergeet niet dat, ondanks jullie eigen overtuigingen, Ik jullie allemaal bemin.

Jullie Goddelijke Redder en Rechter

Jezus Christus, Zoon van de Eeuwige Vader

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

Boodschap: De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

zaterdag 20 november 2010

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie