Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Waarschuwing betreffende de hel en de belofte van het Paradijs

Ontvangen op zaterdag 13 november 2010

3.00 u

Mijn geliefde dochter, je hebt een verschrikkelijke vervolging doorstaan die Ik heb toegelaten om je ziel te bevrijden van de kwellingen van de hel. Je bent nu verlost en je geestdrift zal je in staat stellen om Mijn woord te verspreiden zodat de mensheid bevrijd kan worden van het lijden dat hen wacht als ze zo dwaas zouden zijn om te bezwijken voor de Kwade.

Jij, Mijn dochter, wordt van helemaal in het begin gestuurd. Ik ben je de hele tijd sterker aan het maken en dit pas sinds een paar dagen. Hoe denk je dat je zult zijn binnen een week, een jaar of twee? Een vechter, moedig tot het einde. Je zult met Mij werken om de zielen van Mijn zeer geliefde kinderen, voor wie Ik een diepgaand en uiterst liefdevol medelijden heb, te zuiveren. De liefde stroomt door Mijn aderen zoals een rivier. Mijn mededogen slinkt nooit ondanks het feit dat zij zich de andere kant op draaien.

Ik zal hen redden van de kwellingen van de hel

Vertel hen, Mijn dochter, dat Ik hen zal redden van de kwellingen van de hel. Ik heb het nodig dat zij zich tot Mij wenden in hun vreugdeloze, verwarde toestand. Er is maar één weg naar de liefde en de vrede. Dat zal in Mijn nieuwe Paradijs zijn wanneer Hemel en aarde één zullen worden.

Weten zij dit dan niet? Hebben zij nog nooit gehoord van Mijn belofte van weleer? De belofte van het eeuwige leven, waarin zij – de gehele mensheid die zich tot Mij wendt – met lichaam, ziel en geest gevoerd zullen worden naar de Nieuwe Aarde en Hemel wanneer deze opnieuw samengevoegd zijn als het Paradijs, reeds zolang aan Mijn Vaders kinderen beloofd. Geloof, Ik smeek het jullie! Denk na! Als je nooit met de Heilige Schrift in aanraking gekomen bent, stel jezelf dan deze eenvoudige vraag: Wanneer jullie liefde voelen in jullie harten, waar denken jullie dat dit vandaan komt? Is het een liefde die jullie een zachtmoedig, nederig, hunkerend gevoel geeft totaal vrij van ik-zucht? Zo ja, dan is dit de liefde die Ik beloof aan al Mijn kinderen die zich tot Mij wenden.

Hoe wereldse ambities jullie leeg achterlaten

Het is moeilijk, Ik weet het lieve kinderen, om te geloven in een andere wereld dan degene waar jullie in leven. Herinner jullie dat deze wereld gemaakt is door God, de Eeuwige Vader. Daarna werd deze bezoedeld door de werken van de Bedrieger. Hij, Satan, is uiterst doortrapt. Jullie, Mijn kinderen, moeten toch weten dat de wereldse ambities, die jullie als onverzadigbaar ervaren, jullie niet bevredigen. Jullie voelen een leegte die jullie niet kunnen verklaren of begrijpen, is het niet zo? En dan streven jullie naar meer en meer. Maar, ook al hebben jullie het gevoel dat jullie het zouden moeten zijn, toch zijn jullie nog steeds niet tevreden. Waarom is dat? Hebben jullie in je harten gekeken en jullie afgevraagd: waarom? Waarom? Het antwoord is heel eenvoudig.

God schiep de mensheid. De mensheid werd verleid door Satan. Satan bestaat in deze mooie wereld die Mijn Eeuwige Vader gemaakt heeft uit pure liefde. Jammer genoeg zal hij, Satan, bestaan tot aan Mijn Tweede Komst. Hij zal dan ontmaskerd worden vanwege de enorme leugens en het bedrog welke hij aan Mijn kinderen verkondigd heeft. Tegen die tijd zal het te laat zijn voor vele van Mijn kinderen, met inbegrip van diegenen die onzeker of besluiteloos zijn om te geloven in de goddelijke, superieure schepping van Mijn Vaders Koninkrijk.

Wijs Mij niet af!

Luister! Ik, Jezus Christus de Verlosser, ben gezonden om jullie allemaal een tweede kans te geven om in Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan. Aanhoor nu Mijn belofte! Luister naar Mijn stem, door de goddelijke genade via Mijn zieners en profeten naar de hedendaagse wereld gezonden, en besef dat in de ogen van Mijn Vader al Mijn kinderen gelijk zijn. Degenen die Hem volgen zijn gezegend maar ondergaan kwellingen voor de zielen die niet geloven en weigeren om te luisteren. God heeft de wereld gemaakt. Deze kwam niet tevoorschijn vanuit het niets. De mens heeft dergelijk wonder, dat de wetenschap nooit zal kunnen verklaren, niet bedacht en kon dit evenmin. Het goddelijk bovennatuurlijke kan nooit echt begrepen worden tot alle kinderen zich overgeven met geest, lichaam en ziel aan de zuivere liefde die Ik aanbied.

A.u.b., Ik smeek jullie allemaal om jullie Schepper niet af te wijzen. A.u.b., luister niet naar het bedrog door de leugens die aan jullie verteld worden door de Bedrieger via afdelingen van de vrijmetselaars, de Illuminati, de valse profeten, de bizarre en volledig verdorven erediensten die zich ontwikkeld hebben door de domheid van de mensheid.

Satan bestaat echt

De mensheid is zwak. Zelfs de meest heilige volgelingen vallen ten prooi aan de voortdurende verleidingen van de Kwade. Het probleem is dat zij, die plezier zoeken, niet geloven dat hij echt bestaat. Anderen weten dat hij echt is en dat hij bestaat. Zij zijn degenen die Mij het meeste hartzeer bezorgen.

Wonden openen zich weer en etteren

Ik lijd zodanig dat de wonden, aan Mij toegebracht bij Mijn verschrikkelijke kruisiging waaraan Ik bezweken ben, zich weer openen en etteren. Mij achterlatend in de uiterst pijnlijke doodstrijd van lichaam, ziel en goddelijkheid. Toch zal Ik nooit ophouden van jullie allemaal te houden.

Ik roep jullie op vanuit de Hemel en in naam van Mijn Eeuwige Vader, die ieder en elk van jullie geschapen heeft uit pure liefde, om stand te houden. Verwerp Satan! Geloof dat hij bestaat! Neem dit aan! Open jullie ogen! Zien jullie de onrust niet die hij veroorzaakt in jullie levens? Zijn jullie blind?

Een boodschap voor de rijken

Tegen de rijken zeg Ik: stop! Denk na en richt jullie slechts een ogenblik tot God. Vinden jullie je taak bij het leven naar jullie geboden aangenaam? Voelt het goed? Hebben jullie Mij verloochend voor de wereldse buitensporigheden? Diezelfde buitensporigheden en genoegens zullen jullie met een leeg hart achterlaten. Jullie zullen in jullie eigen hart merken dat het niet goed voelt. Toch zullen jullie nog snakken naar meer van die lege maar opwindende beloftes die aan jullie gegeven worden door de Bedrieger in ruil voor jullie ziel.

Een boodschap voor degenen die de Illuminati volgen

Ik waarschuw jullie allemaal, vooral Mijn kinderen die meegezogen worden door de Illuminati en andere even slechte instanties. Eenmaal daar zijn jullie veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis. Beseffen jullie niet dat wat er jullie beloofd werd in ruil voor jullie ziel een leugen is? Een bedrieglijke en beangstigende leugen. Jullie zullen nooit de geschenken ontvangen die jullie beloofd zijn door deze onheilspellende boodschapper uit de diepten van de hel. Aangezien Ik jullie op het Kruis verlost heb, toen Ik Mijn leven gaf om jullie te redden, laat Me jullie nu a.u.b. niet verliezen. Ik houd van jullie, Mijn kinderen. Ik huil terwijl Ik jullie een laatste keer smeek om Mij niet af te wijzen ten voordele van de Bedrieger.

Ik zal iedereen die zijn schuld belijdt vergeven

Ik kan niet tussenkomen tegen jullie vrije wil in omdat dit één van de geschenken is aan jullie gegeven toen jullie geboren werden in het licht van God. Ik zal zeer binnenkort komen zoals aangekondigd in de Schriften – sneller dan wie ook kan beseffen. De wereld zal zich in duisternis en wanhoop storten. Toch zal Ik onmiddellijk op het ogenblik van de belijdenis stuk voor stuk elk van Mijn kinderen vergeven wanneer hun zonden aan hen geopenbaard worden – ongeacht hoe weerzinwekkend deze zijn. Zij zullen met lichaam en ziel het Paradijs binnentreden, wanneer de Hemel en de aarde één worden, waar jullie allemaal zullen leven in de eeuwigheid met jullie familie voor eeuwig en altijd.

Beloftes die het Paradijs te bieden heeft

Geen ziektes, geen lichamelijke ontbinding, geen zonden – alleen maar liefde. Dat is de belofte van Mijn Paradijs. Niemand zal aan iets gebrek hebben. Iedereen zal leven in eendracht, vreugde en liefde.

De realiteit van de hel

Wijs dit leven niet af voor het leven dat Satan jullie beloofd heeft! Er is tegen jullie gelogen! Als jullie deze weg volgen waar God of Ik, Jezus Christus jullie Verlosser, geen deel van uit maken, zijn jullie op de weg naar de eeuwige verdoemenis. Jullie zullen het uitschreeuwen van ontzetting als jullie deze vergissing inzien. Daardoor zullen jullie smeken om barmhartigheid. Jullie zullen tranen op jullie gezicht hebben, de haren uit jullie hoofd trekken. Maar omdat jullie een vrije wil hebben, een geschenk van Mijn Vader, kan dit niet ongedaan gemaakt worden. Wanneer jullie dit bedrieglijke pad kiezen, zullen jullie de verdoemenis ondergaan en voor eeuwig branden in de hel. Het is echt waar. De ergste vervloeking is het besef dat er een God is. Dat Ik, jullie Verlosser Jezus Christus, inderdaad besta. En er zal op dat moment geen enkele manier zijn om jullie te redden.

Jullie familie bekijkt jullie misschien vanaf de overkant. Als dat zich afspeelt, en jullie de afschuwelijke waarheid beseffen, zal het te laat zijn. Onthoud deze woorden! De ergste vervloeking is te weten dat jullie het aangezicht van God nooit zullen zien. Dat zal de grootste kwelling zijn en deze zal eeuwig voortduren in het vuur van de hel waar het lijden aanhoudend en meedogenloos is. Jullie zullen in plaats van te genieten van het aan jullie beloofde Paradijs door de leugens van de Bedrieger eindigen in de angstaanjagende gangpaden van de hel. Het is echt waar en het geeft het lijden in eeuwigheid weer.

Aan ieder van jullie, die niet geloven dat Ik met de mensheid communiceer, vraag Ik dat jullie a.u.b. bidden tot Mijn Heilig Hart. Bid elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid om 15 uur. Ik zal jullie verzoek beantwoorden met liefde welke jullie onmiddellijk zullen gewaar worden. Houd Mijn hand vast, kinderen. Laat deze niet los. Ik houd zoveel van jullie allen dat Ik Mijn leven gaf voor elk van jullie zodat jullie gered kunnen worden.

Deze keer kom Ik om te oordelen. Hoeveel Ik ook van jullie houd, Ik kan niet tussenkomen in de gave van de vrije wil die jullie door Mijn liefhebbende Vader geschonken is. Ik hoop dat door Mijn hedendaagse zieners en profeten jullie uiteindelijk zullen luisteren. Denk eraan dat de waarheid de weg is naar de eeuwige redding en een nieuw begin wanneer het Paradijs terugkeert naar de aarde.

De leugens van Satan

De leugens, ongeacht hoe verlokkelijk, zijn niet meer dan dat. Leugens – ontworpen om de geliefde zielen te stelen opdat ze niet door Mijn Vader, de Schepper en Vervaardiger van de aarde gered kunnen worden.

Jullie Goddelijke Verlosser, Jezus Christus. 

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie