Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

Ontvangen op dinsdag 24 april 2012

19.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Zij zullen proberen jou aan te vallen en zullen diegenen kleineren die Mijn stem erkennen terwijl Ik probeer om Mijn boodschappen aan de wereld mee te delen.

De omvang van de haat die betoond wordt tegenover deze boodschappen – die overgebracht worden door jou, de eindtijdprofeet – zal blijven escaleren.

Al diegenen die zeggen dat ze Mij kennen, luister nu naar Mij! Ik bereid de mensheid voor op Mijn Tweede Komst.

Als jullie in Mij en in Mijn Leer geloven en zeggen dat jullie Mij kennen, begrijp dan dat Ik Mijn eindtijdprofeet stuur, samen met andere profeten, om jullie waardig te maken Mijn Koninkrijk binnen te treden.

Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

Schenk aandacht aan en luister naar Mijn roepen want Ik heb jullie nodig om Mij te helpen de zielen van Mijn kudde voor te bereiden voordat het grote wonder plaatsvindt.

Dachten jullie dat Ik Mijn profeten niet zou sturen om jullie te waarschuwen?

Dachten jullie dat Ik zomaar Mijn Wederkomst zou inluiden zonder jullie voor te bereiden en de zielen zou laten omkomen?

Diegenen onder jullie, die Mijn Tweede Komst hekelen en toch beweren Mijn belofte aan de mensheid te begrijpen, schaam jullie!

Jullie gebrek aan nederigheid heeft tot gevolg dat jullie niet gereinigd kunnen worden door de Heilige Geest.

Jullie moeten Mij vragen om deze gave van onderscheidingsvermogen anders lopen jullie van Mij heen.

Jullie hebben Mij in de steek gelaten. Jullie brengen Mij uit frustratie aan het huilen, want jullie zijn Mijn dienaren die de verantwoordelijkheid gekregen hebben om de zielen te redden, wat jullie dienstwerk is.

Nu Ik jullie vanuit de Hemel toeroep, smeek Ik jullie om gehoor te geven aan Mijn oproep.

Ik heb veel uitverkoren zielen, die met Mij samenwerken, om Mij de zielen te brengen waar Ik naar dorst.

Het is jullie plicht om op te staan uit jullie sluimering en alert te zijn op Mijn roep.

Enkel diegenen onder jullie die oprecht van Mij houden, zullen Mijn stem herkennen.

Zoals een kind zijn eigen moeder zal herkennen, zo moeten jullie, Mijn geliefde dienaren, Mij als een kind roepen om te vragen om de geruststelling dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die jullie wenkt om Mijn hand aan te nemen.

Ik zal jullie de weg wijzen doorheen een warboel van doornen, waar jullie overheen zullen moeten stappen, om de poorten van Mijn Nieuw Paradijs te bereiken.

Heb Ik jullie niet gezegd dat Ik zou weerkeren? Om de levenden en de doden te oordelen?

Wel, Ik zal spoedig komen en Ik heb jullie nodig om Mij te helpen al Gods kinderen eendrachtig samen te brengen.

Zeer weinigen herkennen Mij tegenwoordig door de sluier van bedrog die neergekomen is over de wereld. Velen geloven niet in God de Vader.

Weinigen aanvaarden dat Ik, Jezus Christus, Zijn enige Zoon, stierf om hen te redden. Nochtans zijn ze wel bereid om in valse goden, die niet bestaan, te geloven en deze te verafgoden.

Hoe ween Ik uit vreselijk verdriet wanneer Ik jongeren zie lachen zodra Mijn naam genoemd wordt en wanneer zij anderen bespotten die openlijk erkennen dat Ik besta.

Hoe onderga Ik de pijn van Mijn kruisiging wanneer Ik zie dat diegenen, die beweren Christenen te zijn, weigeren om Mijn Leer openlijk te verkondigen uit angst belachelijk gemaakt te worden.

De wereld werd misleid door de koning van de leugens. Enkel Ik kan nu nog hoop brengen en Gods kinderen behoeden voor het vreselijke noodlot, waarbij plannen gesmeed worden om in elke natie terreur te zaaien door de troepen van de machtige wereldgroeperingen, waaronder deze die onder toezicht staan van de Valse Profeet en de Antichrist.

Al Mijn waarschuwingen – aan Mijn eindtijdprofeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven – zullen uitkomen.

Vergeet, tot dit gebeurt, nooit dat jullie trouw Mij, jullie Redder, Jezus Christus, toebehoort.

Zonder Mijn liefde en leiding zullen jullie het onmogelijk vinden om het schip, dat Mijn heilige Kerk op aarde is, te sturen.

Word wakker! Wijs de profeten van God niet af!

Velen nu beweren in Mijn naam te komen, zoals in de Schriften voorzegd, maar bieden niet het geestelijk voedsel dat enkel van Mij kan komen.

Velen komen nu tevoorschijn waardoor Mijn voornaamste publieke stem aan de wereld, vervat in deze boodschappen, afgewezen zal worden in deze tijd, de eindtijd.

Gebed is jullie weg terug naar Mijn armen.

Bid, bid, bid om de genade om jullie ogen te openen zodat jullie Mij herkennen vooraleer het te laat is.

Ik heb jullie hulp, liefde en trouw nodig.

Denk eraan dat het vanwege Mij was dat jullie je Heilige Geloften aflegden. Wijs Mij niet af nu Ik jullie oproep!

Omhels Mij en sta Mij toe jullie te leiden zodat jullie Mijn Restkerk kunnen aanvoeren en de zielen behouden.

Ik schenk jullie Mijn bijzondere zegen en verwacht dat jullie op Mijn oproep reageren als volgt, door dit kruistochtgebed (49) ‘Belofte van trouw voor de christelijke geestelijkheid’

O Jezus, ik ben Uw nederige dienaar.
Ik beloof U mijn liefde en trouw.
Ik smeek U mij een teken te geven van Uw roepen.
Help mij om mijn ogen te openen en Uw belofte te zien.
 
Zegen mij met de genade van de Heilige Geest
opdat ik niet misleid zal worden
door diegenen die beweren in Uw naam te komen
maar die niet de waarheid spreken.
Toon mij de waarheid.
 
Laat mij Uw liefde voelen
zodat ik Uw Allerheiligste Wil kan volbrengen.
Ik vraag U met een nederig hart om mij de manier te tonen
waarop ik U kan helpen om de zielen van de mensheid te redden.
Amen.

Negeer Mijn oproep niet! Wijs Mij niet af wanneer Ik opnieuw kom!

Deze keer kom Ik niet alleen om nogmaals de mensheid te redden maar ook om de Goddelijke Wil van Mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste, te volbrengen.

Ga heen in vrede!

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

Boodschap: Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

zaterdag 21 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie