Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Pasen is een tijd waarin Mijn kruisdood passend overdacht wordt

Ontvangen op vrijdag 6 april 2012

22.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe troost jij Mij in Mijn tijd van smart. Hoe schenk jij Mij de liefde en vertroosting die Ik zo verlang van de zielen. O, als alle zielen hun hart zouden verenigen en verstrengelen met het Mijne, zou de heilige familie van God helemaal compleet zijn. Pas als alle zielen geborgen zijn, zal de Goddelijke Wil van Mijn Vader geschieden.

Pasen is een tijd waarin Mijn kruisdood passend overdacht wordt en Mijn verrijzenis uit de dood ten volle erkend wordt om de vrijheid die deze de mensheid bezorgt.

Mijn verrijzenis heeft tot gevolg dat jullie allen, die van Mij houden en Mijn heilig woord verkondigen, eveneens uit de dood opgewekt kunnen worden.

Ook al diegenen die in staat van genade gestorven zijn, en geliefkoosd worden door Mijn Vader, zullen op de dag dat Ik kom om te oordelen, in heerlijkheid uit de dood opgewekt worden.

Zij zullen zich aansluiten bij diegenen die niet enkel nog leven naar lichaam maar ook naar de geest van de Heer, en zij zullen het eeuwig leven toegekend krijgen.

Veel mensen begrijpen Mijn belofte niet.

Al diegenen van wie de naam opgetekend staat in het Boek des Levens zullen met lichaam, geest en ziel opgewekt worden, vrij van lichamelijk bederf en geheel in vereniging met Mij.

Al die uitverkorenen zullen leven overeenkomstig de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Jullie zullen tijdens Mijn glorieuze heerschappij op aarde gedurende 1000 jaar in liefde, vrede en harmonie leven.

Jullie zullen in heerlijkheid deelnemen aan de eerste opstanding van de doden. Van die zielen, waaronder jullie geliefde familie en vrienden, die geschikt bevonden worden om Mijn Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan.

Dat is het leven waar jullie allemaal naar op zoek moeten gaan. Laat daar geen twijfel over bestaan!

Want die arme zielen – die de waarheid over Mijn bestaan of over Mijn belofte om de levenden en de doden te oordelen, niet kunnen aanvaarden – zullen zich de haren uit het hoofd trekken wanneer de waarheid geopenbaard wordt en zij geconfronteerd worden met het vreselijke lot dat hen te wachten staat.

Wat de gelovigen betreft: Ook jullie moeten voorzichtig zijn!

Velen onder jullie, die Mij niet voldoende liefhebben of Mij als vanzelfsprekend beschouwen, begaan de vergissing om te geloven dat Mijn barmhartigheid de zonden, waarover geen berouw bestaat, onder tafel schuift.

Mijn barmhartigheid is overvloedig. Ik wil kwistig Mijn genaden uitdelen aan elke zondaar. Maar er zijn diegenen die zelfvoldaan zijn, in de valse veronderstelling dat hun kennis van Mijn Leer genoeg is om hen te redden. Zij staan onverschillig tegenover Mijn liefde. Zij missen een teder hart, zij bezitten weinig nederigheid in hun ziel en zij geloven dat bepaalde zonden niet de moeite waard zijn om er berouw over te tonen. Deze manier van denken is gevaarlijk en dient enkel om dergelijke zielen nog verder van Mij te verwijderen.

Er bestaat niet één zonde die zo klein is dat deze genegeerd kan worden. De absolutie kan enkel gegeven worden wanneer jullie berouw hebben. Jullie kunnen slechts berouw hebben als jullie vrij van trots en nederig van hart zijn.

Mijn kinderen, verheug jullie deze Pasen! Net zoals Mijn kruisdood jullie het geschenk van de redding gaf, is het Mijn verrijzenis uit de dood dat jullie bovendien het eeuwig leven - dat al zo lang door Mijn Eeuwige Vader gepland was – zal schenken.

Jullie hebben veel om naar uit te kijken. Want het eeuwig leven dat jullie beloofd werd, betekent zonder meer dít. Eeuwig leven naar lichaam, geest en ziel.

Het is belangrijk dat jullie streven naar dit nieuwe leven en dat jullie je ziel voorbereiden.

Satan en zijn demonen zullen alles in het werk stellen om jullie ervan te overtuigen dat het eeuwig leven in Mijn Nieuw Paradijs niet bestaat. Dat Mijn Tweede Komst een leugen is.

Priesters, leden van de geestelijkheid en vrome Christenen zullen het eerste doelwit zijn.

Bid, bid, bid tot Mijn Eeuwige Vader om jullie te beschermen door Mijn Kostbaar Bloed zodat niet één van jullie afdwaalt van de waarheid.

Jullie geliefde Jezus Christus

Verlosser van de Mensheid

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie