Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het eerste teken zal zijn dat de aarde sneller zal draaien. Het tweede teken betreft de zon, die dreigend groter, feller zal opdoemen en zal beginnen te draaien.

Ontvangen op dinsdag 12 november 2013

20.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn tijd nadert, zullen velen slapen, maar diegenen die gezegend zijn met ogen die voor Mijn Licht openstaan, zullen de tekenen herkennen. Bovendien zullen hen de zegeningen geschonken worden om zich voor te bereiden, en enkel diegenen die zich aan Mij vastklampen, zullen in staat zijn de veranderingen te doorstaan.

Hoe dichter de dag van Mijn grote Komst nadert, hoe meer mensen - die zeggen dat zij van God houden - zich van Mij zullen terugtrekken. Zelfs diegenen die zeggen dat zij heilig zijn en zich binnen de hiërarchie van Mijn Kerk op aarde verheffen, zullen niet in staat zijn de waarheid te zien. Zij zullen de waarheid niet inzien doordat zij zo druk bezig zullen zijn zich in te zetten voor zaken en ceremonieën, die voor Mij beledigend zullen zijn.

Het eerste teken zal zijn dat de aarde sneller zal draaien. Het tweede teken betreft de zon, die dreigend groter, feller zal opdoemen en zal beginnen te draaien. Ernaast zullen jullie een tweede zon zien. Bovendien zal het weer de wereld doen beven en de veranderingen zullen tot gevolg hebben dat veel delen van de aarde verwoest zullen worden. Deze bestraffingen – en er zullen er vele zijn – zullen de mensheid ontdoen van hun arrogantie zodat de zielen om Gods barmhartigheid zullen smeken. Niets anders zal het hart van steen, van diegenen die de liefde van God uit hun leven gesloten hebben, beroeren.

De zondigheid van de mensheid zal snel escaleren en de zonde van afgoderij zal zich driedubbel om de aarde wikkelen. Het heidendom, getooid als een koninklijke monarchie, zal Mijn Kerk op aarde binnendringen. Wanneer de heidenen Mijn Kerk omhelzen, zal het niet zijn om God te aanbidden. Wanneer heidenen, atheïsten en andere niet-gelovigen - die ogenschijnlijk het bestaan van God verwerpen - Mijn Kerk omhelzen, zal het niet voor Mij, Jezus Christus, zijn dat zij hun knie zullen buigen. Laat jullie niet misleiden wanneer Mijn Kerk verklaart dat ze iedereen verwelkomt! Het zal niet betekenen dat zij heidenen in Mijn Kerk welkom heten zodat zij zich voor Mijn altaar kunnen neerbuigen. Neen, het zal zijn om voor Mij te paraderen met afgoderij, ten gevolge van de zonde van hoogmoed, om de heilige en gewijde Tabernakels te ontwijden. Zij zullen heidense symbolen op Mijn altaren aanbrengen en eisen dat argeloze congregaties buigen om hun medebroeders en -zusters welwillend en edelmoedig te accepteren. Er zal aan iedereen gevraagd worden om de waarheid te ontkennen om zo de valse aanbidders, die Mijn altaren met de voeten zullen treden, te verwelkomen. Daarop zal de hand van God neervallen.

Oorlogen zullen zich verspreiden, aardbevingen zullen de vier windstreken van de aarde doen schudden en hongersnood zal de mensheid omklemmen, en elk verdorven gebaar en elke belediging - die voor God gemaakt worden - zullen tot een verschrikkelijke kastijding leiden. Wanneer diegenen die Mijn barmhartigheid aannemen Mijn Kerk leiden, zal elke demon deze kinderen van God vervloeken. Om hen te beschermen, zal God ingrijpen en wee diegenen die in het gelaat van hun Schepper spuwen.

De tijd is aangebroken. Diegenen die Mij vervloeken, zullen lijden. Diegenen die Mij navolgen, zullen deze vervolging doormaken, tot op de dag dat Ik kom om hen in Mijn barmhartige armen mee te voeren. En dan zullen enkel diegenen die achterblijven omdat zij Mijn hand van barmhartigheid weigerden, overgeleverd worden aan het Beest dat zij verafgoodden en bij wie zij naar genot zochten.

Zoveel mensen zullen Mij helemaal tot op het einde afwijzen. Twee derde zal Mij bespuwen, Mijn tussenkomst bestrijden en Mij allerlei obsceniteiten toeschreeuwen. Naarmate de Dag dichter en dichterbij komt, zal de haat tegenover Mij voor iedereen zichtbaar aanschouwd worden. Zelfs diegenen die de wereld de indruk geven dat zij God eren, zullen Mij in alle stilte vervloeken.

De dag waarop de misleiding van het Beest voor iedereen zichtbaar blootgelegd zal worden, zal een dag zijn die niemand zal vergeten. Want die dag, als de wereld de Bedrieger, de Antichrist, met Mijn kroon op zijn hoofd zal zien opstaan– gekleed in het rode gewaad – zal de dag zijn waarop er vuur uit zijn mond zal stromen. Terwijl de verschrikking eindelijk doordringt, zal vuur hem omhullen en zullen hij, en al diegenen die hem trouw zweerden, in de afgrond geworpen worden. En dan zal Ik komen, zoals Ik jullie verteld heb. Ik zal Mijn Kerk doen opstaan en de wereld in harmonie met de Heilige Wil van Mijn Vader samenbrengen, en dan zal er eindelijk vrede heersen.

Alles wat Ik jullie verteld heb, is waar. Alles wat er zal gebeuren, zal gebeuren zoals Ik het jullie verteld heb. Het zal snel gebeuren want ondanks Mijn toorn, die door de schijnheiligheid en ondankbaarheid van de mens veroorzaakt wordt, kom Ik enkel om aan dit lijden ten slotte een eind te maken. Ik kom om alle zondaars te redden, maar velen zullen niet gered willen worden.

Wees sterk, Mijn geliefde volgelingen, want Ik zal alle zondaars die tijdens de Waarschuwing Mijn hand van barmhartigheid aannemen, beschermen. Elk kind van God, gelovigen en niet-gelovigen, zal zo in dit grootse ingrijpen van de Hemel opgenomen worden. Maar na die tijd zal de engel van God de goeden van de goddelozen scheiden. De tijd is kort!

Jullie Jezus

 

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie