Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

Ontvangen op maandag 31 maart 2014

14.00 u

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Alle leven komt uit Mij voort. Het leven van de ziel komt van Mij. Het leven van het vlees komt ook van Mij. Laat niemand zich met één van beide bemoeien – opdat zijn eigen leven niet door Mij afgenomen zou worden. Daarvan kunnen jullie zeker zijn. Elke vorm van leven, dat door Mijn hand voortgebracht werd, zal door toedoen van goddeloze mensen gedood worden. Zij zullen diegenen in de moederschoot het leven ontnemen en dat als een vorm van mensenrecht bestempelen. Jullie, Mijn kinderen, hebben het recht niet om Mijn kinderen om het leven te brengen – hetzij voor of na dat zij geboren zijn – en als jullie dat wel doen, dan zullen jullie een verschrikkelijke kastijding ondergaan. Zonder verzoening en bij een gebrek aan berouw over deze gruwelijke zonde, zal Ik jullie, alsook die landen die dat kwaad aanmoedigen, vernietigen. Wanneer jullie jezelf om het leven brengen, beledigen jullie Mij want dat komt jullie niet toe, en alleen Ik heb het recht leven te geven en het weg te nemen, op Mijn tijd. Door aan het leven van het vlees te komen, bemoeien jullie je met Mijn Godheid, en Ik zal nooit op de achtergrond treden en een dergelijke belediging voor Mijn schepping negeren.

Wanneer het benemen van leven nog niet voldoende is, zal de mens het leven van de ziel sluw aanvallen door de dood van Mijn heilig Woord teweeg te brengen, dat hij zal vertrappen tot hij elk deel verbrijzelt zodat het als gruis onder zijn voeten wordt. Verder zal de mens, arrogant en vol van zijn eigen verwrongen kijk op zijn vermogens, een nieuwe planeet proberen te zoeken om een nieuw verblijf voor de mensheid te vinden, hoewel dat onmogelijk is. Het geschenk van de eigenste grond waarop Ik de mensheid plaatste, zal als niet toereikend voor de noden van de mens beschouwd worden. En zo zal dat doorgaan – deze opmars naar zelfvernietiging. De mens zal de auteur van zijn eigen ondergang zijn. Hij zal systematisch alles vernietigen wat Mij heilig is.

Het geschenk van leven, dat door Mij aan elk schepsel van Mij gegeven werd, zal zonder een greintje berouw, Mij door de mens ontstolen worden. Hij zal elk deel van zijn moordzuchtige bedoelingen vergoelijken door te verklaren dat het nemen van leven een goede zaak is. Dood door abortus is de grootste belediging van allemaal en Ik waarschuw de mensheid dat de gerechtigheid Mij zal toekomen, want Ik zal niet langer toestaan dat jullie Mij op die manier vervloeken.

Aardbevingen zullen jullie steden treffen en wat elke natie, die het nemen van leven goedkeurt, betreft: jullie zullen de nasleep van Mijn toorn voelen als Ik jullie snode en haatdragende hart raak. Diegenen die voor dit wangedrag berouw nastreven, zullen gespaard worden, maar weet dat er niet één natie onder jullie aan deze kastijding zal ontkomen.

De dood van Mijn Kerk zal niet geduld worden als de mens, samen met de valse leiders die hij slaafs zal volgen, de Sacramenten zal vernietigen en deze zal herscheppen zodat ze zullen verdwijnen. Ik zal jullie tempels en jullie kerken neerhalen als jullie doorgaan met jullie ontheiliging van het Lichaam van Mijn Zoon. Jullie geselden Hem, bespotten Hem en vervolgden Zijn volgelingen – tot jullie Hem op beestachtige wijze vermoordden toen jullie Hem kruisigden. En nog zijn jullie niet geleerd. Jullie gebrek aan nederige dienstbaarheid aan Hem die jullie het leven schonk, jullie verlossing bracht en die jullie nu tracht voor te bereiden op de Grote Dag, doet Mij walgen.

Ik Ben bedroefd. Ik Ben bedrukt en Ik Ben boos, want jullie zijn er uiteindelijk in geslaagd om elke vorm van leven dat Ik jullie schonk, te doden. Ik heb het zowel over het leven van het vlees als over het leven van de ziel. Het leven dat Ik jullie schonk, volstaat niet langer dus zal Ik het op de Laatste Dag terugnemen van diegenen onder jullie, die het naar Mij teruggeworpen hebben. Terwijl jullie oorlogsdaden tegen Mij – de Schepper van de wereld, van alles wat is – voortduren, zal Ik maar toestaan dat jullie verdorven daden van vernietiging een zeer korte tijd aanhouden.

Ik geef jullie nu de tijd om de zonden van de mensheid tegen alles wat Ik voor heilig houd, na te gaan zodat jullie de zonden van de wereld weer kunnen goedmaken. De eindstrijd is begonnen en veel leven – het geschenk van leven dat door Mij geschapen werd – zal door de mens vernietigd worden. En daarvoor zal Ik de wereld straffen.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie