Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Daar Goede Vrijdag nadert, zullen diegenen die Mij kwellen en proberen om elk spoor van Mij uit te wissen, die dag enorm te lijden hebben

Ontvangen op zondag 13 april 2014

19.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat diegenen die van Mij houden, tijdens de Goede Week het daadwerkelijk weer goedmaken door het geschenk van de verzoening. Wanneer jullie Mij oprecht berouw voor jullie zonden laten blijken, zal Ik een bijzonder geschenk van aanvaarding, overeenkomstig Mijn Heilige Wil, over jullie uitstorten. Ik verzoek jullie dringend om, op dit moment in de geschiedenis, op Mij te vertrouwen zoals nooit tevoren omdat Ik, als jullie aandachtig luisteren, in staat zal zijn om Mijn Woord aan iedereen te laten horen – met inbegrip van diegenen die Mij helemaal niet kennen.

Toen er door Mijn vijanden jacht op Mij gemaakt werd, gingen zij tot het uiterste om Mij in diskrediet te brengen. Zij koelden hun woede op veel arme onschuldigen en folterden mannen van wie zij meenden dat Ik het was. Zij verspreidden leugens over Mijn apostelen, probeerden Mij op allerlei manieren in diskrediet te brengen en kregen woedeaanvallen toen ze Mij niet fysiek konden aanvallen. Als ze Mij te pakken hadden gekregen, dan zouden ze Mij voor Goede Vrijdag gedood hebben – had Ik Mijzelf niet beschermd. Voor de dag dat Ik uiteindelijk door één van de Mijnen verraden werd, breidde hun haat, hun leugens, de laster die ze over Mijn missie verspreiden en hun valse beschuldigingen tegen Mij, zich uit naar elke stad en elk dorp.

Het gif dat uit de mond van Mijn vijanden stroomde, was afkomstig van de slang, die hun ziel aantastte. Ze imiteerden hem in elk opzicht – ze schreeuwden in hevige woede tegen Mij, hoewel hun beschuldigingen vals en nietszeggend waren. Zij bespuwden Mijn apostelen, folterden Mijn leerlingen evenals die onfortuinlijke mannen die ze onterecht voor Mij aanzagen. Ze probeerden anderen, die nog niet van Mij gehoord hadden, tegen Mij op te zetten. Ze zeiden verdorven dingen tegen diegenen die ze er niet van konden overtuigen Mij aan te klagen. Elke duivel uit de ingewanden van de hel kwelden Mij tijdens Mijn laatste weken op aarde, toen Mijn Woord in het hart van velen was doorgedrongen en er duizenden bekeerd had.

Toen Mijn aanwezigheid op zijn sterkst was, werd de haat tegen Mij intenser en was het gebrul van diegenen die zich tegen Mij verzetten, als datgene dat van wilde dieren afkomstig is. De mensen die zich bij de groep van de farizeeën aansloten om Mij straf op te leggen, werden net zo slecht als diegenen die hen in een boze woede tegen Mijn persoon deden ontsteken. Ik werd ervan beschuldigd onrein te zijn naar lichaam en ziel. Ze zeiden dat Mijn Woord van onreine geesten kwam. Ze zeiden dat Ik valse getuigenis tegen Mozes aflegde en dat Ik door de Boze gestuurd was om hun ziel te verderven. Ze negeerden de liefde die Ik verspreidde, de ommekeer om van elkaar te houden die Ik onder hen teweegbracht en de wonderen die Ik verrichtte. Terwijl ze schunnigheden tegen Mij scandeerden, stonden ze daar trots en met opgeheven hoofd, en op hetzelfde moment dat ze tegen God lasterden, verklaarden ze dat ze in Zijn naam spraken. Dat is precies hoe Satan mensen misleidt.

Diegenen die tijdens Mijn kruisiging tegen Mij lasterden, wonen niet in Mijn Koninkrijk want zij ondergaan de ergste straf. Mijn Vader zal iedereen vermorzelen, die zegt dat Ik met de stem van Satan spreek. Dus diegenen van jullie, die beweren dat Mijn stem die van de Boze is, weet dat jullie lijden erger dan de dood zal zijn. Jullie tong zal niet langer het gif uitstrooien, dat Satan in jullie ziel gelegd heeft. Jullie ogen zullen niet langer zien, want het is slechts duisternis dat jullie verlangen – en het zij zo! Jullie oren zullen de zoetheid van Mijn stem nooit horen, want jullie weigeren te luisteren – en het zij zo! Jullie hart kent geen liefde en eenmaal jullie de liefde van God buitengesloten hebben, zal het nooit nog liefde voelen. Jullie woorden zullen jullie ondergang betekenen en wanneer jullie Mij, jullie God de Heer, Redder en Verlosser van de hele mensheid, ervan beschuldigen te lasteren, zal er niet meer naar geluisterd worden. Ze zullen wegsterven.

Op dit moment is Mijn toorn tegen de huichelaars - die, veinzend dat ze van Mij komen, de wereld omzwerven – onhoudbaar, en Mijn straf zal ieder van jullie treffen, die Mij bespuwen. Weg van Mij – jullie hebben weinig vat op Mij! Ik zal jullie verwerpen.

Wanneer Ik het geschreeuw hoor van diegenen die, in hun ziel door de haat van Satan bezeten, openlijk hun trouw aan Mij durven te betuigen, voel Ik Mij misselijk. Ze doen Mij walgen en zijn niet beter dan diegenen die hard vochten om de eerste nagel in Mijn Lichaam te kloppen.

Daar Goede Vrijdag nadert, zullen diegenen die Mij kwellen en proberen om elk spoor van Mij uit te wissen, die dag enorm te lijden hebben. Wanneer jullie op die dag Mijn lijden ondergaan, dat jullie gegeven wordt om jullie tot bezinning te brengen, zullen jullie weten dat Ik jullie roep. Ik doe dat, niet omdat jullie ook maar een greintje sympathie van Mij verdienen, maar omdat Ik van jullie houd – ondanks alles. Ik vraag jullie om Mij op die dag als volgt te aanroepen:

“Jezus, vergeef mij voor de pijn die ik Uw Lichaam, Uw Woord en Uw Godheid toegebracht heb.”

Ik zal antwoorden en jullie met liefde en vreugde in Mijn Hart helpen om tot Mij te komen.

Jullie Jezus

 

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie