Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wereldmacht, de Antichrist en het teken van het Beest

Ontvangen op maandag 15 november 2010

11.00 u

Je beseft nu de Waarheid en aanvaardt Mijn boodschap voor wat het is. Schrijf dit, Mijn dochter. De snelheid waarmee de profetieën zich ontvouwen, zal duidelijk door iedereen te zien zijn. Kijk naar de veranderingen die zichtbaar zullen worden met Mijn Kerk als één van de eerste tekenen. Dit is als de Bedrieger Mijn apostelen zal weglokken.

Het tweede teken zal gezien worden doordat velen van jullie niet langer de controle zullen hebben over jullie eigen land. Dit omvat alle materiële en militaire controle. Mijn kinderen, hun leidsmannen en al degenen die verantwoordelijk zijn voor de zorg van hun volk, zullen alle controle verliezen. Ze zullen zijn zoals een schip zonder roer. Dit schip, waar zij bevel over voeren, zal stuurloos worden en zij zullen vergaan.

Mijn kinderen, jullie moeten nu ingespannen bidden om de greep, die deze boosaardige groeperingen van mensen op jullie zullen uitoefenen, te doen verslappen. Zij behoren niet tot Gods Koninkrijk. En door de listige misleiding van hun uiterlijk zullen jullie niet beseffen dat dit een krachtige macht is welke erover waakt om zichzelf niet kenbaar te maken.

Jullie, Mijn kinderen, zullen niets wijzer geworden zijn. Jullie zullen denken dat jullie in harde tijden leven maar deze façade is ontworpen om jullie dat te laten denken. Richt jullie nu op, Mijn kinderen!

Het teken van het Beest
Aanvaard het merkteken niet! Als meer van jullie het niet aanvaarden, zijn jullie sterker in aantal. Dit merkteken – het teken van het Beest – zal jullie ondergang zijn. Het is niet wat het lijkt. Door toe te stemmen, zullen jullie verder en verder verwijderd worden.

Pas op voor het plan, aangedreven door de Bedrieger, om alle tekenen van Mijn Eeuwige Vader en de onderrichtingen van de Schrift te verwijderen uit jullie leven. Jullie zullen dit zien in scholen, universiteiten, ziekenhuizen en in de grondwet van jullie landen. De grootste gruwel, welke Mij hevige pijn veroorzaakt, is de afschaffing van de onderrichtingen van de Schrift aan degenen die hun aanbidding voor Mij, hun goddelijke Verlosser, in de praktijk brengen. Zeer spoedig zullen jullie zien dat Mijn Woord en de onderrichting van de Waarheid afgeschaft en strafbaar zal worden.

Jullie, Mijn zeer geliefde kinderen, zullen in hoge mate in Mijn naam lijden. Deze boze machten zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze worden geleid door Satan. Jullie zullen hen overal vinden en vooral tussen deze gezagdragers van wie jullie afhangen om te overleven. Kinderen, wees niet bang voor jezelf! Integendeel, wees bang voor deze arme, misleide zielen die zo besmet zijn door de verleider dat zij het moeilijk vinden om zich terug te trekken. Zodanig is de greep die hij heeft. Deze mensen zijn niet te vertrouwen. Wees voorzichtig hoe jullie met hen communiceren. Ze zullen jullie zodanig in een tang houden aangezien zij over alles zullen heersen. Jullie zullen het moeilijk vinden om tegen hen te strijden daar zij zelfs de controle zullen hebben over jullie bank, jullie bezittingen, jullie belastingen en het voedsel dat jullie nodig hebben om te overleven.

Maar dit zal niet lang duren want hun dagen zijn geteld. Als zij willen doorgaan met hun slaafsheid aan het kwaad zullen zij zich in een afgrond storten met zulke verschrikkingen dat het beschrijven van hun lot te angstaanjagend en zo beangstigend zou zijn dat de mensen steendood zouden neervallen als zij maar één minuut van de kwelling die zij zullen ondergaan, zouden ontwaren.

De strijd staat op het punt te beginnen en zich te ontvouwen aangezien de hand van Mijn Eeuwige Vader in allerijl zal neervallen, als straf voor hun zonden, waarvan men op deze aarde getuige zal zijn. De zonden waar Ik voor gestorven ben. Iemand die getuigt voor of samenspant met dit onheilspellende maar goed georganiseerde leger van vernietiging, is geen kind van God. Dit verdorven leger, doordrongen van demonen uit de diepten van de hel, voert daden uit van zodanig kwaadaardige omvang dat onschuldige mensen deze onmogelijk kunnen doorgronden.

Ik wil jullie geen schrik aanjagen, Mijn kinderen, maar de Waarheid voor wat het is, zal na verloop van tijd blootgelegd worden. Richt jullie nu op, Mijn kinderen! Bestrijd de krachten van het kwaad voordat zij jullie verpletteren. Wees op jullie hoede voor de wereldwijde voorschriften in welke gedaante, grootte, vorm of code dan ook. Kijk aandachtig naar jullie leidsmannen en naar degenen die jullie dagelijkse toegankelijkheid tot geld, dat jullie zal voeden en in leven houden, controleren. Jullie moeten nu een voorraad voedsel opslaan.

Jullie hebben deze boodschap, die als het ware Mijn Leer weerspiegelt, niet aanvaard maar luister nu naar Mij. Deze profetieën werden voorzegd. Mijn kinderen moeten aandachtig luisteren. De geest van de duisternis neemt toe en jullie, Mijn volgelingen, moeten sterk blijven. Houd jullie geloof in Mij levend door het gebed. Elk van Mijn volgelingen moet elke dag het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid opzeggen. Het zal de zielen sterken en hen helpen om genade te vinden op het moment van de dood.

Mijn kinderen, laat alsjeblieft Mijn boodschap jullie geen angst aanjagen. Mijn volgelingen hebben nu een plicht tegenover Mij. Laat Me dit zeggen. Denk eraan dat jullie vervuld zullen worden door de Heilige Geest zodra jullie Mijn Woord aanvaarden. Vrees niet want jullie zijn uitverkoren! Jullie, Mijn strijdmacht van volgelingen, zullen de nederlaag van de Boze veroorzaken. Om dit te bewerkstelligen, moeten jullie bidden.

Ik kom met een boodschap van zuivere liefde. Beseffen jullie niet dat jullie het Paradijs zullen ervaren als de Hemel en de aarde zich samenvoegen? Er valt niets te vrezen want jullie, Mijn volgelingen, zullen met lichaam, ziel en geest verheven worden tot het Rijk van de goddelijke hiërarchie. Jullie zullen jullie geliefden zien. Deze geliefden die genade gevonden hebben bij Mijn Eeuwige Vader.

Doe wat Ik zeg! Bid, praat met Mij, houd van Mij, vertrouw op Mij! In ruil hiervoor zal Ik jullie sterkte geven. Bid voor bescherming, door het opzeggen van de meest heilige Rozenkrans, aan jullie gegeven met de zegeningen van Mijn geliefde Moeder. Dit gebed moet enerzijds opgezegd worden om te helpen om jullie te beschermen tegen de Boze. Anderzijds moeten jullie vragen om bescherming voor deze mensen met wie jullie in contact komen zodat zij jullie niet kunnen bezoedelen of het geloof verdrijven dat jullie voor Mij in jullie hart dragen.

Bid voor Mijn zieners en profeten zodat zij beschermd worden. Bid voor Mijn geliefde gewijde bedienaars. Voor deze heilige, toegewijde dienaars door Mij gezonden om jullie te begeleiden. Zij, juist zoals Mijn volgelingen, lijden onder de kwellingen van de Boze. Hij zal nooit stoppen met te proberen jullie blind te maken voor de Waarheid en zal elke smerige tactiek gebruiken om jullie ervan te overtuigen dat jullie geloof vals is. Hoor Mij! Hij, de Bedrieger zal logica en redenering gebruiken, op een zachte, vriendelijke manier verwoord, om jullie ervan te overtuigen dat hij hoop in jullie leven brengt. Hij zal, door de Antichrist, zich inspannen om jullie te doen geloven dat hij de uitverkorene is.

De Antichrist
Veel van Mijn volgelingen zullen ten prooi vallen aan dit verachtelijk bedrog. Wees op jullie hoede! Hij zal gezien worden als de boodschapper van liefde, vrede en eendracht in de wereld. De mensen zullen op hun knieën vallen en hem aanbidden. Hij zal jullie zijn macht tonen en jullie zullen geloven dat het van goddelijke oorsprong is. Maar dit is niet zo. Hij zal jullie onderrichten op een manier die soms vreemd zal lijken. Ware gelovigen zullen weten dat hij niet van het Licht is. Zijn opschepperige, hoogdravende houding zal verborgen worden achter louter kwaad. Hij zal pronken en zal tentoonspreiden wat lijkt op echt medelijden en liefde voor iedereen. Achter deze façade is hij echter vol haat voor jullie, Mijn geliefde kinderen. Hij lacht achter gesloten deuren.

Mijn kinderen, hij zal jullie verschrikkelijk in de war brengen. Hij zal machtig, zelfverzekerd, humoristisch, zorgzaam, liefhebbend lijken en zal gezien worden als een redder. Zijn knappe gezicht zal iedereen aantrekken maar hij zal snel veranderen.

Hij zal grote schade aanrichten in de wereld en zal velen vermoorden. Zijn terreurdaden zullen voor iedereen duidelijk te zien zijn. Hij zal jullie onafhankelijkheid vernietigen en hij zal instrumentaal zijn bij het voeren naar het teken – het teken van het Beest. Jullie, Mijn kinderen, zullen sterk moeten zijn. Aanvaard het teken niet want als jullie dat doen, zullen jullie onder zijn kwaadaardige, hypnotische invloed komen.

Velen zullen sterven om hun geloof in Mij. Vrees niet, want als jullie lijden voor Mij, in Mij en met Mij zijn jullie uitverkoren. Bid, bid om niet onderworpen te worden aan zijn schrikbewind. Strijd en kom op voor Mij!

Laat de Antichrist, door heel zijn overtuigende charme, niet zegevieren over jullie ziel. Laat Me jullie vasthouden in Mijn armen, jullie koesteren door Mijn goddelijke genade om jullie de sterkte te geven om te strijden voor de Waarheid. Mijn liefde voor jullie zal nooit vergaan. Jullie mogen nooit deze weg kiezen of ook jullie zullen verloren zijn voor Mij. Het zal zwaar worden maar er zal op zeer veel manieren hulp gegeven worden aan Mijn kinderen om jullie lijden te verzachten. Ga nu heen en bid tot Mijn Goddelijke Barmhartigheid en maak jullie klaar voor de beslissende strijd.

Jezus Christus
Koning van Mijn volk
Redder en rechtvaardige Rechter

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie