Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

Ontvangen op vrijdag 23 augustus 2013
14.09 u

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Er wordt een georganiseerde poging ondernomen om het Christendom weg te vagen en dat neemt veel vormen aan. Jullie zullen bemerken dat, terwijl aan de Christenen het recht ontzegd wordt om openlijk hun trouw aan God te betuigen, elke andere geloofsovertuiging - niet van God - wel zal toegestaan worden om dat te doen. Deze andere geloofsovertuigingen zullen grote steun krijgen wanneer zij, in naam van hun burgerrechten, pleiten om gerechtigheid. Wat dit zal aanrichten, is dat de zonden, die voor Mijn Vader weerzinwekkend zijn, zich verder zullen verspreiden.

Mensen zullen gedwongen worden om de zonde in hun landen te accepteren, en het zal voor Christenen een strafbaar feit worden om bezwaar te maken tegen deze wetten. Christenen zullen als hardvochtig, conservatief en zonder voeling met de mensenrechten van anderen aanzien worden. Elke eigenschap die in de zielen wenselijk is omdat het zo door Mijn Vader bepaald werd, zal als een voorwendsel gebruikt worden bij hun pogingen om een dergelijke verdorvenheid in jullie naties te rechtvaardigen.

Wanneer een ziekte van het vlees een gemeenschap treft, doodt dit er velen. Maar na een tijd van grote droefheid en veel doden, wordt de overgebleven gemeenschap immuun voor de ziekte. De zonde zal in veel naties ziekte van het vlees veroorzaken, als de Godsgerichten van de zegels door de Redder van de mensheid bekendgemaakt en door de engelen van de Heer neergestort worden. Velen zullen, als zoenoffer voor de verdorvenheid van de mens, gedood worden. Deze zuivering zal doorgaan tot er nog enkel diegenen zullen overblijven, die door hun liefde voor God immuun zijn voor de dood.

Christenen zullen op verschillende manieren enorm lijden. Hun geloof zal hun ontnomen worden en in plaats daarvan zal er een gruwel te zien zijn. Hun pijn, die reeds een aanvang genomen heeft, is dezelfde als deze die op dit moment door Mijn Zoon ervaren wordt. Vervolgens zullen zij een verbazingwekkend schouwspel moeten aanschouwen, als de Antichrist bij zijn aankondiging zal verklaren dat hij een vrome Christen is. Hij zal in zijn toespraken aan de wereld veel passages uit de Bijbel gebruiken. Afgematte Christenen, die tot hiertoe leden, zullen opeens opgelucht zijn. Eindelijk, zullen zij denken, is hier een man die door de Hemel gezonden is als antwoord op onze gebeden. Uit zijn mond zullen veel zoete en troostende woorden vloeien, en hij zal een godsgeschenk lijken doordat men hem het onrecht tegenover de Christenen zal zien rechtzetten. Hij zal zorgvuldig beramen hoe hij door Christenen, en dan vooral de Rooms-katholieken, waargenomen wordt, want zij zullen zijn voornaamste doelwit zijn.

Iedereen zal de Antichrist bewonderen en zijn zogenaamde christelijke daden, gebaren en zijn waarneembare liefde voor de Heilige Schrift zullen hem bij velen meteen aannemelijk maken. Hij zal alle naties samenbrengen en ceremonieën beginnen houden voor andere religies, in het bijzonder voor heidense organisaties, zodat zij kunnen samenwerken om wereldvrede tot stand te brengen. Hij zal erin slagen landen te verenigen, die tot nu toe vijanden waren.

In door oorlog verscheurde landen zal stilte te horen zijn, en zijn afbeelding zal overal opduiken. Zijn uiteindelijke grote verwezenlijking zal plaatshebben wanneer hij al die naties, die hij verenigt, in het domein van de Katholieke Kerk en alle andere christelijke kerkgemeenschappen opneemt. Deze eenmaking zal de nieuwe, ene-wereldreligie vormen. Van die dag af zal op aarde de hel losbarsten en de invloed van de demonen zal zich dan op het hoogste niveau bevinden sinds de tijd vóór de zondvloed. Men zal zien dat mensen God in de nieuwe ene-wereldordekerk aanbidden, en zij zullen in elk opzicht godvruchtig lijken. Maar buiten de kerken zullen zij zich openlijk aan de zonde overgeven, want geen enkele zonde zal hen beschaamd maken. Onder de hypnotische leiding van de valse drie-eenheid, de drie-eenheid die door Satan in het leven geroepen werd, zullen zij naar elke vorm van zonde snakken als een middel om hun pas ontdekte begeerten te onderhouden.

Deze verdorvenheid zal de zonden van het vlees omvatten, waarbij naaktheid aanvaardbaar zal worden omdat de mensen op openbare plaatsen bij obscene zonden van het vlees betrokken zullen raken. Moorden zullen heel vaak voorkomen en door velen, waaronder kinderen, gepleegd worden.

In veel katholieke kerken zullen satanische aanbidding en zwarte missen plaatsvinden. Abortus zal gezien worden als een oplossing voor allerhande problemen en zal tot op de dag van de geboorte toegestaan worden.

Het zal weldra een strafbaar feit worden om enige vorm van trouw aan Jezus Christus te tonen. Als jullie met een echt kruis gezien worden, zal blijken dat jullie een misdaad begaan hebben omdat jullie dan de wet zullen overtreden. De wetgeving in jullie landen zal een tweeledige wetgeving worden – waarbij politiek en religie in de nieuwe wereldorde met elkaar verstrengeld zullen zijn.

Deze vervolging zal ertoe leiden dat velen, zonder het te weten, het Beest zullen aanbidden en aangetast zullen raken. Ze zullen zo aangetast zijn dat ze broer, zus, moeder en vader aan de autoriteiten zullen verraden, als deze aan het christendom trouw zouden blijven. Jullie enige hoop, kinderen, om jullie gedurende deze periode staande te houden, is het gebed.

Ik verzoek jullie dringend om er allemaal heilige voorwerpen op na te houden, rozenkransen, gezegende kaarsen, wijwater, een exemplaar van de Bijbel en het heilige dagelijkse missaal, samen met het kruistochtgebedenboek. Jullie moeten het Zegel van de Levende God in huis hebben en, zo mogelijk, op jullie dragen. Mijn Medaille van Verlossing zal diegenen bekeren die het dragen en er zal hen door Mijn Zoon barmhartigheid betoond worden. Ik verzoek je thans, kind, om de Medaille van Verlossing nu te laten vervaardigen en om een schapulier van het Zegel van de Levende God te laten maken.

Deze boodschap is een waarschuwing vanuit de Hemel voor wat komen gaat. Jullie moeten naar Mij, de Moeder van de Verlossing, luisteren aangezien Ik jullie de weg naar de Waarheid moet wijzen zodat jullie Mijn Zoon te allen tijde oprecht trouw zullen blijven.

Ga heen in vrede, kinderen, en wees bedaard want door de barmhartigheid van God zal deze beproeving kort zijn. Vertrouw op Mij, jullie Moeder, want Ik zal tijdens jullie beproevingen altijd bij jullie zijn. Jullie zullen nooit alleen zijn.

Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

Bekijk ook zeker...

Boodschap: Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

zaterdag 31 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Boodschap: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

vrijdag 30 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs.

Boodschap: Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

donderdag 29 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

woensdag 28 augustus 2013

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Boodschap: Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

dinsdag 27 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

Boodschap: De farizeeƫn geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

maandag 26 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

Boodschap: God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

zondag 25 augustus 2013

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Boodschap: Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

zaterdag 24 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

Boodschap: God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

vrijdag 23 augustus 2013

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Boodschap: Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

donderdag 22 augustus 2013

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie