Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

Ontvangen op zondag 24 juni 2012

17.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Het zijn zij, die zeggen dat zij de Geboden van Mijn Vader volgen maar die menen dat zij anderen, die zondigen, toch kunnen veroordelen.

Als eersten om de Heilige Schrift te beschouwen als een middel om een leugen te verkondigen, door de zogenaamde verdraagzaamheid te promoten, beledigen zij Mij zeer.

Dit zijn de mensen die zeggen dat het verkeerd is om in de Goddelijke Voorzienigheid te geloven.

Dit zijn de mensen die de zieners, die door de eeuwen heen door de Hemel gestuurd worden, in twijfel trekken en die hen bovendien proberen tegen te spreken door middel van Mijn heilig woord, vastgelegd in de Heilige Schrift.

Iedere mens die Mijn woord verloochent, is Mij ontrouw.

Iedere mens die zich, als geestelijk en intelligent superieur, van zijn broeders en zusters afzondert, moet zeer voorzichtig zijn.

Iedere mens die de Heilige Schrift aanwendt om een verdraaide versie van de waarheid voor te stellen, zal gestraft worden.

Iedere mens die opstaat en de waarheid verkondigt, maar toch Mijn woord – dat in deze tijd, de eindtijd, aan de wereld gegeven wordt – van zich afzet, zal door Mij aan de kant geschoven worden.

Jullie maken jullie schuldig aan geestelijke jaloersheid en hiervoor zullen jullie een straf tegemoet zien.

Wanneer jullie haat verspreiden jegens de profeten, die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft.

Want door zo te handelen, verkondigen jullie niet alleen een leugen, jullie belemmeren dan ook het woord van God.

Ik vraag dat jullie je campagne van kwelling en laster nu staken. Jullie zullen nooit verhinderen dat Mijn woord gehoord wordt.

Waarom blijven jullie proberen deze missie te treiteren? Weten jullie ondertussen niet dat het vuur van de Heilige Geest zich niet had kunnen verspreiden op de manier waarop dit gebeurd is, als Mijn boodschappen niet van de Hemel afkomstig waren?

Jullie worden gebruikt door de Boze, die nergens voor zal terugdeinzen om te voorkomen dat deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen, aan de wereld gegeven worden.

 

Boodschap voor de geestelijken:

Tot diegenen onder jullie die een gelofte, als gewijde dienaar van Mijn Kerk op aarde, afgelegd hebben: luister nu naar Mij!

Wanneer jullie openlijk Mijn boodschappen hekelen en Mij, jullie Jezus, beletten om met deze missie zielen te redden, begaan jullie de grootste zonde van alle.

Jullie zullen hiervoor lijden en jullie vagevuur zal op aarde ervaren worden. Elke man, vrouw en kind zullen getuige zijn van jullie vergrijp tegen de Hemel.

Jullie gebrekkige beoordeling van Mijn profeten zal jullie geestelijk leeg maken en jullie ziel zal een kwelling als geen ander ondergaan.

Als je een gewijde dienaar van Mij bent en je onzeker bent over Mijn stem terwijl Ik nu tot je spreek, moet je zwijgen. Je moet bidden om onderscheidingsvermogen voordat je overweegt om Mijn heilig woord te verwerpen.

Duizenden van Mijn gewijde dienaren zullen er niet in slagen om Mijn woord, jullie toegezonden voor de eindtijd door middel van deze profeet, te herkennen. Hoezeer breekt dat Mijn Hart.

Velen zullen onder het bewind van de Antichrist afvallig worden en Mijn Kerk op aarde verlaten.

Veel van Mijn gewijde dienaren zullen partij kiezen voor de vervolgers van Mijn Kerk. De verleiding heeft reeds een aanvang genomen.

Jullie worden door de Bedrieger voorbereid om Mij te verwerpen en jullie trots verhindert jullie dit in te zien.

Veel van Mijn gewijde dienaren zullen niet moedig genoeg zijn om Mijn Kerk op aarde te handhaven. Velen zullen partij kiezen voor de Valse Profeet en Mijn kudde, van wie het geloof hen in staat zal stellen te streven naar de waarheid, afkeuren.

Weten jullie niet dat Ik de Kerk ben?

Weten jullie niet dat de Kerk te lijden zal hebben onder haar eigen kruisiging, net zoals Ik leed?

Zij zal gekweld worden. Het zal lijken dat zij gekruisigd werd en velen zullen denken dat zij dood zal zijn. Maar zoals bij Mijn Verrijzenis zal ook zij weer tot leven gewekt worden want zie je, zij kan niet vernietigd worden.

Ik waarschuw al Mijn gewijde dienaren, die de tijd waarin jullie leven niet herkennen, waakzaam te zijn nu Mijn Kerk op aarde de grootste vervolging ondergaat sinds het begin.

Jullie moeten jullie voorbereiden en jullie ogen openen!

Wanneer dachten jullie dat Ik zou komen en jullie waarschuwen? Dachten jullie dat het ergens ver in de toekomst zou gebeuren? Dat dit nooit tijdens jullie leven zou plaatsvinden?

De tijd voor Mijn Tweede Komst is heel dichtbij.

Ik zal weldra de goeden scheiden van de goddelozen nadat alles in het werk gesteld werd om het grootste deel van de mensheid te bekeren.

Het is jullie plicht en verantwoordelijkheid een open geest, hart en ziel te houden.

Ik wil dat jullie gehoor geven aan Mijn smeekbeden om Mij te helpen om zoveel mogelijk zielen als Ik maar kan, te redden.

Volg Mij na! Dat is jullie roeping!

Dat is de reden waarom jullie Mij, jullie Jezus, trouw beloofden.

Jullie legden jullie gelofte niet op jullie eigen voorwaarden af.

Jullie moeten Mij toestaan jullie te leiden en jullie moeten Mijn Kerk op aarde helpen verdedigen.

Er werd veel schade aan Mijn Kerk toegebracht. Mijn Kerk bestaat uit al diegenen die van Mij houden, met inbegrip van al Mijn gewijde dienaars.

Jullie moeten sterk, dapper en trouw zijn. Jullie mogen nooit toelaten dat angst of het beest jullie ziel verslinden.

Luister naar Mijn woord vooraleer jullie Mijn profeten veroordelen.

Hekel nooit één van Mijn boodschappen zonder te bidden om onderscheiding. Zelfs dan moeten jullie voorzichtig zijn dat jullie Gods kinderen het geschenk van de genaden, die Ik thans verleen aan die arme zielen die hongerden naar de waarheid over Mijn Leer, niet ontzeggen.

Aan diegenen die Mijn woord, aan deze profeet gegeven, openlijk verwerpen: weet dat jullie Mij om vergeving zullen smeken zodra de waarheid geopenbaard wordt.

Tegen die tijd zal het, voor diegenen die er verantwoordelijk voor zijn dat zielen zich van Mijn woord afkeren, te laat zijn.

Deze voor Mij verloren zielen zullen geen eeuwig leven bezitten door jullie kwaadaardige tong.

Verwerp Mijn woord nu, of stel Mij boodschap aan de kaak voor het bevatten van dwalingen, en jullie zullen aan de kant geschoven worden. Jullie zijn dan niet geschikt om Mijn kudde te leiden.

Jullie Redder

Jezus Christus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

Boodschap: Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieƫenheid

maandag 18 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie