Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten niet af te wijzen

Ontvangen op dinsdag 28 december 2010

11.00 u

Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór het Einde der Tijden om hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven.

Er zijn op het ogenblik een groot aantal engelen welke, zoals aangekondigd, over de hele wereld verspreid worden om de aarde voor te bereiden op Mijn Komst. Veel van deze engelen zijn bij een menselijke gedaante aanwezig en zoals jij, Mijn geliefde dochter, hebben zij voor deze taak gekozen. Het juiste tijdstip van hun ontwikkeling bij de geboorte werd gekozen om zich aan te sluiten bij de laatste Waarschuwing en de Eindtijd. Evenzo worden de demonen, vrijgelaten uit de diepten van de hel, ontketend. Wanneer zij zich op aarde voorstellen, doen zij dit door verleiding en leugens. Zij bekoren Mijn kinderen die open staan voor hun invloed. Zij besmetten die zielen die zich reeds in het duister bevinden. Zij dringen hun geest binnen door tegen hen te liegen en hen ervan te overtuigen dat hun geloof in Mij en Mijn Eeuwige Vader onzin is.

Deze mensen hebben geen uiterlijk voorkomen dat jullie zouden associëren met wat jullie beschouwen als slecht. Zij zullen in plaats daarvan zich voordoen als deskundig, slim en bezielend. Zij zullen ook zeer overtuigend zijn wanneer zij datgene prediken wat Mijn goede kinderen als de waarheid beschouwen. Maar jammer genoeg zal er geen liefde in hun hart zijn en het is nodig om jullie te wapenen tegen hun onderrichtingen.

Nu wil Ik een beroep doen op Mijn gelovigen. Jullie, Mijn kinderen, hebben door gebed en geloof de gaven ontvangen die Ik beloof aan allen die Mij volgen. Jullie krijgen verschillende gaven en elke gave is bedoeld om Mijn woord op uiteenlopende manieren mee te delen.

Het beoordelen van de zieners

Voor degenen aan wie Ik de gave van kennis schenk om jullie te helpen om hen die in Satans naam komen te herkennen, wees a.u.b. zeer voorzichtig! Het is meer dan terecht dat jullie op jullie hoede zijn voor valse profeten. Beoordeel echter nooit ofte nimmer diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen zonder eerst duidelijk hun boodschappen aan een onderzoek te onderwerpen. Jullie mogen deze boodschappen, door Mij gezonden, nooit beoordelen naar ‘uiterlijkheden’. Want als iemand zegt dat hij in Mijn naam komt, ga er dan niet van uit dat jullie beoordeling van hem onfeilbaar is. Zie uit naar deze profeten die bespotting ondergaan of die verontwaardiging veroorzaken wanneer zij beweren dat zij goddelijke boodschappen van Mij of Mijn gezegende Moeder ontvangen.

Bezwijk niet voor de verleiding om onmiddellijk een oordeel uit te spreken over hen voordat jullie de boodschappen zelf zorgvuldig beluisteren. Deze boodschappen zullen niet alleen betrekking hebben op Mijn Leer. Zij zullen betrekking hebben op Mijn woord en ze zullen vervuld zijn van liefde. Zij zullen jullie bijbrengen hoe jullie in Mijn naam jullie leven moeten leiden om het heil te bereiken.

Wees nooit verontrust wanneer Mijn ware profeten beweren dat ze boodschappen ontvangen over toekomstige gebeurtenissen waarin zij ingewijd worden. Tracht om de zonde van vooringenomenheid niet te begaan door deze boodschappen te veroordelen vanwege de klasse van mensen die deze profeten vertegenwoordigen. Sommigen zullen gebrek hebben aan onderwijs. Sommigen zullen het tegenovergestelde zijn en zullen welsprekend zijn. Velen zullen niet passen in jullie denkbeeld over wat een ‘heilige’ persoon uitmaakt.

Maar er zijn manieren waardoor jullie verzekerd kunnen zijn van hun echtheid. Diegenen die met Mijn Moeder communiceren zullen in de meeste gevallen de verschijningen verwachten. Zij kondigt deze aan tot op het uur en de datum. Er zullen veel incidenten waargenomen worden door diegenen die dergelijke verschijningen bijwonen. In het geval waarbij Mijn boodschappen aan de mensheid geschonken worden, zullen zij aan de wereld gegeven worden zonder dat de profeet roem tracht te zoeken.

Een oordeel vellen over mensen

Uiteindelijk zullen Mijn gelovigen, ondanks hun trouw aan Mij, nog steeds diegenen bespotten die toekomstige gebeurtenissen voorspellen en degenen lasteren die gezegend zijn met genezende krachten van de Heilige Geest. Houd op en ontwaak uit jullie rustige slaap! Deze profeten zullen jullie routine verstoren aangezien zij jullie heilige groep niet aangenaam zijn. Zij zullen er geen deel van uitmaken op de manier die jullie verwachten. Let hiervoor op! Als jullie deze mensen veroordelen gebaseerd op geruchten en roddels of toespelingen van derden, zondigen jullie. De zonde tegen Mijn profeten beledigt Mij diep. Wanneer jullie Mijn ware zieners en profeten afwijzen, keren jullie Mij de rug toe.

Nochtans is het juist dit wat in de wereld van vandaag gebeurt naarmate er meer zieners zich bekend maken. Het is niet gemakkelijk voor Mijn gelovigen. Denk eraan dat de boodschappen van Mijn profeten gelezen moeten worden voordat jullie oordelen. Dit omvat zelfs deze boodschappen die van de valse profeten kunnen komen. Vraag om bijstand wanneer jullie deze boodschappen overwegen. Echte boodschappen zullen liefdevol zijn. Toch zullen ze bevestigend zijn in hun gezag. Boodschappen die ingaan tegen alles wat jullie over Mijn Leer en die van Mijn apostelen geleerd hebben, het maakt niet uit hoe subtiel, zullen gemakkelijk veroordeeld kunnen worden.

Blijf niet zwijgen over jullie geloof

Ga nu verder, Mijn kinderen, en open jullie hart voor Mijn profeten. Zij zijn daar om jullie de verzekering te geven dat de tijd voor Mij gekomen is om jullie allemaal in gereedheid te brengen om in Mijn naam te spreken. Onthoud dat eer gegeven wordt aan Mijn profeten die zich laten horen ondanks de vernedering en verachting die zij moeten doorstaan. Straf zal echter toegemeten worden aan diegenen die zeggen dat ze Mij volgen maar die blijven zwijgen over hun geloof doch daarentegen snel zullen zijn om zich uit te spreken tegen Mijn ware zieners. Jullie weten in jullie hart dat degenen, die jullie veroordeeld hebben, spreken over komende gebeurtenissen waarmee jullie het zeer moeilijk hebben om deze te aanvaarden. Jullie kunnen jullie afvragen: waarom werkt Mijn Redder, Jezus Christus, via deze personen? Zij zijn naar Mijn normen immers geen heilige volgelingen. Wel, Mijn vraag aan jullie is de volgende: waarom geloven jullie dat enkel de weinige uitverkorenen, die hun leven toewijden aan gebed, het gezag hebben om diegenen die buiten jullie kringen spreken te verwerpen? Hebben jullie dan niets geleerd? Begrijpen jullie niet dat diegenen die hun leven doorbrengen gewijd aan het gebed ook het slachtoffer kunnen worden van de Bedrieger?

Mijn ware profeten zullen gehaat worden

Denk eraan dat ook Ik uitgelachen, bespot, afgewezen en er op Mij neergekeken werd door de oudsten en priesters toen Ik op aarde was. Als Ik werd gehaat dan kunnen jullie er zeker van zijn dat Mijn ware profeten het meest gehaat zullen zijn terwijl zij op andere plaatsen vereerd zullen worden.

Schaam jullie allemaal! Mijn profeten zullen niet voortkomen uit jullie groepen. Toch moeten jullie hen eren. Zij zullen de meest onwaarschijnlijke profeten zijn vanwege het leven dat zij geleid hebben. Sommigen zullen weinig opleiding genoten hebben terwijl anderen geboren zullen zijn met de gave van geletterdheid. Dit zijn Mijn uitverkoren profeten. Luister naar hun inspraken voordat jullie hen veroordelen.

Bid voor hen. Bid dat Mijn woord, aan deze profeten gegeven, niet afgewezen wordt. Wijzen ook jullie Mijn woord niet af! De ongelovigen zullen altijd proberen om deze moedige zielen, die Mijn woord luid meedelen, in diskrediet te brengen maar dat valt te verwachten. Het is wanneer Mijn gelovigen, en vooral diegenen van gebedsgroepen, kloosters en andere geestelijken, openbaar Mijn ware zieners afwijzen dat Mijn Hart in tweeën breekt. Luister naar Mijn woorden! Zij zullen nooit van de waarheid afwijken. Niet meer dan dat jullie, Mijn geliefde volgelingen, de waarheid kunnen beïnvloeden om deze te schikken naar jullie interpretatie.

Open jullie ogen! Word wakker! De tekenen zijn begonnen en voor iedereen zichtbaar. Jullie, Mijn gelovigen, hebben niet veel tijd. Luister! Bid! Verenig jullie en verkondig eendrachtig Mijn woord om zielen te redden voordat de tijd om is.

Jullie geliefde Christus – Jezus, de Redder en rechtvaardige Rechter

Boodschap: Valse leraren en profeten

zaterdag 25 december 2010

Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen.

Boodschap: Het vieren van Kerstmis

zaterdag 25 december 2010

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? 

Boodschap: De reden waarom Ik mens werd

vrijdag 24 december 2010

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. 

Boodschap: Mijn pijn en lijden vandaag de dag

woensdag 22 december 2010

Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan dat nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert, gestegen is tot buitengewone proporties. 

Boodschap: De grote beproeving

maandag 20 december 2010

Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. 

Boodschap: Derde boodschap van de Maagd Maria

maandag 20 december 2010

Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. 

Boodschap: Het Boek der Waarheid

zaterdag 18 december 2010

Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. 

Boodschap: Oproep om het moorden/abortus te stoppen

donderdag 16 december 2010

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. 

Boodschap: Het hiernamaals

zaterdag 11 december 2010

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooien. 

Boodschap: De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te beseffen

dinsdag 7 december 2010

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende! Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het Licht, het Licht van de waarheid. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie