Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zal Ik ook de tweede keer verworpen worden

Ontvangen op maandag 4 juni 2012

15.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, zeer weinigen van Mijn uitverkoren volk, de Joden, aanvaardden Mij als de ware Messias toen Ik in de wereld kwam en stierf voor de zonden van de mensheid.

Deze keer zullen zeer weinig Christenen beseffen dat Ik het ben, die thans tot hen spreekt voordat Ik de tweede keer kom.

Zij zullen de leugens die ontspruiten uit de mond van leugenaars, de valse profeten van wie zij zullen houden, terwijl zij Mij zullen verwerpen met een haat die haaks op hun liefde voor God staat.

Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zal Ik ook de tweede keer verworpen worden.

Jullie moeten je niet bedroefd voelen door de manier waarop Ik bespot, geschopt en geslagen wordt en Mijn boodschappen belachelijk gemaakt worden. Want een dergelijke haat tegen Mijn heilig woord kan enkel van Satan komen. Als Satans razernij hevig wordt, zoals nu, kunnen jullie er zeker van zijn dat hij zich zorgen maakt over de zielen die Ik van plan ben te redden uit zijn klauwen.

Sluit jullie oren! Kijk recht voor jullie uit en focus jullie enkel op Mij!

Elk soort aanval zal op jullie, Mijn volgelingen, afgestuurd worden om jullie tegen te houden Mij te volgen.

Elk argument tegen Mijn woord - door diegenen die zich beroemen op hun deskundigheid in heilige, spirituele zaken – moet opzij geschoven worden.

Zij hebben de Heilige Geest niet in hun ziel want zij zijn dat niet waardig vanwege de zonde van hoogmoed.

Zoals Ik leed onder de geseling aan de zuil, zo ook zal Ik opnieuw lijden omdat mijn heilig woord nu vol haat afgekraakt wordt door diegenen die ervoor zullen zorgen dat Mijn woord verworpen wordt.

Ik zeg nu tegen deze zielen: als jullie Mijn barmhartige hand om de mensheid te redden niet willen aanvaarden, waarom dragen jullie dan zo’n haat in jullie hart?

Weten jullie niet dat jullie verleid worden door de Boze, die jullie blind wil maken voor de waarheid?

Haat, laster en achterklap komen niet van Mij. Wanneer jullie toestaan dat deze walgelijke zonden jullie overmeesteren, houden jullie niet van Mij.

Jullie zullen terug tot Mij komen als jullie, wanneer jullie tijdens de waarschuwing voor Mij komen te staan, de nodige nederigheid bezitten om Mij te vragen jullie te vergeven.

Als jullie nu niet zwijgen, zullen jullie lijden en jullie wroeging zal jullie zwak en bevend voor Mijn aangezicht laten staan.

Hoezeer verwonden jullie Mij!

Hoe laten jullie Mij lijden!

Jullie geselen Mij net zoals Ik de eerste keer gegeseld werd. Toch zeggen jullie dat jullie heilige leerlingen van Mij zijn.

Jullie zijn een bron van groot verdriet voor Mij.

Aan Mijn volgelingen zeg Ik om deze beschimpingen te negeren.

Open jullie mond niet of laat jullie niet in met diegenen die woede en haat tentoonspreiden en die tegelijkertijd beweren van Mij te houden.

Hoe kunnen jullie van Mij houden wanneer jullie elkaar geen liefde of geduld betonen?

Jullie zijn hypocrieten als jullie een ander in Mijn naam teisteren.

De tijd is nu rijp voor de tweede afwijzing, die niet verschilt van de eerste keer.

De bespotting zal inhouden dat deze - naar eigen zeggen - heilige leerlingen, Mijn profeten zullen bespotten door te proberen hen te doen struikelen door hun kennis van de Schrift in twijfel te trekken.

Mijn profeten begrijpen de Schrift niet en zij zullen Mijn woord niet verdedigen.

 Toch zullen deze zogenaamde heilige leerlingen ervoor proberen te zorgen dat Mijn profeten dom en onwaardig lijken, net zoals dat gebeurde terwijl Mijn hoofd met doornen gekroond werd.

Bovendien zullen zij tot het uiterste gaan om hen tot de orde te roepen en hen te beschamen terwijl zij tegelijkertijd betuigen hoeveel kennis zij bezitten over Mijn Leer.

Het treiteren zal doorgaan tot het na de Waarschuwing – wanneer deze zielen de fout, die zij gemaakt hebben, beseffen – verlicht wordt.

Zij zullen hierdoor wenen en lijden, maar Ik zal hen vergeven omdat Ik van hen houd.

Maar daarna zullen velen niet tot inkeer komen. Zij zullen verschrikkelijk lijden en vervolging aan Mijn eindtijdprofeten toebrengen. Zij zullen geen moment opgeven.

Elke afbreuk, belediging en aanval zal hen - in Mijn naam, Jezus Christus, de Mensenzoon – naar het hoofd geslingerd worden.

Zij zullen Mij, doorheen Mijn Heilig woord dat hen vandaag de dag gegeven wordt, tot het einde toe verloochenen.

Dan zal hen nog eenmaal tijd geschonken worden om het Boek der Waarheid te aanvaarden. Zij zullen Mij ofwel aanvaarden ofwel afwijzen.

Vervolgens zal Ik al die nederige zielen, die van Mij houden, verzamelen en zullen de Nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde samensmelten.

Diegenen, die Mij dan nog steeds afwijzen, zullen in het vuur van de hel geworpen worden.

Ik kom nog een laatste keer om jullie te redden.

Open jullie hart en zie in dat Ik het ben, Jezus, die jullie nu roept!

Als jullie dat niet kunnen zien, dan hebben jullie veel gebed nodig om de Heilige Geest in staat te stellen waarlijk jullie ziel te betreden.

Denk eraan dat diegenen, die gezegend zijn met de Heilige Geest, anderen niet beledigen, niet lasteren en geen haat tegen Gods kinderen verspreiden.

Zij willen Gods kinderen niet beheersen.

Zij overtreden de Tien geboden niet.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie