Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

Ontvangen op maandag 27 oktober 2014

16.20 u

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Het zal de Christenen die het geloof handhaven zeer moeilijk vallen om hun devotie voor Mij, de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, in deze tijden te blijven betuigen. Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd en ter zijde gelegd, met name door bepaalde katholieke groepen die niet van Mijn Zoon komen. Dergelijke groepen wekken de indruk dat zij aanhangers van de Kerk van Mijn Zoon zijn, maar zij brengen niet in praktijk wat Hij onderwees. Zij vervolgen diegenen die de Waarheid handhaven en doen bijzonder veel moeite om elke vorm van private openbaringen, die sinds de kruisdood van Mijn Zoon aan de mensheid gegeven werden, als onzin te bestempelen. Mochten de private openbaringen –die door Mij, de Moeder van God als Gezante van Christus, aan de mensheid gegeven werden – er niet geweest zijn, zouden velen zich nooit tot de Waarheid bekeerd hebben. In plaats daarvan zouden er velen in het duister blijven wandelen zijn, het bestaan van Christus weggewuifd hebben en het gebed – de deur die, wanneer deze geopend wordt, de ziel verlicht – uit de weg gegaan zijn. Mijn rol als de Moeder van God wordt over de hele wereld aangevallen vanwege de macht die Mij gegeven werd om de goddeloze tegenstander te vernietigen. Zoals voorzegd zal Ik de kop van de slang verpletteren, maar diegenen die devotie voor Mij tonen, zullen door de bedriegers die zich tot deskundigen in de Leer van de Kerk durven uitroepen, geminacht en belachelijk gemaakt worden.

Mijn Zoon verafschuwt elke vorm van haat die door een mens jegens zijn broeder aan de dag gelegd wordt. Hij stort tranen wanneer iemand, die zegt dat hij de Kerk van Mijn Zoon vertegenwoordigt, toch aanzet tot haat tegen een kind van God. Elke keer dat een dienaar in Zijn Kerk een ander kwetst of onschuldigen verschrikkelijk leed berokkent, ondergaat Hij de pijn van Zijn kruisiging.

Kinderen, jullie moeten intens bidden voor de Kerk van Mijn Zoon aangezien deze de grootste aanval ondergaat sinds haar grondvesting. De vijanden van Mijn Zoon hebben veel plannen om haar te vernietigen, en de meeste daarvan zullen van binnenuit komen. Sla acht op Mijn waarschuwing en op deze die Ik te Fatima aan de wereld openbaarde! De vijand wacht af en weldra zal hij de Kerk van Mijn Zoon op aarde volkomen controleren en zullen er miljoenen in dwaling gevoerd worden.

Sluit jullie oren wanneer jullie ervan horen dat de dienaren van Mijn Zoon geminacht of belasterd worden omdat ze het Woord van God verdedigen! Denk er altijd aan dat uit God alleen maar liefde voortkomt, en dat om het even welke persoon of organisatie die jullie ertoe aanzet een mens te veroordelen – ongeacht wat hij gedaan heeft – in vraag gesteld moet worden. Jullie kunnen je niet als een dienaar van God bestempelen om vervolgens aan de wereld te vertellen een andere persoon te belasteren. Jullie mogen het aanzetten tot haat, van welke aard dan ook, nooit door de vingers zien. Een persoon die dat wel doet, in naam van Mijn Zoon, mag daartoe nooit aangemoedigd worden want dat zou nooit van God kunnen komen. Mijn Rozenkrans moet zo vaak mogelijk gebeden worden om het kwaad dat de wereld omklemt in een tijd dat wreedheid - van welke aard dan ook - als gewoon beschouwd wordt, te verpletteren.

De liefde van de mens voor zijn broeder is schaars geworden en de naastenliefde onder de Christenen is verwaterd. Jullie moeten jullie ogen openen voor de Waarheid, en jullie moeten je herinneren wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Het is zo klaar als een klontje want het werd in de allerheiligste Bijbel neergeschreven opdat de hele wereld het zou lezen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden

zondag 19 oktober 2014

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie