Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Het Boek der Waarheid ligt vervat in de publieke openbaring

Ontvangen op zaterdag 8 november 2014

17.05 u

Mijn lief kind, vandaag is een bijzondere dag aangezien de Hemel de verjaardag viert van Mijn eerste boodschap, die aan jou als boodschapster van God gegeven werd. Ik kom vandaag om jou het nieuws te brengen dat vele miljoenen mensen zich door deze missie zullen bekeren.

Als uitverkoren, nederige Dienares van de Heer schonk Ik de wereld de Messias. In Zijn plan om al Zijn kinderen te redden, werd Mij een zeer bijzondere rol toebedeeld, en in Mijn rol als de Moeder van de Verlossing roep Ik vandaag tot al Zijn kinderen.

Jullie mogen Gods pogingen om jullie de Waarheid te brengen, nooit afwijzen. Hij, Mijn Eeuwige Vader, houdt van iedereen en deze missie werd voorzegd. Hij brengt de wereld de geheimen die vervat liggen in de profetieën die aan Daniël, en daarna aan Zijn uitverkoren apostel Johannes de evangelist, gegeven werden. Het Boek der Waarheid ligt vervat in de publieke openbaring en het is belangrijk dat jullie dit heilige Boek niet verwerpen.

Veel mensen hebben zich door deze boodschappen reeds bekeerd en het is ten gevolge van deze missie dat aan een groot deel van de mensheid Gods barmhartigheid verleend zal worden. Wijs Zijn edelmoedigheid niet af, want het is Zijn grootste verlangen om het menselijk ras in de komende nieuwe wereld samen te brengen.

Toen Mijn Zoon was opgestaan uit de dood, was dat een boodschap voor de wereld. Zoals Mijn Zoon zullen diegenen die Hem trouw blijven op de laatste dag zowel naar lichaam als naar ziel opgewekt worden. Niet één die om Zijn barmhartigheid vraagt, zal achtergelaten worden. Jammer genoeg kunnen diegenen die God vanwege hun koppigheid en haat bestrijden, Zijn streven om al Zijn kinderen te redden, hinderen.

Wees dankbaar om Gods barmhartigheid! Wees dankbaar om de kruistochtgebeden, want deze brengen grote zegeningen met zich mee! Ik vraag dat jullie Mij, jullie geliefde Moeder, jullie hart laten vervullen van vreugde. Wetende wat er komen gaat, moeten jullie de gelukzaligheid, die enkel als een geschenk van God kan komen, jullie ziel laten overspoelen. Mijn Zoon zal weldra komen om het Koninkrijk dat Hem toebehoort, terug te eisen. Het Nieuw Koninkrijk, dat uit de smeulende as tevoorschijn komt, zal eenieder van jullie grote vreugde en gelukzaligheid bezorgen. Want jullie zullen dan thuisgekomen zijn in de gastvrije armen van de Koning, de Messias, die een groot offer bracht voor jullie redding.

Neem dit groot geschenk a.u.b. aan! Sta niet toe dat die zielen, wier hart van haat vergeven is, jullie wegtrekken van de Waarheid! Zonder de Waarheid kan er geen leven zijn.

Ga, Mijn lieve kinderen, en vraag Mij om jullie altijd te beschermen want het is Mijn missie om jullie voort te trekken over de moeilijke weg naar de troon van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie