Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

Ontvangen op donderdag 27 november 2014

19.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Het geestelijk lijden zal niet alleen door Mijn volgelingen gevoeld worden, die aan het Woord van God trouw blijven, maar door alle mensen, ongeacht wat ze geloven. Satan en zijn demonen, van de hoogste tot de laagste in rang, dolen over de hele wereld rond terwijl ze onder Gods kinderen haat verspreiden. Haat heeft het menselijk ras aangegrepen en kan op veel manieren waargenomen worden. Wanneer Satan een ziel in een cocon van haat lokt, doet hij dat door in de kwetsbare persoon een gevoel van jaloersheid te creëren, en dit slaat dan al vlug om in haat. Haat verspreidt zich en treft elke leeftijd.

De geest van liefde en menslievendheid, die ooit in de harten van de mensheid aanwezig was, is verzwakt en dat betekent dat de liefde die gemeenschappen, naties en landen samenbracht, verbroken is. De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren. Ik, Jezus Christus, ben vergeten. Ze zijn zo druk bezig met het afhandelen van wereldse zaken, dat ze voor zichzelf een zeer eenzaam bestaan gecreëerd hebben. Zodra de liefde ontbreekt in jullie leven, rest een groot deel van jullie niets dan op te drogen, en verdort als een kwijnende plant.

God is liefde, en wanneer in de wereld liefde aanwezig is, is er meer harmonie en vrede. Het tegenovergestelde van liefde is haat, wat van de duivel afkomstig is. Als jullie toestaan dat jullie hart vervuld is van haat, zal dat binnen in jullie knagen en aangroeien als een kanker tot het jullie verslindt. Haat vernietigt levens en brengt verschrikkelijke verdeeldheid teweeg. Het vergiftigt jullie ziel. Het veroorzaakt diepe onvrede in de ziel van diegenen die toegestaan hebben dat deze elke actie die zij ondernemen bepaalt. Haat verspreidt zich heel snel van de ene ziel naar een andere omdat deze, van zodra jullie je inlaten met een persoon die van haat vervuld is, greep op jullie zal krijgen door jullie ertoe te verleiden naar elke reden te luisteren die opgegeven wordt om het te rechtvaardigen.

Christenen die toelaten dat haat hen teistert, mogen er nooit aan toegeven Mijn heilige naam te gebruiken om aan te zetten tot haat, van welke aard dan ook, tegen een ander menselijk wezen. Jullie moeten Mij vragen om jullie ziel van haat te bevrijden, want als jullie toestaan dat het jullie ziel overneemt, zullen jullie nooit Mijn Aangezicht aanschouwen.

Gebruik de tijd die jullie verleend wordt om meer van Mij te houden, want wanneer jullie echt van Mij houden, zal die liefde beantwoord worden. Jullie zullen dan niet in staat zijn om aan enige vorm van dialoog waarin haat aanwezig is, deel te nemen.

Houd van Mij en jullie zullen het gemakkelijker vinden om van anderen te houden! Als jullie een andere persoon haten, kennen jullie Mij niet.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

Boodschap: Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

dinsdag 18 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie