Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

Ontvangen op zondag 23 november 2014

18.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Deze verraadster en vernielster van Gods profeten heeft zich op aarde gevestigd als Gods lerares en zich bij Mijn volk gemanifesteerd om hen te verleiden en hen van Mijn Kerk weg te voeren, in wat de grootste geloofsafval aller tijden zal zijn. Ze zal er verantwoordelijk voor zijn dat Mijn Kerk overspel pleegt met de vorsten van een seculiere wereld, wat een unie tot stand zal brengen die voor God weerzinwekkend is en een gruwel in Zijn ogen.

Aanwezig in het hart van zowel mannen als vrouwen, is Izebel één van de boosaardigste, intelligentste en sluwste demonen in de hiërarchie van Satan, en werkt op veel manieren om Mijn volk te misleiden. Ze werkt door een groepering die beweert van Mij te zijn, maar die bij een satanische sekte betrokken is. Bedreven in de theologie spreekt deze demonische geest tot deze groepering - gebruikmakend van diverse talen - en veroorzaakt grote verwarring, pijn en verdeeldheid onder diegenen die Mijn beker aanvaard hebben. Deze zelfverklaarde deskundigen van Mijn Woord komen niet van Mij. En terwijl hun haat voor Mij duidelijk blijkt uit de vuiligheid die uit hun mond stroomt, zijn er nog andere manieren waarop zij Mijn laatste missie zullen proberen te schaden.

Jullie zullen deze vijand van God herkennen aan de voortdurende pogingen om haar volgelingen als profeten van God te bestempelen. Velen van hen zullen naar voren treden en verklaren dat Ik, Jezus Christus, door hen spreek. Izebel zal floreren en leugens voortbrengen door haar verdorven en arrogante geest aan de zelfverklaarde profeten te hechten, die deze missie zullen proberen te gebruiken om hun stem geldigheid te geven.

De boze geest van Izebel zal, gebruikmakend van elke mogelijke tactiek, alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren. Door haar invloed zal ze in Mijn Kerk veel goede zielen van Mij wegvoeren en het Woord van God ondermijnen. Werkzaam onder mannen en vrouwen, zal zij tovenarij en hekserij aanwenden om de indruk van wonderen te wekken. Dat is nog een andere tegenstander van Mij, die onder invloed van Baal, zal proberen om Gods waarachtige zieners en profeten in de eindstrijd om zielen kwaad te berokkenen.

Pas op voor diegenen die zich op hun kennis van de theologie beroemen en die durven zeggen dat zij van Mij komen, terwijl al wat zij zeggen voortkomt uit jaloersheid en een intense haat voor Gods profeten. Dergelijke geteisterde zielen zullen jullie trachten te manipuleren en intimideren iedereen die hen tegenwerkt. Als jullie Mijn laatste missie op aarde, om zielen te redden, blijven opvolgen, zullen zij alles doen wat zij kunnen om jullie af te matten.

Diegenen die door de geest van Izebel beïnvloed worden, zullen meedogenloos te werk gaan om Mij aan te vallen. Deze verdorven geest zal, door de zwakke zielen die ze verovert, demonische middelen gebruiken om diegenen die Mij volgen te belasteren, kleineren en haat tegen hen op te wekken. Vlucht weg wanneer jullie met deze geteisterde zielen geconfronteerd worden! Onderschat hen niet want onder invloed van Izebel, zullen zij diegenen die zich met hen inlaten onvoorstelbare schade proberen te berokkenen!

Leer de boze geest van Izebel te herkennen, want ze zal met groot gezag over Mij spreken door diegenen die ze bezit. Zij zullen met een diepgaande kennis van de heilige Sacramenten spreken en uittreksels uit de heilige Bijbel gebruiken, maar slechts in zoverre dat zij deze verkeerd kunnen aanhalen om Mijn Woord te ondermijnen. Jullie zullen Izebel deze missie zien aanvallen met een hatelijk genoegen. Haar toegewijde volgelingen zijn koppig, bazig, vol trots en bijzonder aan deze tegenstandster van Mij, die met haar sterke invloed hun ziel ingenomen heeft, gehecht. Jullie mogen je nooit met de geest van Izebel inlaten want als jullie dat doen, zal ze jullie verderven, net zoals ze dat bij die trawanten van haar gedaan heeft.

Wees op jullie hoede voor ieder die naar voren treedt en die zegt dat ze door Mij gezonden werden om Mijn Woord te helpen verspreiden! Weet dat Ik, sinds deze missie begon, geen enkele profeet meer aangesteld heb om Mijn Woord aan de wereld mee te delen. Maar tevoorschijn komen zullen ze, deze valse profeten, elk proberend om de andere te overtreffen. Zij zullen bovendien proberen deze missie te gebruiken om steun te vergaren zodat zij onwaarheden kunnen verspreiden. Al diegenen die door de boze geest van Izebel verleid kunnen worden en die op om het even welke manier gehoor geven aan deze geest, zullen al vlug ontdekken dat er aan alle liefde voor Mij abrupt een einde zal komen. Jullie brengen jullie ziel in groot gevaar wanneer jullie in de leugens van Izebel trappen, die vanuit de diepten van de afgrond gestuurd werd om Mijn Kerk en Mijn profeten in deze tijden te vernietigen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

Boodschap: Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

dinsdag 18 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie