Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Leg jullie pantser af want het zal verpulverd worden tot minuscule deeltjes!

Ontvangen op donderdag 2 oktober 2014

23.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, mijn vijanden mogen Mijn Woord – de waarheid – dan wel verachten, maar de dag zal komen dat zij uit schaamte en wroeging het hoofd zullen laten hangen wanneer zij voor Mijn aangezicht staan.

In de dagen van Noah werden hij, en diegenen die uitverkoren waren om hem te helpen bij de voorbereiding op de gerechtigheid van God, belachelijk gemaakt. Ze werden bespot, vervolgd en er werd alles aan gedaan om de instructies die door God aan Noah gegeven werden, verdacht te maken. Gehoorzaam tot op het laatst smeekte Noah om barmhartigheid voor hun ziel. Hij spoorde hen aan om bij hem hun toevlucht te zoeken, maar hij werd genegeerd. En zo zal het tot op de Grote Dag van de Heer zijn. Enkel een rest zal klaarstaan om Mij tijdens de Waarschuwing te begroeten, samen met al diegenen die het in hun hart kunnen opbrengen om Mijn barmhartigheid aan te nemen.

Ik vraag aan al diegenen die in Mij, en in Mijn belofte om met grote luister terug te komen, geloven, te bidden voor diegenen die deze missie verachten, want aan hen werd het geschenk van de waarheid gegeven maar zij kozen ervoor om het terug in Mijn gezicht te smijten. Al diegenen met een warm en teder hart, en met een zachtmoedige ziel, zullen in Mijn armen getrokken worden - ongeacht welk geloof of welke geloofsovertuiging zij aanhangen – want zij behoren Mij toe. Diegenen die het Woord van God niet kennen, zal grote barmhartigheid betoond worden, en diegenen die zich tijdens de Waarschuwing bekeren, zullen eveneens in Mijn armen verblijven. Ik zal alle zielen die warm van hart zijn en die hun broeders en zusters liefde en barmhartigheid betonen, de hand reiken.

Het grootste gevecht zal gevoerd worden wanneer Ik de hand uitsteek naar de arroganten en hoogmoedigen, die het aan ware liefde ontbreekt en die geen edelmoedige geest bezitten. Het is voor die zielen dat Ik dringend om jullie gebeden verzoek. Maar het zal voor diegenen zijn, die in het volle besef van wat ze gedaan hebben hun ziel aan de duivel verkocht hebben, dat Ik jullie vraag het meest om Mijn barmhartigheid te smeken. Zij zullen niet naar Mij toe komen uit eigen beweging en dus zal het uitsluitend door het lijden van uitverkoren zielen – die zich aan Mij toegewijd hebben – en door jullie eigen offers zijn, dat zij gered kunnen worden. Bid dit gebed a.u.b. om alle zondaars te kunnen redden.

Kruistochtgebed (169) ‘Om de redding van diegenen die Christus verwerpen’

Liefste Jezus,
door Uw mededogen en barmhartigheid
smeek ik U om de redding van diegenen die U verworpen hebben,
die Uw bestaan loochenen,
die doelbewust tegen Uw Woord ingaan
en wier verbitterd hart hun ziel vergiftigd heeft
voor het Licht en de waarheid over Uw goddelijkheid.
 
Ontferm U over alle zondaars.
 
Vergeef diegenen die lasteren tegen de Heilige Drie-eenheid
en help mij om op mijn eigen manier en door mijn persoonlijke offers,
die zondaars in Uw liefdevolle armen te sluiten,
die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
 
Ik geef U mijn woord
dat ik U door mijn denken, mijn handelwijze en gesproken woord
zo goed ik kan zal dienen in Uw missie van redding. Amen.

Ga, jullie allen, en kom samen in gebed, want Gods gerechtigheid zal weldra zichtbaar worden zodat de hele wereld er getuige van zal zijn! Het is door de goddeloosheid van de mens, zijn weerbarstige handelwijze en zijn haat voor zijn medemens dat God hen zal afhouden van de verwoesting, die op alle mogelijke manieren tegen het menselijk ras op touw gezet wordt.

Leg jullie pantser af want het zal door de hand van Mijn Eeuwige Vader tot minuscule deeltjes verpulverd worden! Verzet jullie tegen God en jullie zullen daarvoor boeten. Maar wanneer jullie door machtsmisbruik proberen om op grote schaal de mensheid te kwetsen, zullen jullie abrupt tegengehouden worden. Jullie zullen geen tijd hebben om Gods barmhartigheid op te zoeken.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie