Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik werd als een goddeloze man en een valse profeet beschouwd, en dus geselden ze Mij

Ontvangen op donderdag 13 november 2014

11.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik onthul je vandaag één van de grootste mysteries van de eindtijd.

De loop der gebeurtenissen in de aanloop naar de laatste dag is analoog aan Mijn kruisiging, die in elk stadium overgedaan zal worden, tot op de dag dat Ik zal terugkomen om de wereld te redden.

Toen Ik Mij in de Hof van Gethsemane bevond, was Ik afgezonderd, alleen en met droefheid geslagen omdat er maar weinigen geloofden dat Ik de Waarheid sprak. Mijn liefde voor Mijn Vader hield Mij staande, maar Mijn liefde voor de mensheid leidde ertoe dat de kwelling die Ik doorstond – waaronder de mentale en lichamelijke foltering door toedoen van Satan – door Mij aanvaard werd, zij het met enorme moeite.

Hoe leed Ik in die Hof! Hoe smeekte Ik Mijn Vader om verlichting! Wat was Ik diepbedroefd toen de Boze Mij liet zien hoe de wereld zou eindigen. Hij beschimpte Mij, lachte Mij uit, spuugde naar Mij en spotte toen Hij Mij de zielen van Mijn vijanden toonde, die op een dag de wereld zouden vertellen dat zij Mijn Kerk dienden. Dit was alsof er getoond werd dat Mijn geliefde apostelen Mij verketteren om vervolgens trouw te zweren aan Satan. Hij liet Mij de zielen van de gelovigen zien, wier stemmen als die van radicale fanatici beschouwd zouden worden en die van vreselijke misdaden beschuldigd zouden worden. Ik zag diegenen die zeiden dat ze Mij vertegenwoordigden, de profeten en de zieners vervolgen, evenals diegenen die hun vernietiging zouden nastreven. Ik moest een grote duisternis verduren toen Ik de wereld, die Ik ooit bewoonde, niet enkel blind zag worden voor wie Ik Ben, maar aan wie er ook nooit over Mij verteld zou zijn.

Ik werd op de grond gegooid, Mijn gezicht in de aarde gedrukt, geschopt, geslagen en Mijn kleren werden door Satan afgerukt. Hij kwelde Mij boven Mijn menselijk vermogen en onder enorme weerstand van het stoffelijk lichaam. Desondanks kreeg Ik de kracht om Mijn onvermijdelijke kruisiging, die Mij angst aanjoeg, onder ogen te blijven zien. Mijn liefde voor de mens verdrong echter Mijn menselijke angst.

Mijn gewijde dienaren die zullen weigeren om Mij te verketteren, zullen ook onder een gelijkaardig isolement te lijden hebben. Zij zullen in ongenade vallen en aan de kant geschoven worden. Hun isolement zal door Mijn Kerk niet veroordeeld worden vanwege de angst die daarbinnen heerst.

Toen Ik gegeseld werd, genoten diegenen die op Mijn Lichaam de wreedste en verachtelijkste daden uitvoerden. Ik werd als een goddeloze man en een valse profeet beschouwd en dus geselden ze Mij. Ze beroemden zich op hun heiligheid, hun rechtschapenheid en hun kennis van de heilige Geschriften terwijl ze Mijn Lichaam belasterden. Ze konden de profetie, dat hun Messias zou komen om hen te redden, niet aannemen. Diegenen die Mijn Tweede Komst verkondigen, zullen dezelfde behandeling ondergaan.

Toen ze Mij uitkleedden, wilden ze Mij nog meer vernederen en dus hulden ze Mij in een rood vod, die Mij amper bedekte, om Mijn Lichaam verder te ontwijden. Maar toen ze doornen, als naalden, in Mijn hoofd ramden, verklaarden ze dat de Mensenzoon een bedrieger was en dus geen erkenning waard. Ze rukten Mijn oog uit haar kas, maar de pijn was onbeduidend vergeleken met hun verklaring dat Ik niet als de Redder van Gods kinderen erkend werd.

Al deze dingen zullen weldra overgedaan worden wanneer Ik, Jezus Christus, als Hoofd van Mijn Kerk gedumpt zal worden. Mijn hoofd zal ingeruild worden voor een valse leider, de Antichrist, en anders dan het Offerlam zal hij een glinsterende kroon van goud dragen. Achter deze façade zal een rotte kern schuilgaan en samen met de leugens, onwaarheden, godslasteringen en ketterijen die uit zijn mond stromen, zal hij dat alles presenteren alsof het honing was die uit de bijenkorf stroomt. Laat jullie niet misleiden! Het Beest zal een mooi voorkomen hebben, Zijn stem zal rustgevend en zijn optreden gewichtig zijn. Hij zal knap en aantrekkelijk zijn, maar uit zijn mond zal venijn stromen dat jullie ziel zal vergiftigen.

Toen Ik Mijn kruis droeg, kon Ik dat niet op Mijn eentje. Het was zo zwaar dat Ik telkens maar één stap kon nemen en maar heel traag kon lopen. Mijn Lichaam was op veel plaatsen opengescheurd en door het bloedverlies viel Ik vaak flauw, zo zwak was Ik. Ik was aan één oog blind en de doornen op Mijn hoofd brachten mee dat het Bloed dat uit Mijn wonden stroomde voortdurend weggeveegd moest worden door diegenen die naast Mij liepen. Ik zou anders nooit in staat geweest zijn om nog een stap vooruit te zetten.

Hetzelfde zal gelden voor Mijn Restkerk, de laatste stal van Mijn Lichaam. Net zoals Ik dat deed, zullen ze met een zwaar kruis voortschrijden, maar ze zullen ondanks de pijn, de beschimping, het lijden en het bloedvergieten tot op het einde volharden. Want Mijn Kostbaar Bloed zal over hun ziel stromen gelijklopend met Mijn eigen leed – Mijn eigen kruisiging. En op de dag dat ze het dagelijks Misoffer niet langer zullen opdragen, zal Mijn Tegenwoordigheid uitsterven. Zodra de dag aanbreekt dat Mijn Lichaam – Mijn Kerk op aarde – ten slotte geplunderd, gekruisigd en geschonden zal zijn, zal alles voorgoed veranderen.

Het is Mijn Lichaam – Mijn Kerk - dat, zolang dit in de wereld nog levend is, het leven in stand houdt. Maar zodra het vernietigd is, zal het leven – zoals jullie dat kennen – voorbij zijn. Wanneer Mijn Kerk verraden, opgeofferd en aan de kant geschoven wordt, net zoals bij Mijn kruisiging, zal dat het einde der tijden aangeven.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie