Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die geloven dat God de goddelozen niet zal straffen, kennen Hem niet

Ontvangen op donderdag 6 november 2014

17.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is gekomen dat Mijn Eeuwige Vader de smet, die duisternis over de ziel van de mens werpt, van het aanschijn der aarde gaat afvegen. Hij zal de goddelozen straffen en diegenen in Zijn heilige armen nemen, die het ware Woord van God handhaven. Zijn engelen zullen met een grote onstuimigheid voortstormen en zullen met scherpe sikkels de kwaal, die de ziel van de mensen verwoest, bij de wortels wegmaaien zodat de wereld weer rein kan worden.

Wees bevreesd voor de toorn van God want wanneer Hij tot zo’n razernij gedreven wordt, zullen de mensen beven van angst! Diegenen die geloven dat God de goddelozen niet straft, kennen Hem niet. Hun stemmen, luid en trots, die de aarde met onwaarheden vullen en diegenen die zich grote gunsten waardig achten in Mijn Vaders ogen, maar die de zachtmoedigen onder Mijn volk vervloeken, zullen van de aardbodem gerukt worden en zij zullen met de grootste kastijding sinds de zondvloed over de mensheid uitgestort werd, geconfronteerd worden.

De engelen van God zullen afdalen en, met een sikkel in hun rechterhand, het kaf van het koren scheiden. Diegenen die God verwensen, zullen tot zwijgen gebracht worden; diegenen die de Mensenzoon besmeuren, zullen tot zwijgen gebracht worden; diegenen die Zijn Lichaam schenden, zullen in verwarring, verloren en verbijsterd ronddwalen voordat ze in de wildernis gestort worden.

De liefde van God werd niet beantwoord en Zijn barmhartigheid werd al van de hand gewezen. De ondankbare zielen, wier ogen stevig gericht zijn op hun eigen pleziertjes - en hun vastberadenheid om daden te verrichten in regelrechte strijd tegen de Wil van de Heer – zullen de pijn van Gods bestraffing voelen. Als een weerlicht zal daaruit, als een grote storm, een grote beroering van de aarde voortkomen, die in elk deel van de wereld gevoeld zal worden.

Diegenen die de Waarheid kennen, zullen geen angst hebben want zij zullen gewillige getuigen van de in de Heilige Schrift vastgelegde beloftes over de komende Grote Verdrukking zijn. Diegenen die God uit hun leven geschrapt hebben – net alsof zij een lid van hun eigen lichaam afsneden – zullen geen weet hebben van de gevolgen van het verwensen van God, totdat het te laat is.

Jullie, die Mij verraden hebben, zullen het meest te lijden hebben. Jullie, die met stenen naar anderen gooiden in de verkeerde veronderstelling dat jullie Mij vertegenwoordigen, zullen bij niemand terechtkunnen. Want waar jullie je ook proberen te verschuilen, jullie zullen naakt - met niets om jullie schaamte te verbergen - gevonden worden. Ik vertel jullie dit want het geduld van Mijn Vader is op, en op het slagveld zullen twee strijdmachten naar voren treden – diegenen die voor Mij zijn en diegenen die tegen Mij zijn.

Bid om Gods barmhartigheid! En diegenen die Mijn Lichaam geselen, weet dit. Jullie geloven wellicht dat Ik uit Mijn Huis weggeveegd kan worden, maar dat zou een grove vergissing van jullie kant zijn.

Weg van Mij, want jullie horen niet bij Mij! Jullie verdorvenheid zal jullie ondergang betekenen, en door jullie trouw aan de Boze hebben jullie je van Mijn glansrijk Koninkrijk afgesneden.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie