Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

Ontvangen op maandag 8 december 2014

17.30 u

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

Wanneer de natuurlijke orde van de aarde en het gedrag van het menselijk ras in de vier windstreken van de wereld tot wanorde zullen vervallen, dan zal het moment gekomen zijn om voorbereidingen te treffen. Al deze dingen moeten geschieden in het laatste bolwerk tegen al wat kwaad is en dat voortspruit uit de verdorven teistering van de Boze.

De ene mens zal zich tegen de andere mens keren, mensen zullen elkaar wreed behandelen, zonder een greintje berouw, en ieder zal het vertrouwen van de ander beschamen. Dat is het resultaat als de liefde, die van God komt, in de harten van de mensheid afneemt. Zelfs diegenen die in Mijn Zoon geloven, zullen zich tegen Zijn Leer keren. Hoewel zij van Hem houden, zullen diegenen die Hem het meest nabij zijn Hem verraden. Diegenen die Hem vertegenwoordigen, zullen Hem overleveren aan Zijn vijanden, net zoals Judas dat deed.

Maar zeer weinigen zijn sterk genoeg om op te staan en de Waarheid van het heilig Woord van God te verkondigen. De mens is zwak en het is vanwege de zonde dat hij niet ongeschonden kan worden.  Tot de zonde uitgeroeid is, zal er veel pijn doorstaan worden voordat Mijn Zoon terugkomt. Tot die tijd is het gebed jullie enige wapen tegen de macht van Satan. Bid elke dag, vooral Mijn allerheiligste Rozenkrans, want deze heeft de macht om de kracht van Satan, en van al diegenen die hij aanvoert in de eindstrijd tegen Jezus Christus en Zijn Kerk op aarde, te verzwakken.

Ik vertel jullie nu dat Ik, jullie geliefde Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, jullie vandaag een bijzonder geschenk aanbied. Mij werd de genade gegeven de Beschermster van de mensheid te worden. Jullie moeten in tijden van strijd naar Mijn beschutting vluchten. Ik zal ieder van jullie, die Mij aanroepen, beschermen tegen de boosheid van de duivel. Onder Mijn bescherming zal er jullie verlichting geschonken worden van de aanvallen die Hij zal uitvoeren op iedere Christen die in de beproevingen, die voor jullie liggen, aan Mijn Zoon trouw probeert te blijven.

Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren zodat hij jullie dichter naar zich toe kan halen. Neem Mijn bescherming aan en Ik zal gehoor geven aan allen die Mij om hulp vragen!

Mijn plicht ligt bij God en Mijn trouw ligt bij Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, die jullie allen zozeer bemint. Er is niets dat Ik niet voor Mijn Zoon zal doen, en er is niets dat Hij niet zal doen om jullie bevrijding van pijn en lijden te bezorgen.

Bedankt, lieve kinderen, voor de liefde die jullie Mij betonen, maar weet dat Ik de liefde - die jullie Mij schenken – aanneem en deze tot eer van God aan Mijn Zoon aanbied.

Ik blijf een nederige dienares van God.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Humanisme is een belediging voor God

donderdag 25 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, maak je niet ongerust over de geest van het kwaad die de wereld bederft. Laat alles aan Mij over!

Boodschap: In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

maandag 15 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. 

Boodschap: Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

zondag 14 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. 

Boodschap: Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

zaterdag 13 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. 

Boodschap: De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

donderdag 11 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

dinsdag 9 december 2014

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

zondag 7 december 2014

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is.

Boodschap: Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

zaterdag 6 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Boodschap: Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

vrijdag 5 december 2014

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

Boodschap: Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

donderdag 4 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie