Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

Ontvangen op zondag 14 december 2014

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. Dit offer, gebracht om de wereld van een wisse dood te redden, maakt deel uit van het Laatste Verbond van Mijn Vader voorafgaand aan de Grote Dag waarop Hij de overgeblevenen van de aarde redt.

Generatie na generatie sprak over de Waarheid vervat in Mijn Vaders Boek, en Zijn gewijde dienaren bevestigden het Woord van God. Hoeveel zijn jullie vergeten en hoe weinig weten jullie! Veel van diegenen die aangesteld werden om jullie te leiden, zijn afgeweken en zij zullen hun trotse hoofd – opgeheven als zij wat liefhebberen met het Woord van God – vol schaamte en uit angst laten hangen wanneer zij met de Waarschuwing van de Hemel geconfronteerd worden. Aan deze gewijde dienaren heb Ik het volgende te zeggen.

Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid. Ik zal jullie straffen en Mijn gerechtigheid zal onverbiddelijk zijn totdat jullie je heidense wetten verscheuren en het Woord verkondigen, dat jullie al zo lang geleden gegeven werd. Jullie minachting voor de Wetten van God maakt Mij zeer te schande maar jullie misleiding, die Mij zielen zal kosten, zal tot jullie ondergang leiden. Hoewel zij niets zijn in jullie ogen, zullen diegenen van Mijn volk die naar het Woord van God leven, op het rechtergestoelte zitten wanneer jullie opgeroepen worden om voor Mijn aangezicht de redenen te verantwoorden waarom jullie Mijn volk misleidden. Jullie menen wellicht dat jullie macht en invloed onberispelijk zijn, maar weet dat jullie roem aan het verbleken is en dat weldra de gouden en witte mantels die jullie dragen, in lompen omgezet zullen worden en jullie glinsterende kronen door rouwkleding vervangen zullen worden.

Van al de zonden in de wereld is er in Mijn ogen niets erger dan die schijnheiligen die zich voordoen als Mijn dienaren, maar die Mij niet dienen. Zodra het moment aanbreekt dat jullie tegen Mij zullen lasteren en Gods kinderen met leugens over de strekking van de zonde voeden, zal Ik op jullie een straf neerzenden, zo groot dat jullie het moeilijk zullen vinden op adem te komen. Hagelstenen van zodanig grote afmetingen zullen uit de Hemel neerstorten, en wat elke kerk betreft die aan Mijn vijanden overgedragen werd en waarin ze Mijn altaren zullen ontheiligen: grote overstromingen zullen deze vernietigen. Want elke misdaad die jullie tegen Mij begaan, begaan jullie tegen een kind van God. En dus zal Ik jullie waarschuwing na waarschuwing zenden tot jullie de nieuwe, valse leer verwerpen, tot jullie de Waarheid – het heilig Woord van God – spreken en de Sacramenten handhaven zoals dat jullie in het begin geleerd werd.

Ik zal jullie door deze boodschappen aan de Waarheid herinneren en Ik zal jullie blijven waarschuwen tot de dag waarop jullie beslissen wie te kiezen – Mij of diegenen die beweren dat ze van Mij komen maar die slaven van het Beest zijn.

Jullie Jezus

 

 

Boodschap: Humanisme is een belediging voor God

donderdag 25 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, maak je niet ongerust over de geest van het kwaad die de wereld bederft. Laat alles aan Mij over!

Boodschap: In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

maandag 15 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. 

Boodschap: Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

zaterdag 13 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. 

Boodschap: De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

donderdag 11 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

dinsdag 9 december 2014

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

maandag 8 december 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

zondag 7 december 2014

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is.

Boodschap: Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

zaterdag 6 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Boodschap: Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

vrijdag 5 december 2014

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

Boodschap: Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

donderdag 4 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie