Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

Ontvangen op dinsdag 9 december 2014

17.00 u

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Ik ben de Dienstmaagd van de Heer en Ik werd door Mijn hemelse Vader aangeduid om Zijn Zoon, Jezus Christus, de Redder van de wereld te dragen. Net zoals Ik opgeroepen werd om Zijn Allerheiligste Wil te volbrengen door de geboorte van Zijn eniggeboren Zoon, die gezonden werd om aan al Zijn kinderen eeuwig leven te schenken, werd Mij door alle eeuwen heen de rol van Zijn Bode toebedeeld. Ik werd als Zijn Bode gezonden om de mysteries van Zijn hemels Koninkrijk te openbaren en Ik kwam te allen tijde in Zijn heilige naam om belangrijke boodschappen voor de wereld mee te delen. Ik kwam niet uit eigen hoofde want dat gezag zou Ik nooit gekregen hebben. Ik kwam in naam van God, als Zijn trouwe Dienares, tot eer van God, zodat Hij zielen in Zijn goddelijke Barmhartigheid kon roepen. Nu kom Ik opnieuw in deze missie, de laatste missie die door de Allerheiligste Gezegende Drie-eenheid bekrachtigd werd tot redding van de zielen.

Ik speelde bij de Komst van de Messias de eerste keer een belangrijke rol en tot slot kom Ik als Zijn heilige Bode in deze tijden, de tijden van het einde, voordat Mijn Zoon zich bij Zijn Tweede Komst manifesteert.

Toen Ik door de eeuwen heen Mij vertoonde in de verschijningen op aarde, werd er aan de wereld een teken gegeven. In veel gevallen openbaarde Ik belangrijke profetieën door de gave van innerlijke locutie, maar in sommige gevallen werd er helemaal niets gezegd. In plaats daarvan werd er een teken gegeven en diegenen die met onderscheidingsvermogen gezegend waren, begrepen wat het was dat God wilde dat Zijn kinderen weten. Het is vanwege Zijn grote edelmoedigheid dat Hij deze goddelijke interventies bekrachtigde, want Zijn enige verlangen bestond erin zielen te redden.

Mijn Eeuwige Vader, die alles vanuit het niets schiep, komt maar tussenbeide wanneer Hij Zijn kinderen wil bevrijden van de misleidingen die in hun hart gezaaid zijn. Het is wanneer de Boze chaos schept, dat God steevast ingrijpt om het hart van Zijn kinderen te openen voor de grote liefde die Hij voor ieder van hen heeft. Aanvaard deze missie met minzaamheid, lieve kinderen, en dank God voor Zijn grote barmhartigheid zonder dewelke veel zielen verloren zouden gaan!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Humanisme is een belediging voor God

donderdag 25 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, maak je niet ongerust over de geest van het kwaad die de wereld bederft. Laat alles aan Mij over!

Boodschap: In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

maandag 15 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. 

Boodschap: Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

zondag 14 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. 

Boodschap: Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

zaterdag 13 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. 

Boodschap: De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

donderdag 11 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

maandag 8 december 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

zondag 7 december 2014

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is.

Boodschap: Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

zaterdag 6 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Boodschap: Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

vrijdag 5 december 2014

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

Boodschap: Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

donderdag 4 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie