Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

Ontvangen op donderdag 11 december 2014

21.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. Deze genaden, die uitgestort zullen worden over al diegenen die in Mijn heilige naam te lijden hebben, zullen jullie buitengewone troost bezorgen in de beproevingen die in het verschiet liggen.

Ik schenk jullie bovendien de genade om al die arme verwarde, misleide en onrustige zielen te redden die Mij uit hun leven geschrapt hebben. Jullie gebeden en volharding zijn alles wat Ik nodig heb, wanneer jullie Mij deze als zoenoffer voor dergelijke zielen aanbieden. Dit geschenk is een buitengewoon geschenk en Ik verleen dit omdat er onder alle christelijke godsdiensten zeer spoedig een verwarring van zo’n omvang zal ontstaan, dat velen Mij zullen verlaten.

Zoals rekruten zich bij een strijdmacht aansluiten, klaar voor oorlog, zullen de mensen zich opgeven voor een nieuwe religie, vermomd als een christelijke religie, waarnaar ze zullen verwijzen als de godsdienst van het volk – een godsdienst die de sterken, de zwakken en alle zondaars gaat omhelzen en waarvan ze zullen zeggen dat deze een kruis zal maken over alle politieke scheidslijnen. Velen zullen menen dat zij achter hun eigen geloof staan, maar zij zullen Mij verlaten. De weg voor deze grote misleiding werd nu vrijgemaakt en de leiders van de nieuwe religie werden al aangesteld. Stilzwijgend, naarstig en vastbesloten plantten zij enige tijd geleden in veel naties de zaden en de resultaten zullen weldra te zien zijn.

De nieuwe religie zal als mededogend aanzien worden. De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken en elke mogelijke overtuigende leugen zal aangevoerd worden om deze beweging te verdedigen. Gods Wetten zullen compleet genegeerd worden en alles zal in het werk gesteld worden om hun nieuwe aanpak van wereldwijde evangelisatie te rechtvaardigen.

De toespraken door hen in Mijn Kerk gehouden, om de veranderingen die nodig zullen zijn om het eerste gedeelte van deze nieuwe pseudo-leer te verdedigen, zullen een kenmerkende onjuistheid bevatten. De woorden die gebruikt worden om Mijn Leer te beschrijven, zullen de Christenen die Mij echt kennen niet bekend voorkomen. De gebezigde taal wanneer er naar Mij verwezen wordt, zal voor Mijn Goddelijkheid vernederend en beledigend zijn.

Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Ik ken Mijn vijanden en zij zullen zeggen dat ze Mij kennen tegen iedereen die naar hen zal luisteren. Wanneer Mijn vijanden die zeggen dat ze van Mij zijn, geringschattend over Mij spreken, weinig respect voor Mijn Woord tonen of het proberen te herdefiniëren, wees dan waakzaam! Want zelfs de sluwste vijand van Mij zal zich verspreken omdat iets dat van Mijn tegenstander komt, altijd in verwarring zal brengen. Iets dat van God afkomstig is – en waarbij de Heilige Geest aanwezig is – zal Mij, Jezus Christus, nooit op enigerlei wijze bespotten.

Zodra jullie verwarring in Mijn Kerk waarnemen en getuige zijn van een nieuwe leer die de noden en verlangens van de mens huldigt, dan zal er niets van wat het voortbrengt juist aanvoelen. Jullie, Mijn lieve volgelingen, zullen rusteloos, bang en vol verdriet zijn. Het is vanwege deze dingen die gaan komen, dat Ik diegenen van jullie, die oprecht van Mij houden, de genaden schenk om Mij te helpen Gods kinderen te behoeden voor deze grote gruwel die weldra de kop zal opsteken.

Aanvaard Mijn gaven die Ik jullie nu breng, Mijn belofte om jullie te helpen en jullie te geleiden! Mijn Woord werd lang geleden aan de mensheid gegeven. Het Woord is niet nieuw. De mens die er iets aan toevoegt en het verandert, zal enorm te lijden hebben. Dit werd voorzegd in de heilige Bijbel en dat is nu precies wat er zich zal afspelen. Mijn Woord zal door Mijn tegenstander vervalst worden en de wereld zal de leugens, die daardoor ontstaan, slikken.

Jullie Jezus

Boodschap: Humanisme is een belediging voor God

donderdag 25 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, maak je niet ongerust over de geest van het kwaad die de wereld bederft. Laat alles aan Mij over!

Boodschap: In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

maandag 15 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. 

Boodschap: Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

zondag 14 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. 

Boodschap: Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

zaterdag 13 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

dinsdag 9 december 2014

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

maandag 8 december 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

zondag 7 december 2014

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is.

Boodschap: Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

zaterdag 6 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Boodschap: Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

vrijdag 5 december 2014

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

Boodschap: Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

donderdag 4 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie