Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

Ontvangen op maandag 15 december 2014

21.55 u

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. Terwijl zij Mij uitjouwden en onwaarheden over Mijn moraliteit trachtten te verspreiden, citeerden zij uit de Heilige Schrift. Toen de farizeeën Mij vervolgden – Mij uitscheldend met allerlei namen die voor Mijn Vader beledigend zijn – bleven zij Gods volk op de komst van de Messias voorbereiden. Hoewel Ik onder hen aanwezig was, weigerden zij Mij te erkennen – al konden ze Mij niet negeren omdat Ik van de Heilige Geest vervuld was. Toen Ik opstond uit de dood kregen zij het bewijs van Mijn Verrijzenis, maar in plaats daarvan kozen zij ervoor om leugens te verspreiden om zo de Waarheid te verbergen. Ten gevolge van hun handelwijze trokken zij miljoenen zielen weg van hun rechtmatig erfdeel – de gave van de eeuwige zaligheid.

In de tijd dat Ik de wereld nu op Mijn Tweede Komst voorbereid, zullen gewijde dienaren in Mijn Kerk op aarde hetzelfde doen. Zij zullen prediken over de Grote Dag waarop Ik zal terugkomen maar zullen ervan uitgaan dat deze dag in een andere eeuw zal plaatsvinden. Zij zullen de zielen niet voorbereiden op de manier dat Ik dat verlang. Zij zullen Mijn volk niet aansporen te verzoeken om verzoening, te bidden, de Sacramenten op te zoeken en zich strikt aan het geschreven Woord te houden. In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden en zullen zij de boodschappen, die aan Gods profeten gegeven werden, weigeren aan te nemen.

Zo blind zijn zij, terwijl Ik nu door het Boek der Waarheid tot hen spreek. Zo onwetend zijn diegenen die zeggen dat ze de weg naar Mijn Koninkrijk aangeven, terwijl zij het juiste pad dat er naartoe leidt echt niet kennen. Zij moeten de heilige Bijbel lezen, deze bestuderen en eerst de inhoud daarin aanvaarden, want hoe kunnen zij Mij anders kennen? Ik zal komen als een dief in de nacht en zij zullen niet klaarstaan om Mij te begroeten omdat zij de behoefte niet voelen om zich voor te bereiden.

Ik sta nu voor jullie, Mijn gewijde dienaren, en Ik vraag jullie om naar Mij te luisteren. Ik vraag dat jullie geloven in wie Ik Ben, wat Ik deed om de mens van de zonde te verlossen en wat het is dat Ik nu moet doen om het Verbond van Mijn Vader te voltooien. Naarmate het moment nadert, zullen er aan jullie tekenen gegeven worden dat Mijn dag er weldra zal zijn. Ik zal dat doen opdat jullie uit jullie sluimering zouden ontwaken en Mijn stem horen. Ik verzoek jullie dringend om de Waarheid te spreken over de zonde, de Waarheid van het heilig Woord van God en hoe het nooit vervalst mag worden, alsook de Waarheid over Mijn Goddelijkheid.

Ik verklaar plechtig dat wanneer deze tekenen jullie gegeven worden, de Heilige Geest over jullie uitgestort zal worden en diegenen van jullie, die Mij eenvoudig met gehoorzaamheid liefhebben, ogenblikkelijk zullen weten dat Ik op dit ogenblik tot jullie spreek. Ik zal jullie dan vervullen met Mijn liefde en jullie zullen de dingen zien zoals ze werkelijk zijn, met helderheid van geest en met een inzicht in wat het is dat er jullie geboden is om Mij te helpen Mijn plan, om de wereld en elk kind van God te redden, te verwezenlijken.

Luister! Bereid jullie voor! Bid om Mijn sterkte, Mijn moed en vergeet nooit jullie plicht tegenover Mij!

Ga in vrede om Mij lief te hebben en te dienen, nu en voor altijd!

Jullie Jezus

 

Boodschap: Humanisme is een belediging voor God

donderdag 25 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, maak je niet ongerust over de geest van het kwaad die de wereld bederft. Laat alles aan Mij over!

Boodschap: Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

zondag 14 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. 

Boodschap: Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

zaterdag 13 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. 

Boodschap: De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

donderdag 11 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

dinsdag 9 december 2014

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

maandag 8 december 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

zondag 7 december 2014

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is.

Boodschap: Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

zaterdag 6 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Boodschap: Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

vrijdag 5 december 2014

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

Boodschap: Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

donderdag 4 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie