Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

Ontvangen op zaterdag 13 december 2014

00.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. Dit betekent dat als jullie geweten jullie voor iets waarschuwt, waarvan jullie in jullie hart weten dat het in de ogen van God verkeerd is, jullie daarnaar moeten luisteren.

Als jullie geweten jullie ertoe aanzet het Woord van God te verdedigen wanneer er jullie kwaad voorgehouden wordt, moeten jullie daar gehoor aan geven aangezien jullie weten dat jullie dat horen te doen. Wanneer jullie het kwade accepteren, terwijl jullie geweten anders aangeeft, dan zijn jullie ontrouw aan het Woord van God. Als jullie jezelf Christen noemen, moeten jullie je door jullie geweten laten leiden. In de christelijke ziel die met de gave van de Heilige Geest gezegend is, zal het geweten ten volle alert zijn op de misleiding van de duivel in al zijn vormen.

Als jullie je geweten verloochenen, dan verloochenen jullie God. Wanneer jullie God verloochenen, dan ontzeggen jullie je je eigen erfdeel. Zoek nooit uitvluchten om iets te accepteren waarvan jullie weten dat het niet van Mij komt, want als jullie geweten jullie de ene weg bijbrengt en jullie nemen de tegenovergestelde richting, dan hebben jullie het nagelaten Mijn beker aan te nemen! Wat bedoel Ik met Mijn beker? Wanneer jullie een Christen zijn, zullen jullie altijd op Mijn vijand stuiten. Christenen worden door diegenen die niet van Mij komen, veracht. Er kunnen momenten zijn dat jullie geen enkel vooroordeel ondervinden, maar er zal altijd een moment komen dat jullie in Mijn naam aangevochten zullen worden. Wanneer die dag aanbreekt, zullen jullie Mij dan in de steek laten door Mijn heilig Woord te verloochenen?

Hoe sterk is jullie geloof of jullie liefde voor Mij? Het is maar wanneer jullie met grote tegenslag te kampen hebben, dat jullie zullen weten hoe ver jullie bereid zijn te gaan om te weigeren iets verkeerds te accepteren voor wat juist is. Diegenen die sterk genoeg zijn en die weigeren iets te accepteren wat het dogma – dat in de heilige Bijbel vastgelegd is – loochent, zullen Mijn beker aannemen. De beker staat voor Mijn Bloed en voor de kelk die dit bevat. Mijn beker staat voor het leed dat onvermijdelijk tot stand komt wanneer jullie met groot vertrouwen oprukken om het Woord van God te handhaven.

Als God door Zijn Woord dat in de heilige Bijbel opgenomen is, Zijn Wetten als een vaststaand feit vastlegde, dan mogen jullie niets accepteren dat daartegen ingaat. Een dogma in Mijn naam hekelen, is Mij verwerpen. De dag zal komen dat Mijn Kerk op aarde het dogma, dat in steen gebeiteld is, zal afwijzen om het in te ruilen tegen de leer der duisternis. Als jullie deze misleiding accepteren, hoewel jullie geweten jullie anders ingeeft, dan maken jullie je schuldig aan ketterij. Eenmaal jullie dat doen, kunnen jullie je geen Christen of leerling van Mij meer noemen, want als jullie dat doen, zal Ik jullie verstoten.

Jullie Jezus

Boodschap: In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

maandag 15 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. 

Boodschap: Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

zondag 14 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. 

Boodschap: De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

donderdag 11 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

dinsdag 9 december 2014

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

maandag 8 december 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

zondag 7 december 2014

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is.

Boodschap: Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

zaterdag 6 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Boodschap: Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

vrijdag 5 december 2014

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

Boodschap: Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

donderdag 4 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. 

Boodschap: Iedere mens bezit trekken van Mijn Vader

dinsdag 2 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, niettegenstaande de dagen van duisternis, die in het verschiet liggen als de wereld van de zonde gezuiverd wordt, en wanneer Ik – als niet meer relevant zijnde – verworpen zal worden, ben Ik een God van grote barmhartigheid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie