Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

Ontvangen op vrijdag 5 december 2014

21.50 u

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

De wetten van de mens en de wetten van de natuur werden geschapen door Hem die boven alle dingen staat. Dat is de reden waarom alle dingen die voorbeschikt werden, moeten blijven zoals ze zijn. God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid, een plek om te wonen, voedsel om te eten en de gave van de vrije wil. Alles wat natuurlijk is, komt van God. God schiep deze aarde opdat de mens zou kunnen overleven. Wanneer de natuurlijke orde van het universum - het voedsel dat jullie eten, het water dat jullie drinken en de natuurlijke voortplanting van het menselijk ras – door de mens verstoord wordt, dan zal alle wraak God toekomen.

Zovelen hebben getracht om de orde van de wereld, die door God voor het menselijk ras geschapen werd, te veranderen. Zij zullen daarvoor boeten, want God zal diegenen verlaten die de Waarheid over Zijn Schepping inruilen voor bedrieglijke vervangingen. Als de mens zijn eigen belangen blijft dienen zal God hem zich laten verlagen door toe te laten dat hij al wat natuurlijk is inruilt tegen alles wat onnatuurlijk is.

Het is door de invloed van Satan dat de mens de wetten van God veranderd heeft, en dat zal verwoesting met zich meebrengen. Alles wat van God komt, wordt niet goed genoeg geacht en de mens zal de regels van de natuur proberen te veranderen om zijn zondige begeerten te bevredigen. Hij zal zelfs zover gaan om te proberen de Schepping van het universum te ontkennen door valse beweringen te doen over de oorsprong ervan. Alles begon met God en alles zal met God eindigen. Aan alle goede dingen zal een einde komen voor de mens die tegen God opstaat. Zodra er met de wetten van de Schepping geknoeid wordt, zal men op aarde een grote kastijding meemaken. Hoewel God geduldig is, zal Hij de mens nooit laten bepalen hoe Hij Zijn Koninkrijk regeert.

Wanneer de mens zich tot een dergelijk niveau verlaagt en het leven, het menselijk lichaam, zijn medebroeders en –zusters of de wetten van God niet langer respecteert, zullen er massaal krachtige stormen opsteken, die weken aanhouden. Het gebulder van deze stormen zal in veel naties waargenomen worden. Wanneer jullie deze opmerken, weet dan dat de toorn van God neergedaald zal zijn en dat de mens gestraft wordt voor de grote godslasteringen die hij tegen Zijn Schepper begaan heeft.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Humanisme is een belediging voor God

donderdag 25 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, maak je niet ongerust over de geest van het kwaad die de wereld bederft. Laat alles aan Mij over!

Boodschap: In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

maandag 15 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. 

Boodschap: Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

zondag 14 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. 

Boodschap: Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

zaterdag 13 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. 

Boodschap: De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

donderdag 11 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

dinsdag 9 december 2014

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

maandag 8 december 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

zondag 7 december 2014

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is.

Boodschap: Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

zaterdag 6 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Boodschap: Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

donderdag 4 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie