Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

Ontvangen op zaterdag 28 september 2013

15.23 u
Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

De grote geloofsafval is het eerste teken. Dit vindt plaats wanneer het geloof in de Waarheid - het Woord van God – verdwijnt en wanneer de zonde in elk deel van de wereld verheerlijkt wordt. Wanneer de grote geloofsafval Mijn Kerk van binnenuit aangrijpt, is dat het teken dat Mijn Tweede Komst zeer dichtbij komt. Zodra jullie zien dat diegenen, die zeggen dat ze door Mij aangesteld werden om Mijn Kerk op aarde te leiden, zich inlaten met de seculiere wereld om in de gunst te komen, zullen jullie weten dat de veranderingen begonnen zijn. Zodra jullie zien dat er over het groot Offer – Mijn kruisiging – gedebatteerd wordt en er nieuwe betekenissen aan Mijn Eucharistie verbonden worden, zullen jullie weten dat Mijn Kerk in de woestijn geworpen zal worden.

Met Mijn Kerk doel Ik op diegenen die niet van de Waarheid afwijken en die, zoals voorheen, het Woord van God blijven aannemen. Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen. Ze zal door de heidenen vertrapt worden en zal te lijden hebben, maar door Mijn genade zal deze intact blijven en die dappere zielen, die weigeren Mij te verlaten, zullen buitengewone gaven van Mij krijgen. Terwijl de afschuwelijke, zogenaamde ‘mirakelen’, genezingen en gebaren van valse nederigheid en liefde voor de mensheid in het geraamte van Mijn Kerk gezien worden, zullen de ware miraculeuze tussenkomsten van Mij zichtbaar worden. Ik zal door Mijn kruistochtgebedsgroepen de aanwezigheid van de Heilige Geest kenbaar maken aan diegenen die deze beschimpen en bespotten. Aan Mijn kruistochtgebedsgroepen en aan diegenen die de gebeden bidden, zullen er veel mirakelen verleend worden, als een geschenk om Mijn geliefde leerlingen te helpen de religieuze vervolging het hoofd te bieden.

De vervolging waarover Ik spreek, is voornamelijk een geestelijke vervolging. Mijn ware leerlingen, en daarmee bedoel Ik alle Christenen, van elk kerkgenootschap, wijd en zijd, zullen met grote smart toekijken wanneer zij de grote misleiding moeten aanschouwen, die over de Katholieke Kerk zal neerdalen. De Katholieke Kerk zal de seculiere wereld omhelzen en zal verklaren dat de doodzonde niet meer bestaat. De zonde zal niet erkend worden en om de onschuldigen te misleiden, zal hen verteld worden dat het niet moeilijk is Mijn Koninkrijk te betreden. De biecht in de huidige vorm zal ophouden. Aan de mensen zal verteld worden om op hun eigen manier om verlossing te vragen, en als zodanig zullen velen dan de moeite niet doen om Mij om vergeving te vragen. Zij zullen dat niet doen omdat zij niet langer zullen aanvaarden dat zonden moedwillig bedreven worden, en dat God daardoor iedereen zal vergeven. Dat is de dwaling die voorzegd werd en die miljoenen naar het vuur van de hel zal voeren, en zij zullen ernaartoe geleid worden door de Valse Profeet en de Antichrist.

Weldra zullen alle heidense feesten en festivals overal in de katholieke kerken geïntegreerd worden. Heidenen en diegenen die God haten, zullen voor de Tabernakels aan de altaren uitgenodigd worden. Dit feest zal tot de nieuwe vorm van gemeenschap uitgeroepen worden - al Gods kinderen die zich verenigen om elkaars geloofsovertuigingen en mensenrechten te respecteren. Aan jullie, Mijn volgelingen, zal gevraagd worden respect te tonen voor diegenen die Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie teniet willen doen. Jullie zullen ervan beschuldigd worden antichristelijk te zijn als jullie het heidendom niet omhelzen. Dat is hoe jullie allemaal misleid zullen worden. Dat is hoe Ik, Jezus Christus, ontheiligd zal worden. Om het Christendom uit te bannen zullen zij in de scholen hetzelfde doen. Zij zullen ook hetzelfde doen in politieke kringen, waarop alles wat met Mij te maken heeft, uitgewist zal worden. Een dergelijke haat zal tegen geen enkele andere religie gericht zijn. Doordat het de Waarheid is, zal het Christendom uitgeroeid worden.

Wat jullie niet beseffen, is dat door gewillige deelnemers aan deze verdorven ontheiliging te worden, jullie zielen verduisterd zullen worden en jullie na verloop van tijd jullie eigen redding zullen laten varen.

Verraad Mij, en Ik zal jullie vergeven! Verloochen Mij, en Ik zal jullie vergeven! Maar wanneer jullie Mij ontheiligen en trouw zweren aan het Beest, zullen jullie volledig van Mij afgescheiden raken en zullen jullie onmogelijk Mijn barmhartigheid kunnen aannemen.

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

Boodschap: Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

donderdag 19 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie