Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

Ontvangen op donderdag 4 december 2014

22.55 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. Ik zal verschijnen in een groot, wit licht, feller dan de zon, en veel mensen zullen door dit groot licht, dat Mij zal omgeven, verblind worden. Hoe zuiverder de ziel, hoe scherper het gezichtsvermogen zal zijn, en zij zullen blij zijn wanneer zij Mijn gelaat aanschouwen.

Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden. Daarop zal er een grote stilte vallen en zal Mijn stem weerklinken als Ik te kennen geef dat Ik het ben, Jezus Christus. Er zal grote vreugde heersen aan de kant van diegenen die Ik zal roepen – diegenen die met Mijn grote barmhartigheid gezegend zullen zijn. Maar te midden van de liefde en vreugde, zal er ook droefheid en angst zijn. Diegenen die niets dan haat tegen Mij hebben, zullen bij Mijn aanblik op hun knieën zinken, kreunend van de pijn en wild om zich heen slaand van woede en angst.

Diegenen die op die dag de hand naar Mij uitsteken en Mij smeken om hen in Mijn barmhartige armen te nemen, zullen gered worden. Ik zal de geringen, de verdwaalden evenals diegenen die te zwak zullen zijn om Mij op te zoeken, de hand reiken. Ze hoeven alleen maar deze woorden te fluisteren: “Jezus, vergeef mij mijn zonden.”, en dan zal Ik hen versteld doen staan en meevoeren naar Mijn glansrijk Koninkrijk.

Tot jullie allen, die de Grote Dag van Mijn Tweede Komst vrezen: weet dat als jullie van Mij houden, deze dag jullie de grootste vreugde zal bezorgen. Als jullie Mij niet kennen, en jullie Mij op die dag zien, zullen jullie tot Mij komen en jullie armen openen om Mij te begroeten. Het zullen enkel diegenen zijn, die Mij haten, die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren. Ik vraag jullie erop te vertrouwen dat Ik jullie vrede breng, want het zou nooit Mijn bedoeling zijn om jullie schrik aan te jagen aangezien Ik een God van oneindige liefde ben. Tot diegenen van jullie, die Mijn groot geschenk van Eeuwig Leven aannemen: er valt helemaal niets te vrezen en Ik zal jullie tot op de Grote Dag langs dit pad leiden.

Mijn woorden kunnen hard zijn, de Waarheid kan moeilijk te aanvaarden zijn, maar de toestand van de wereld – veroorzaakt door de verfoeilijkheid van de zonde – is zodanig dat als Ik jullie niet zou waarschuwen voor deze dag, jullie niet voorbereid zouden zijn. Het is door Satan dat de pijn van de zonde zo’n tweedracht, verdriet en leed in de wereld teweegbrengt, maar weldra zal Ik aan alle zonde een einde maken.

Jullie Jezus

Boodschap: Humanisme is een belediging voor God

donderdag 25 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, maak je niet ongerust over de geest van het kwaad die de wereld bederft. Laat alles aan Mij over!

Boodschap: In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

maandag 15 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. 

Boodschap: Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

zondag 14 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. 

Boodschap: Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

zaterdag 13 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. 

Boodschap: De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

donderdag 11 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

dinsdag 9 december 2014

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

maandag 8 december 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

zondag 7 december 2014

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is.

Boodschap: Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

zaterdag 6 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Boodschap: Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

vrijdag 5 december 2014

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie