Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en onbekend met de Heilige Schrift, die arme vissers waren

Ontvangen op zondag 1 september 2013

11.08 u

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik op de aarde rondliep en de tempels van God binnentrad om de waarheid te verkondigen, werd Ik aanvankelijk met geduld behandeld. Veel priesters stonden versteld van wat Ik wist en van Mij, de nederige Zoon van een timmerman. Dus luisterden zij met aandacht, toen Ik meer uitleg gaf over wat van hen verwacht werd, zoals het in Mijn Vaders Boek vastgelegd is.

Vanaf de leeftijd van twaalf jaar wist Ik wat Mijn missie was en langzaam begon Ik er aan, zonder teveel te onthullen voordat de tijd rijp was. Ik wist dat Ik de wereld moest voorbereiden op de komst van de Messias. Ik wist ook dat, binnen een korte tijdsperiode, de Kerk van Mijn Vader op aarde Mij zou loochenen en zou zeggen dat Ik een bedrieger was.

Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en onbekend met de Heilige Schrift, die arme vissers waren. Waarom deed Ik dat? Ik wist dat de kennis die Ik hun zou geven, aangenomen zou worden zoals het was. Zonder enige voorkennis van de Heilige Schrift zouden zij Mijn onderrichtingen bijgevolg niet vergelijken met de Heilige Schrift en zij zouden niet proberen om fouten te vinden door deze zorgvuldig te onderzoeken. Dat zou ertoe geleid hebben dat velen van hen het lef niet gehad zouden hebben om de waarheid uit te dragen. Zij werden bespot door diegenen die in de Kerk hoge plaatsen bekleedden, die beweerden dat onwetende mensen niet waardig waren om door God, boven hen, gekozen te worden om Zijn heilig Woord uit te dragen. Met hun vorming op het gebied van spiritualiteit en hun positie in de Kerk van God, zou God ongetwijfeld slechts Zijn Kerk verkiezen om de Blijde Boodschap te profeteren. Aldus konden zij niet begrijpen dat God enkel de nederigen en onwetenden kiest, omdat zij niet redetwisten. Zij spreken niet tegen en zij hebben geen angst om afgewezen te worden, want zij weten niet beter. Denk eraan, God kiest niet degenen uit, die zich boven anderen verheffen. Dat zou nooit zo kunnen zijn.

Dat is de reden waarom jij, Mijn dochter, bij Mijn Kerk op aarde gehaat wordt. Dat is de reden waarom zij Mijn boodschappen afkraken en belachelijk maken. Dat is de reden waarom zij de spot met je drijven daar jij niet waardig geacht wordt om Mijn heilig Woord te verspreiden. Hoe bedroeven zij Mij. De haat die je zult waarnemen, zal voornamelijk door de Katholieke Kerk beïnvloed zijn. Zij zullen nooit aannemen dat er een profeet gezonden kan worden, die geen kennis van de allerheiligste Bijbel of Mijn Leer heeft. Ze zullen zeggen dat jij ketterij verspreidt. Zij zeggen dit omdat zij zo ver van Mijn Leer verwijderd zijn, dat zij hun eigen leugens gaan geloven zijn. Weet dat Mijn profeet voor de eindtijd gezonden werd en niet gekozen, want dat zou niet kunnen aangezien deze missie - de laatste missie - door Mijn Vader, die enkel de Zijnen zendt, in het leven geroepen werd.

Ik waarschuw diegenen onder jullie die Mij bespotten door weinig belang te hechten aan deze boodschappen – Mijn heilig Woord: jullie moeten nu, onmiddellijk, in Heilige Aanbidding tot Mij komen, elke dag opnieuw, totdat jullie Mijn stem horen. Pas dan kan Ik jullie aannemen en jullie tonen wat Ik op dit cruciale moment, in jullie dienst aan God, van jullie nodig heb.

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie