Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Iedere mens bezit trekken van Mijn Vader

Ontvangen op dinsdag 2 december 2014

23.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, niettegenstaande de dagen van duisternis, die in het verschiet liggen als de wereld van de zonde gezuiverd wordt, en wanneer Ik – als niet meer relevant zijnde – verworpen zal worden, ben Ik een God van grote barmhartigheid.

Ik herinner jullie eraan dat Ik gemakkelijk vergeef en dat Ik met heel Mijn wezen van iedereen houdt, ook al kwellen velen Mij met hun onverschilligheid en hun haat jegens Mij. Ik aanvaard het feit dat Ik niet meer bemind wordt zoals Ik dat ooit werd en dat het geloof van Mijn volk koud geworden is, want dat was voorzegd. Mijn taak nu bestaat daarin de mens af te helpen van de slavernij die hen door Satan door middel van bekoring opgelegd wordt. Zolang de mens niet in Satan gelooft – de grootste gesel voor de mensheid – zal hij Mijn goedheid, Mijn liefde of Mijn bestaan niet aannemen.

Het is voor jullie allen, die Mij kennen, moeilijk om in een staat van genade te blijven. Bedenk dan hoe verloren die zielen zijn, die helemaal geen acht slaan op Mij, degenen die wel weten wie Ik Ben maar die Mij niets van hun tijd schenken, dezelfde zielen die de Sacramenten en de Waarheid kregen maar die afzien van hun recht op Mijn Koninkrijk. Velen van hen verafgoden valse goden en verpanden zich bijna dagelijks aan het nastreven van dingen die niet van Mij komen. Geen van deze mensen houdt van Mij, maar Ik houd van hen en Ik zal dat altijd doen want zij maken deel uit van Mijn Vlees.

Verder zijn er die zielen die Mij ontrouw zijn, die Mij verraden en die bereid zijn te geloven in nieuwe openbaringen die Mijn Goddelijkheid in twijfel trekken. Ook zij hebben hun liefde voor Mij laten verkommeren, toch houd Ik net zoveel van hen als van diegenen die met heel hun hart van Mij houden. Ik zal het nooit opgeven om te speuren naar een plaats in hun hart, om uit te kijken naar een moment waarop zij aan Mij gehoor zouden kunnen geven of waarop zij Mijn grote barmhartigheid misschien eindelijk aannemen.

De mens is gemaakt naar Gods beeld. Zoals elke ouder ziet God zichzelf terug in de Zijnen en dat bezorgt Hem grote vreugde. Iedere mens bezit trekken van Mijn Vader. In iedereen zit er goeds, en het is deze goedheid die jullie bewijst dat God aanwezig is. Verheug jullie wanneer jullie getuige zijn van vriendelijkheid, liefde, geduld en grote daden van naastenliefde, want jullie kunnen er zeker van zijn dat Gods aanwezigheid aan het werk is in zielen die deze trekken vertonen. Het is deze goedheid in het hart van de zondaars, dat het kwaad zal verslaan. Jullie mogen de hoop nooit opgeven, want Ik Ben steeds barmhartig en Mijn mededogen is allesomvattend. Ik zal iemand die tot Mij roept nooit afwijzen. Ik verlang er alleen maar naar om hun Mijn liefde, Mijn vrede en Mijn glansrijk Koninkrijk te bezorgen.

Bid, Mijn lieve volgelingen, dat Ik in het hart van diegenen die Mij afgevallen zijn, liefde kan doen ontbranden! Ik zal vechten tot het bittere einde zodat Ik al Gods kinderen, en in het bijzonder Mijn vijanden, kan verzamelen en hun de eeuwige zaligheid kan bezorgen.

Jullie Jezus

Boodschap: In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

maandag 15 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. 

Boodschap: Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

zondag 14 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. 

Boodschap: Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

zaterdag 13 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. 

Boodschap: De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

donderdag 11 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

dinsdag 9 december 2014

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

maandag 8 december 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

zondag 7 december 2014

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is.

Boodschap: Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

zaterdag 6 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Boodschap: Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

vrijdag 5 december 2014

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

Boodschap: Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

donderdag 4 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie