Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De dag waarop jullie gevraagd zal worden om Mijn Goddelijkheid te loochenen, is niet meer veraf

Ontvangen op maandag 15 juli 2013

17.52 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet de hand uitsteken naar Mijn priesters, die nu beginnen te beseffen dat Ik op dit moment door deze boodschappen tot de wereld aan het spreken ben.

Jullie moeten voorzichtig zijn. Jullie moeten je aan de regels van Mijn Kerk op aarde houden wanneer deze blijven zoals ze zijn en niet veranderd worden. Voel jullie niet ontmoedigd want jullie werden verrijkt met de gave van de Heilige Geest. Wanneer jullie gevraagd wordt om Mij te verloochenen, zal dat op een subtiele, maar dodelijke, manier gedaan worden. Er zal jullie gevraagd worden om de leer van alle religies buiten het Christendom te omhelzen. Er zal jullie verteld worden dat dit voor het welzijn van allen is en dat deze allesomvattende aanpak een middel is om het doel te bereiken – waardoor de mensheid op een vreedzame wijze eindelijk verenigd kan worden.

Alle andere religies, gezindten, geloofsovertuigingen en leerstellingen die Mijn Vader eren maar die Mij, Jezus Christus, niet erkennen, zullen onder de vleugels van de antipaus genomen worden. Jullie zullen door de macht van het Beest – zoals het zijn gewoonte is – overgehaald worden om jullie medebroeders en -zusters te omhelzen. Alle godsdiensten die God eren, zo zal jullie verteld worden, zullen in de ogen van God eensgezind verenigd worden. Wanneer jullie bezwaar maken, zullen jullie berispt worden. Wanneer jullie uitleggen dat de enige weg naar God, Mijn geliefde Vader, door Jezus Christus is, is dit wat er jullie verteld zal worden:

“Jij ziet niet in dat God van al Zijn kinderen houdt, en vandaar ben je, door geen liefde en mededogen voor Zijn Kerk te tonen door hen te omhelzen, een hypocriet.”

Welnu, weet dit. Wanneer jullie accepteren dat alle religies eenparig omhelsd moeten worden – dat jullie aan de kant moeten gaan staan om respect te tonen voor die geloofsovertuigingen die de Mensenzoon niet erkennen – dan zullen jullie je schuldig maken aan een vreselijke zonde. Jullie zullen Mij dan aan het verloochenen zijn.

Tot diegenen die wellicht naar dit bedrog geleid worden: weet dat andere tekenen zullen opduiken die op één ding wijzen – Mijn Goddelijkheid zal niet langer verkondigd worden.

Jullie kerken zullen nieuwe kruisen zien opduiken waarin de kop van het Beest verankerd zal zijn; jullie altaren zullen veranderd worden en zullen met Mij de spot drijven. Iedere keer dat jullie nieuwe en ongewone symbolen in Mijn Kerk aantreffen, kijk dan aandachtig want het Beest is arrogant en hij pronkt met zijn verdorvenheid door tekenen tentoon te spreiden, die hem eren.

Diegenen onder jullie die niet op hun hoede zijn voor dit bedrog, zullen merken dat zij meegezogen worden in praktijken die Mij niet in ere houden. Deze zullen de ware bedoeling verhullen, die erin zal bestaan om Satan en zijn verdorven geesten te huldigen.

De tekenen hebben een aanvang genomen. De acties waarover Ik spreek moeten nog komen, maar de dag waarop jullie gevraagd zal worden om Mijn Goddelijkheid te loochenen, is niet meer veraf. Jullie moeten jullie ogen openhouden voor diegenen die zeggen dat zij in Mijn naam komen maar die in plaats daarvan het Beest vereren, want zij hebben hun vleugels al uitgeslagen. Zij heersen in jullie midden, maar zovelen van jullie kunnen de gruwel nog niet zien. Maar, als jullie van Mij houden, zal Ik jullie de genaden verlenen om de waarheid in te zien want Ik zal jullie nooit in de steek laten. De tijd is nabij en jullie moeten je voorbereiden, want de duisternis zal spoedig neerdalen. Diegenen onder jullie die gezegend zijn met het Licht van God zullen door toedoen van Mijn vijanden te lijden hebben.

Onthoud deze woorden, bid ze en Ik zal jullie de waarheid openbaren door de gave van de Heilige Geest.

Kruistochtgebed (114) voor priesters: ‘Om het geschenk van de waarheid te ontvangen’

Mijn Heer, open mijn ogen.
Laat mij de vijand zien en sluit mijn hart voor bedrog.
Ik geef alles aan U over, lieve Jezus.
Ik vertrouw op Uw barmhartigheid. Amen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie