Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Waarom de Waarschuwing een groot geschenk is voor de mensheid

Ontvangen op zondag 2 januari 2011

21.45 u

Waarom zijn deze boodschappen beangstigend?

Mijn geliefde dochter, als de mensen deze boodschappen horen, zullen zij deze in twijfel trekken, betwisten en ze weerleggen. Meer dan dat zullen zij deze bespottelijk maken en zich afvragen waarom spreken deze boodschappen niet meer over vreugde en geluk? Waarom zijn ze beangstigend? Deze methode van communiceren met de wereld zal toch niet van Jezus Christus afkomstig zijn? Jezus Christus predikt toch liefde en geen terreur? Mijn antwoord op deze aanklachten is eenvoudig. Het is omdat Ik van jullie allemaal houd dat Ik jullie nu door deze boodschappen Mijn barmhartigheid toon. Ik kwam eerst als Verlosser voor allen om jullie te bevrijden zodat iedereen voordeel kan halen uit de redding. Mijn kruisdood vond plaats om jullie een tweede kans te geven om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan. Deze keer kom Ik terug als rechtvaardige Rechter. Er wordt nu in de eerste plaats barmhartigheid getoond aan jullie allemaal door Mij, door Mijn liefde voor jullie. Deze barmhartigheid neemt de vorm aan van een voorafgaande Waarschuwing om jullie te helpen jullie levens weer op orde te krijgen voordat Ik terugkeer op de Oordeelsdag.

De vreugde op aarde kan niet vergeleken worden met de vreugde in de Hemel

Keer jullie af van de zonde, kom tot inkeer en breng het gebed terug in jullie leven! Het is uit barmhartigheid dat Ik jullie moet waarschuwen voor de waarheid. De vreugde waarvan jullie menen dat ze ontbreekt in Mijn boodschappen is omwille van het feit dat de mensheid de ware vreugde de rug heeft toegekeerd. De vreugde die in de Hemel gevoeld wordt kan niet vergeleken worden met de zogenaamde vreugde die jullie op aarde ervaren. De vreugde op aarde die afkomstig is uit ware liefde zal zuiver zijn. De vreugde die afkomstig is uit wereldse zaken is nietszeggend.

Mijn kinderen, de vreugde die Ik behoor te voelen als Ik naar jullie kijk, is helaas van korte duur door wat Ik vandaag de dag op aarde zie. Alles wat jullie dierbaar is, vloeit voort uit wereldse bezittingen of door de erkentelijkheid van anderen die jullie prijzen. Weinig tijd wordt gespendeerd om jullie voor te bereiden op het hiernamaals.

De Waarschuwing is een geschenk

Mijn barmhartigheid wordt jullie aangeboden als een geschenk. Aanvaard het! Geniet ervan! Reik Mij de hand! Jullie allemaal! Ik ben jullie reddingsboot op een ruwe zee vol onverwachte stromingen en opwellingen. Red jullie nu of word geconfronteerd met het feit dat jullie meegezogen worden in een stroming die zo sterk is dat als jullie op het laatste ogenblik zouden beslissen om een lift in de boot aan te nemen, jullie niet de kracht zullen hebben om erin te klimmen.

De zuivering van de wereld gaat verder

Kinderen, Ik ben uitgeput. Ongeacht hoeveel Ik ook tracht mee te delen

toch geven velen onder jullie nog steeds geen gehoor. Zelfs Mijn priesters slaan geen acht op Mijn oproep waardoor Ik Mijn barmhartigheid wens bekend te maken. Aangezien de zuivering in de wereld doorgaat en nu toeneemt in snelheid, is het tijd om Mij te aanroepen, Mijn kinderen.

Aardbevingen en andere wereldwijde rampen

Vrees nooit de stormen, aardbevingen, vloedgolven, overstromingen, vulkanen en hittegolven die op de wereld zullen neerdalen als hulp om de Antichrist en zijn strijdmacht te stoppen. Mijn volgelingen zullen gerust zijn nu zij weten wat hen te wachten staat in het Nieuw Paradijs dat zal ontstaan als Hemel en aarde samengebracht worden tot één geheel. Deze dingen moeten gebeuren. Zij kunnen niet gestopt worden. Ze werden zo ook aangekondigd. Deze gebeurtenissen zullen echter van korte duur zijn.

Jullie, Mijn gelovigen, zullen beloond worden voor jullie geloof en volharding ondanks de enorme tegenstand. Dan, Mijn kinderen, zal de vreugde moeilijk te vatten zijn. Degenen in het licht zullen omhuld worden met de glorie en de liefde die jullie te wachten staat. Degenen in de duisternis zullen niet in staat zijn om het licht te verdragen. Jullie verlangen dan misschien wel om dit te doen maar het zal jullie zoveel pijn doen dat jullie zullen moeten schuilen. Maar jullie kunnen nergens heen behalve naar de krocht van de duisternis die wordt aangewezen door de koning van de duisternis hijzelf – de Boze. Is het dat wat jullie willen?

Hoe Satan werkt door middel van mensen

Beseffen jullie de verschrikkingen waar de Bedrieger voor staat? Begrijpen jullie niet dat hij zich verschuilt achter elke daad van zelfzucht, hebzucht en eigenliefde? Terwijl jullie een leven leiden waarvan jullie geloven dat het opwindend, vol plezier en druk is met het verkwisten, eten, ijdel kleden en voortdurend zoeken naar het volgende vermaak, zijn jullie onwetend van wat er achter jullie daden steekt.

Deze verborgen stem, die jullie niet kunnen horen maar wel voelen – wanneer jullie een drang voelen om te handelen, die jullie overhaalt om te zoeken, zoeken en zoeken naar meer plezier, sensaties en opwinding, komt dit van de Boze. Behalve dat jullie daden ertoe leiden dat jullie glimlachen, lachen en in jullie handen klappen van opwinding, zijn deze van weinig belang. Deze sterke verlangens zijn bedoeld om jullie voortdurend te helpen zoeken naar zelfbevrediging. Wat heb je daaraan? Geeft het jullie een goed gevoel zodra het voorbij is? Natuurlijk doet het dit niet! Wanneer jullie ophouden en jezelf afvragen: wat als ik deze dingen niet langer kon doen? Wat dan? Zou het ertoe doen? In het begin wel. Misschien zou het frustrerend zijn maar het is enkel wanneer jullie met niets achtergelaten worden dat jullie je uitsluitend zullen moeten richten op het in leven houden van jullie zelf.

Voedsel zal belangrijker worden dan materiële zaken vol plezier. Wanneer jullie voedsel opraakt en jullie hongerig worden dan zullen jullie beseffen dat geen van deze toenmalige aantrekkelijkheden van belang zijn. Dat is nu de zuivering die spoedig gaat plaatsvinden in de wereld. Door deze zuivering, een vorm van reiniging, zullen jullie weer ongeschonden worden. Dan en enkel dan zullen jullie klaar zijn om de waarheid te aanvaarden.

De wijze waarop Satan jullie achterlaat met een leeg gevoel

Mijn kinderen, jullie zien Satan niet aan het werk. Jullie kunnen hem niet zien. Toch besteedt hij al zijn tijd om te trachten jullie van Mij te ontvreemden. Hij is de oorzaak van jullie vreselijke leed, kinderen. Al de verleidingen die hij op jullie weg plaatst, gebruik makend van de wereldse aantrekkelijkheid van geld, schoonheid, bezittingen en talent, worden door jullie verslonden vanwege de hebzucht en begeerte. Jullie geloven dat als jullie al deze dingen vergaard hebben jullie je compleet zullen voelen. Spijtig genoeg is dit niet waar. Dat is de leugen die Satan gebruikt om jullie in de val te lokken. Wanneer diegenen onder jullie, die zo’n toppunt van rijkdom hebben bereikt, ontdekken dat jullie dat alles kwijt zijn, door welke reden dan ook, wees dan dankbaar. Want het is slechts wanneer jullie ontdaan worden van de wereldse rijkdom dat jullie Mij waarlijk in jullie hart kunnen toelaten.

Boodschap voor de rijken

Voor diegenen onder jullie met rijkdom – Ik veroordeel jullie niet. Dat jullie materiële welstand hebben, betekent niet dat jullie de juiste weg niet volgen. Maar jullie hebben wel de verantwoordelijkheid om te delen en te zoeken naar diegenen die minder fortuinlijk zijn dan jullie. Dat is jullie plicht. Het is niet de rijkdom of de materiële welstand die slecht zijn. Het is niet de vreugde en het gelach, welke jullie ervaren wanneer jullie van het leven genieten, die verkeerd zijn. Pas wanneer het een obsessie wordt en als jullie begeerte naar een luxeleven voorrang heeft op jullie geloof en het welzijn van anderen, is dit een misdrijf in Mijn Vaders ogen.

Jullie rijkdom, huizen, kleding en bezittingen zijn zoals wolken die in de lucht voorbij trekken. De ene minuut zijn ze daar en de volgende minuut zijn ze verdwenen. Jullie kunnen deze dingen niet meenemen naar het hiernamaals. Het is jullie ziel die met jullie mee zal gaan. Zorg voor jullie ziel, betoon liefde aan elkaar en aan degenen die jullie smart bezorgen in dit leven! Handel volgens Mijn Leer! Vraag om Mijn barmhartigheid! Enkel dan zullen jullie je met Mij verenigen op de nieuwe aarde wat het Paradijs is. Verlies jullie erfdeel en jullie plaats in Mijn Vaders Koninkrijk niet!

Jullie geliefde Jezus Christus

Boodschap: Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten!

vrijdag 28 januari 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met dit heilig werk door te gaan.

Boodschap: Hoe gemakkelijk is het om te zondigen

maandag 24 januari 2011

Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. 

Boodschap: Het dragen van Mijn kruis

zondag 16 januari 2011

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces geweest en je zult verder gevoed worden met de kennis van de waarheid door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult. 

Boodschap: De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van het lijden

vrijdag 14 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de manier waarop Ik met jou communiceer, begint te veranderen. 

Boodschap: De waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om jullie zielen te redden

woensdag 12 januari 2011

Mijn dochter, gisteren was Mijn boodschap hard. Velen die het lezen zullen zeggen: ‘ Dit is niet de manier waarop de Heer spreekt ‘. Maar hoe weten zij dit? 

Boodschap: 2011: Het jaar van de zuivering

dinsdag 11 januari 2011

Mijn geliefde dochter, eindelijk herenigen we ons. Het is nu een aantal dagen geleden dat je in de geestesgesteldheid was om Mijn boodschappen te ontvangen. 

Boodschap: Media en andere aanstaande censuur

zaterdag 1 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn geliefde kinderen meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter kom. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie