Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

2011: Het jaar van de zuivering

Ontvangen op dinsdag 11 januari 2011

00.30 u

Mijn geliefde dochter, eindelijk herenigen we ons. Het is nu een aantal dagen geleden dat je in de geestesgesteldheid was om Mijn boodschappen te ontvangen. Wees niet bang daar je de tijd nu nodig zal hebben om te luisteren naar Mijn dringendste boodschap aan de wereld gegeven tot nu toe.

2011 is het jaar waarin de veranderingen – de zuivering – zullen aanvangen en gezien worden door miljoenen overal ter wereld. Hoewel het gebed zal helpen om wereldwijde rampen af te wenden, zal het niet genoeg zijn om de hand van Mijn Eeuwige Vader te stoppen als deze binnenkort naar de mensheid uithaalt.

Het kwaadaardig gedrag en de onzuiverheden van de geest, het lichaam en de ziel die zich tegenwoordig in de wereld ontpoppen, zijn nu door ieder van jullie duidelijk te zien. Voor diegenen onder jullie die zo druk bezig zijn en opgaan in hun leven, is het nu de tijd om halt te houden en te kijken naar wat er voor jullie ogen aan het gebeuren is.

De Boze, die werkt door middel van degenen die in de duisternis zijn, heeft chaos teweeggebracht waarbij dagelijkse moord nu zo normaal is dat de mensheid gemoedelijk is geworden voor de verdorven daders die deze wreedheden verrichten. Eigenliefde en hebzucht domineren jullie samenleving. Jullie leiders en politici zijn machtsbelust en in veel gevallen kan jullie welzijn hen weinig schelen. De stijging van het aantal zelfmoorden wordt veroorzaakt door de wanhoop in jullie samenleving, teweeggebracht door de Bedrieger, de Boze.

Hij, die zich nooit aan jullie bekend maakt, verschuilt zich achter elke daad van openbare demonstratie, die seksuele immoraliteit en zware mishandeling aan anderen en zichzelf verheerlijkt.

Het voortdurend najagen van luxegoederen, dat jullie voorrang geven op het welzijn van jullie familie, is ongebreideld. Wanneer jullie deze waardeloze dromen nastreven, Mijn kinderen, zullen jullie op een bepaald moment ontdekken dat jullie zonder voedsel zullen zijn. Deze ijdele en nutteloze dingen zullen jullie lege magen niet vullen. Evenmin zullen zij jullie lege zielen bevredigen die schreeuwen om vertroosting – een vertroosting die jullie niet langer ter beschikking hebben. Deze vertroosting kan enkel verkregen worden door gebed en vooral door georganiseerd gebed in groepen.

De zuivering gaat vooraf aan Mijn Tweede Komst

Aardbevingen staan thans op het punt om de aarde te treffen wanneer de toorn van Mijn Vaders woede zal worden ontketend. Jullie, Mijn ondankbare kinderen, die hun rug hebben gekeerd naar het licht van de waarheid, moeten nu bang worden. Het begin van de grote beproeving staat op het punt om zich te ontvouwen waarbij het schouwspel van de ecologische onrust zich zal uitbreiden. De mens zal machteloos worden. Na verloop van tijd zal hij beseffen en aanvaarden dat Mijn Vader bestaat en dat Ik, Zijn geliefde Zoon, de weg nu vrijmaak voor de wereld om getuige te zijn van Mijn Tweede Komst naar de aarde. Dat moment komt nu dichterbij. Niettemin moet de wereld eerst deze hoogstnoodzakelijke zuivering doorstaan. Zoals het aantal wereldrampen zal blijven stijgen, zo zal dat ook gebeuren met de volgelingen van Satan. Uit trots zullen zij hun armzalige, verdorven levens verderzetten en leed en verschrikkingen toebrengen aan Mijn gelovigen en aan diegenen die een rechtschapen leven leiden.

Wanneer Mijn gelovigen de waarheid betuigen aan een ongelovige wereld zullen evenwel meer mensen overeind komen en aannemen dat er inderdaad veranderingen plaatsvinden in de wereld. Zij zullen spoedig, door de profetieën die Ik Mijn kinderen aanbied via Mijn uitverkoren boodschappers, begrijpen waar zij werkelijk getuige van zijn. Want de gebeurtenissen, die zich zullen ontvouwen, kunnen niet voortgebracht worden door de mens. Zij kunnen enkel gebeuren als en wanneer Mijn Eeuwige Vader Zijn toestemming geeft.

De tijd is aangebroken om de zegels te verbreken

Mijn kinderen, de tijd voor de tekenen is aangebroken waarbij, zoals aangekondigd, de zegels verbroken worden en de bazuinen de veranderingen aankondigen. Het kwaad zal door God, de Schepper van de mensheid, niet getolereerd worden en zal voorgoed uitgeroeid worden in de wereld. Geen enkele volgeling van de Boze, ongeacht welke mate van toewijding hij voor Satan en zijn loze beloftes heeft, zal gespaard worden tenzij hij tot inkeer komt.

Mijn kinderen, liefde zal betoond worden aan al Mijn volgelingen en die van de Eeuwige Vader wanneer jullie je harten openen. Satan echter heeft zichzelf tot een dusdanig niveau verheven met het gevolg dat zijn macht tegenwoordig zoveel van Mijn kinderen heeft aangestoken, dat zij niet langer geloven in deugden als eerlijkheid, goede daden, respect voor het leven hetzij voor elkaar of voor hun eigen familie. Broer keert zich tegen broer. Zus tegen zus. Naaste tegen naaste. Een priester tegen zijn meerdere. Bisschoppen tegen de Leer van het Heilig Boek.

Waarom tuchtigen jullie Mij met jullie gebrek aan liefde?

Mijn kinderen hebben zelfs hun rug gekeerd naar deze mooie planeet – jullie zo liefdevol aangeboden door God de Vader, de Schepper en Vervaardiger van alle dingen. Wat hebben jullie gedaan? Waarom tuchtigen jullie Mij door jullie gebrek aan liefde? Tegen jullie Redder? Waarom keren jullie de rug naar jullie eigen behoeften – de dringende noodzakelijkheid om jullie eigen zielen te voeden? Om jullie dorst naar de kennis van Mijn Vaders Koninkrijk, de Hemel, jullie beloofde erfdeel, te lessen? Mijn kinderen, jullie keren de rug toe naar jullie eigen heil! Beseffen jullie dit niet? A.u.b., geloof dat jullie niet gered kunnen en zullen worden tenzij jullie nu je eigen geweten onderzoeken en bidden om leiding.

De priesters negeren de onderrichtingen

Mijn gewijde dienaren, de bijzondere herders, aangeduid om Mijn kudde te leiden, hebben het bestaan van de Boze niet uiteengezet. Zij, in hun streven om zich voor te doen als moderne, onbevooroordeelde en werkdadige leraren, hebben nagelaten om te wijzen op de gevaren van het negeren van de onderrichtingen vervat in Mijn Vaders Boek. Het Boek dat duidelijk het bestaan van de Boze vermeldt en hoe hij door eenieder van jullie werkt zodat hij jullie kan weghouden uit jullie uiteindelijke doch rechtmatige woning – het Nieuw Paradijs dat Ik aan jullie allemaal beloofd heb toen Ik voor jullie stierf op het kruis. Ik ben niet gestorven voor een groep mensen zonder gezicht. Ik heb Mijn leven gegeven voor elkeen van jullie opdat jullie gered kunnen worden.

Denk eraan dat hoewel Mijn liefde voor jullie allesomvattend is, het ook de oorzaak is van diep lijden voor Mij. Dit lijden komt tot stand doordat jullie Mijn bestaan negeren. Jullie kiezen ervoor blind te blijven, om argeloos te geloven dat de aarde voorziet in alles wat jullie ooit zouden kunnen wensen. Jullie vergeten dat het leven, het leven na dit leven, oneindig zal voortduren.

Profetieën uit barmhartigheid aan jullie gegeven

Tekenen, boodschappen en profetieën zijn door de jaren heen naar jullie, kinderen, gezonden vanwege Mijn barmhartigheid. Met uitzondering van Mijn volgelingen zijn er maar enkelen onder jullie die luisteren, hun ogen openen of die zelfs maar voor een ogenblik nadenken om zichzelf de volgende vraag te stellen. Zou dit werkelijk een goddelijke mededeling kunnen zijn? Als dit zo is, wat moet ik dan doen? Het antwoord is: luisteren en de waarheid over jullie toekomstige keuzes aanvaarden. Beslis welke weg jullie wensen te volgen! Bid dan voor jullie ziel en voor die van jullie dierbaren!

Want diegenen die arrogant zich minachtend afwenden als Mijn naam vermeld wordt of die met hun handen wapperen uit gebrek aan respect wanneer Mijn volgelingen Mijn waarheid verkondigen, zijn zodoende voor Mij verloren. Ik kan enkel, door Mijn barmhartigheid, aan deze wereld tekenen en boodschappen geven als hulp om jullie te leiden. Vanwege het geschenk van de vrije wil, jullie geschonken door de Eeuwige Vader, God de Schepper en Vervaardiger van alle dingen, kan Ik jullie niet dwingen. Terwijl een boodschap van liefde en erbarmen altijd Mijn onderliggende reden zal zijn om met jullie te communiceren, geldt dat ook voor Mijn aanvoelen van pijn en droefheid.

Mijn lijden, smart en pijn vergroten wanneer Mijn kinderen zich in de open armen van Satan werpen. Dit houdt in dat Ik nu aan ieder van jullie duidelijk moet tonen welk lot in het verschiet ligt van diegenen die Mij en Mijn Eeuwige Vader afwijzen.

De realiteit van de hel

Kies voor de leugens door de Bedrieger verspreid – waarvan de voornaamste is dat God, de Eeuwige Vader niet bestaat – en jullie zijn verdoemd. Bij het betreden van de poorten van de hel zullen jullie pas de verschrikkelijke vergissing inzien, die jullie gemaakt hebben. Geloof Me, Mijn kinderen, als jullie slechts de ontzetting en het gevoel van afgrijzen konden zien van deze zielen, wanneer de uiteindelijke waarheid na de dood aan hen onthuld wordt, zouden jullie niet in staat zijn om zelfs maar een moment van deze kwelling uit te houden. Wanneer jullie op dit moment slechts een glimp van deze plaats zouden zien dan zouden jullie, in menselijke termen, dood neervallen door de enorme angst voor het noodlot dat diegenen, die de weg van de zonde kiezen, treft.

Deze weg die mooi, aantrekkelijk, aanlokkelijk, verrukkelijk en vol verwondering lijkt, verandert wanneer jullie halverwege gekomen zijn. De veranderingen die jullie halverwege tegenkomen, bewijzen dat jullie niet tevreden worden gesteld. Dit vreemde, lege en ontgoochelde gevoel gaat onverminderd door voor de rest van de tocht. Jullie begrijpen niet waarom jullie je zo voelen. Jullie belevenissen, uiterlijk plezierig, zijn vol van onverwachte, zorgwekkende, onaangename gevoelens die vermengd worden met boosheid, frustratie, eenzaamheid en angst. Het is pas wanneer jullie je afgod ontmoeten aan het einde van jullie reis en in zijn kwaadaardige ogen kijken die dansen van hooghartig vermaak, dat jullie het zullen uitschreeuwen tot jullie hees zijn. Het is pas op dat laatste moment dat jullie zullen roepen om Mijn hulp. Maar het zal te laat zijn. Er zal geen weg meer terug zijn op dat ogenblik. Jullie zullen jullie keuze gemaakt hebben in dit leven. En hoewel Ik bittere tranen van intens leed zal huilen voor elk van Mijn verloren zielen, kan Ik jullie op dat moment niet redden. Jullie vrije wil waarmee jullie je eigen bestemming kozen, zal volledig buiten Mijn bereik zijn.

Via deze harde, zware boodschap geef Ik de wereld de laatste waarschuwing uit pure liefde voor elk van jullie. Tenslotte smeek Ik jullie om thans te luisteren naar Mijn stem zodat jullie je zielen kunnen redden.

Jullie geliefde Jezus Christus, Redder van de mensheid en rechtvaardige Rechter

Boodschap: Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten!

vrijdag 28 januari 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met dit heilig werk door te gaan.

Boodschap: Hoe gemakkelijk is het om te zondigen

maandag 24 januari 2011

Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. 

Boodschap: Het dragen van Mijn kruis

zondag 16 januari 2011

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces geweest en je zult verder gevoed worden met de kennis van de waarheid door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult. 

Boodschap: De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van het lijden

vrijdag 14 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de manier waarop Ik met jou communiceer, begint te veranderen. 

Boodschap: De waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om jullie zielen te redden

woensdag 12 januari 2011

Mijn dochter, gisteren was Mijn boodschap hard. Velen die het lezen zullen zeggen: ‘ Dit is niet de manier waarop de Heer spreekt ‘. Maar hoe weten zij dit? 

Boodschap: Waarom de Waarschuwing een groot geschenk is voor de mensheid

zondag 2 januari 2011

Waarom zijn deze boodschappen beangstigend?

Mijn geliefde dochter, als de mensen deze boodschappen horen, zullen zij deze in twijfel trekken, betwisten en ze weerleggen. 

Boodschap: Media en andere aanstaande censuur

zaterdag 1 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn geliefde kinderen meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter kom. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie