Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Media en andere aanstaande censuur

Ontvangen op zaterdag 1 januari 2011

2.00 u

Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn geliefde kinderen meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter kom.

Mijn mooie kinderen, allen die Ik dicht bij Mijn Heilig Hart houd, jullie moeten terstond naar Mij luisteren! Ik zal jullie nooit verlaten als jullie Mij en de waarheid van het Nieuw Paradijs – de belofte die Ik jullie allen gaf voordat Ik op het kruis stierf voor jullie zonden – erkennen. Het moment nadert, Mijn geliefde kinderen. Wees nooit bang! Als jullie van Mij houden en in Mij geloven, wat valt er dan te vrezen? Want de liefde is niet beangstigend. Liefde is vreugde, geluk en voor jullie allen die geloven in het Eeuwige Leven in de Hemel, valt er niets te vrezen. Ik bemin jullie allemaal.

De rol van Gods Moeder bij de Tweede Komst van Christus

Mijn geliefde Moeder die belast was met het opnemen van de beker van de aanvaarding van Mijn bestaan op het moment van de Ontvangenis om een nieuw begin in te luiden, zal ook Mijn Tweede Komst inluiden.

Ik zal al degenen, die zich tot Mij wenden om barmhartigheid, verlossen. Mijn Moeder, gezonden door de Eeuwige Vader om verlossing en redding naar de wereld te brengen, zal Mij deze tweede keer bijstaan.

Mijn geliefde Moeder, de Engel van het Licht, zal nu triomferen door Mijn barmhartigheid over te brengen en Mijn Tweede Komst op aarde in te luiden. Mijn toegewijde Moeder, de Onbevlekte Ontvangenis, zal als Middelares helpen om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst. Ze heeft de mensheid reeds vele eeuwen voorbereid maar ze heeft nu, in de laatste honderd jaar, getracht om jullie harten te doordringen van liefde om de soms stagnerende liefde, die jullie voor Mij en Mijn Eeuwige Vader hebben, te ontbranden.

Er was een tijd dat Mijn Moeder, door goddelijke openbaring, op aarde de aandacht kon trekken. Sinds Fatima en Garabandal nemen, jammer genoeg, maar een minderheid van Mijn gewijde dienaren Haar goddelijke verschijningen serieus. Evenmin worden Haar zieners, de weinige uitverkorenen, ernstig genomen. Op dit moment, wanneer het jaar 2011 begint, staan heel veel veranderingen op het punt om plaats te grijpen. Dat komt doordat de wereld zoals jullie die eens kenden aan het veranderen is.

Het geheim van Fatima in het kader van de toekomst

Zo velen onder jullie, onschuldige en vertrouwende zielen, hebben geen besef van het kwaad dat op het punt staat zich te ontvouwen. Mijn kinderen, met inbegrip van degenen die deze boodschappen voor de eerste maal uit nieuwsgierigheid lezen en die misschien een leemte voelen in hun geestelijk welzijn, luister nu!

Jullie en jullie medebroeders en –zusters worden geleid naar een door de groepering opgelegde wereld, aangekondigd in het laatste geheim van Fatima waarin jullie niet ingewijd zijn, waar jullie spoedig het volgende zullen aantreffen:

  1. Jullie geld zal waardeloos zijn en de enige manier om handel te drijven zal in goud en zilver zijn
  2. Jullie zullen in groepen moeten bidden en een gewijde dienaar vinden, moedig genoeg om boven de vervolging te staan
  3. Jullie moeten schuilplaatsen vinden om te bidden omdat jullie kerken verkocht zullen worden uit geldbejag
  4. Houd vast aan de geschriften! Het kan zijn dat jullie deze voorheen nooit gelezen hebben maar wees er zeker van dat het onmogelijk zal zijn om in de toekomst er exemplaren van te kopen
  5. Richt gebedsgroepen op om te bidden voor de redding van de mensheid. In drie jaar tijd zullen jullie begrijpen waarom dit belangrijk is

Mediacensuur

Tegen de media heb Ik het volgende te zeggen. De arrogantie die jullie, als informatieverspreiders naar de wereld toe, tegenwoordig aan de dag leggen, zal veranderen in wanhoop wanneer jullie berichten niet meer beluisterd worden. Ook jullie zullen weldra het belang van het gebed inzien wanneer de mensheid zich van de waarheid afkeert. Jullie berichten kunnen vandaag de dag nog steeds de belangrijke, onafhankelijke waarheid weergeven. Maar dit geschenk zal jullie thans ontnomen worden. In plaats daarvan zal de waarheid nu verborgen worden voor de mensheid door de dictatuur waarvan jullie getuige zullen zijn tijdens de grote beproeving.

Dan zal jullie woord geweigerd worden net zoals het met Mijn woord gebeurt.

Het ‘ geheime kanaal’ van de communicatie

Niemand zal naar jullie luisteren aangezien de enige aan de mensheid verstrekte berichten, die enige impact zullen hebben, door het ‘geheime kanaal’ aan de wereld zullen overgebracht worden door middel van de technologie. Jullie zullen je in de woestijn bevinden en zullen uiteindelijk ophouden met te proberen om te communiceren tot een ongelovige wereld, net zoals Ik op dit moment, vermits jullie woord niet gehoord wordt.

Hoed jullie voor dictators!

Heb geen angst jullie, ongeacht over welk pad jullie God volgen, luister nu gewoon maar naar Mij! Bestrijd diegenen die dictatuur opleggen in jullie woord want zij zijn van Satan. Laat jullie niet door hen misleiden ongeacht hoeveel zij jullie betalen om leugens te rapporteren. Tenzij ze tot inkeer komen, zullen ze geconfronteerd worden met de eeuwige verdoemenis. De tijd staat echter niet aan hun kant. Strijd voor de vrijheid om de onrechtvaardigheden, waarvan jullie getuige zijn, te rapporteren. Het maakt niet uit of jullie in Mij geloven want wanneer jullie zien dat deze profetie zich ontplooit, zullen jullie de waarheid van Mijn onderrichtingen beseffen.

Het Boek der Openbaring

In een wereld die er tegenwoordig gehavend en verpletterd kan uitzien door de economische ineenstorting, is het behaaglijk om aan te nemen dat alles wel in orde zal komen. Ja, Mijn kinderen, in het verleden zou dat een normale veronderstelling zijn maar dat is niet meer zo. Het complot, beraamd door de kerngroep van wereldwijde organisaties in elk land, zeer nauw met elkaar verbonden door satanische afkomst, staat momenteel klaar om op te duiken. Dezen onder jullie die niet in Mij geloven, zullen nu eindelijk de profetieën begrijpen die vervat zijn in Mijn Vaders Boek en het Boek der Openbaring.

Vrees niet, Mijn kinderen! Wend jullie tot Mij en spreek in stilte tot Mij, in jullie eigen woorden, en Ik zal jullie de kracht, hoop en energie geven om deze donkere periode in de geschiedenis van de mensheid door te komen.

Diegenen onder jullie die deze boodschap lezen, overdenk deze zorgvuldig! Als jullie aan de inhoud twijfelen, kijk dan om je heen en beslis of jullie de tekenen durven te overwegen. Bemerken jullie nu dat de vrijheid van jullie vrije wil, aan jullie gegeven als een geschenk van Mijn Vader, gemanipuleerd wordt? Ik en Mijn Eeuwige Vader zouden zich nooit bemoeien met dit goddelijk geschenk omdat het zo’n heilig geschenk is. Maar als de mens besluit om Satan en de vlammen van de hel te aanvaarden, het zij zo.

God, Mijn Eeuwige Vader, kan dit niet voorkomen. Maar Satan zal proberen om dit geschenk van de vrije wil van jullie af te nemen. Wanneer jullie ondervinden dat jullie vrije wil van jullie wordt weggerukt, door middel van krachtige machten waarover jullie geen controle hebben, dan zullen jullie weten dat de Boze hier achter steekt.

Satan zal nooit zegevieren

A.u.b., a.u.b., blijf waakzaam, Mijn kostbare kinderen! Wijk niet! Indien er genoeg van jullie bidden en standhouden, zullen jullie zielen redden. Satan en zijn strijdmacht zullen nooit zegevieren! Zij kunnen dit niet. Dit is onmogelijk. Enkel God heeft de macht om deze verschrikkelijke strijd te beëindigen.

Ik, jullie Redder en aangestelde Rechter, verzoek jullie nu dringend om stand te houden, moedig te zijn en te strijden voor wat goed is in jullie harten zelfs als jullie angst hebben. Angst wordt jullie ingegeven door Satan. Angst wordt nooit door Mij of Mijn Eeuwige Vader in jullie harten geplaatst.

Sloop jullie muur en open jullie hart om lief te hebben, niet om te vrezen. Liefde komt van God. Ik heb jullie gezegd dat de liefde niet iets is dat jullie voelen tenzij jullie je hart openen. De liefde en God, de Eeuwige Vader, Schepper van deze aarde, gaan hand in hand. Zij kunnen niet gescheiden worden. Als dit gebeurt dan is Satan aan het werk.

Ga nu verder, Mijn kinderen, en neem een besluit! Willen jullie de liefde om jullie in te wikkelen door middel van Mijn Heilig Hart of vrees? Het is jullie beslissing.

Jullie goddelijke Leraar, Redder en rechtvaardige Rechter van Barmhartigheid, Jezus Christus 

Boodschap: Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten!

vrijdag 28 januari 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met dit heilig werk door te gaan.

Boodschap: Hoe gemakkelijk is het om te zondigen

maandag 24 januari 2011

Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. 

Boodschap: Het dragen van Mijn kruis

zondag 16 januari 2011

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces geweest en je zult verder gevoed worden met de kennis van de waarheid door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult. 

Boodschap: De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van het lijden

vrijdag 14 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de manier waarop Ik met jou communiceer, begint te veranderen. 

Boodschap: De waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om jullie zielen te redden

woensdag 12 januari 2011

Mijn dochter, gisteren was Mijn boodschap hard. Velen die het lezen zullen zeggen: ‘ Dit is niet de manier waarop de Heer spreekt ‘. Maar hoe weten zij dit? 

Boodschap: 2011: Het jaar van de zuivering

dinsdag 11 januari 2011

Mijn geliefde dochter, eindelijk herenigen we ons. Het is nu een aantal dagen geleden dat je in de geestesgesteldheid was om Mijn boodschappen te ontvangen. 

Boodschap: Waarom de Waarschuwing een groot geschenk is voor de mensheid

zondag 2 januari 2011

Waarom zijn deze boodschappen beangstigend?

Mijn geliefde dochter, als de mensen deze boodschappen horen, zullen zij deze in twijfel trekken, betwisten en ze weerleggen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie