Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Ik, jullie geliefde Vader, heb de dag van de Waarschuwing uiteindelijk vastgelegd. Enkel Ik ken deze datum.

Ontvangen op maandag 1 april 2013

17.22 u

Mijn liefste dochter, de offers die door Mij, jullie geliefde Vader, namens de mensheid gebracht worden, lopen ten einde.

Omwille van Mijn zuivere liefde voor Mijn kinderen, werd alles in het werk gesteld om hen te behoeden voor het kwaad van de zonde. De beslissende strijd om al Mijn kinderen, van elke geloofsovertuiging en elk ras, te redden, bevindt zich nu – in deze tijden – in de eindfase.

Wie van jullie zal voor de waarheid opkomen, nadat deze jullie reeds zolang gegeven werd? Wie onder jullie zal Mijn heilig Woord aanvaarden, als dat jullie vandaag de dag in Mijn Boek der Waarheid aangeboden wordt? Diegenen onder jullie, die tegen Mijn profeet schreeuwen, zullen tot zwijgen gebracht worden, zodat Mijn kinderen in staat zullen zijn om de lieflijke stem van Mijn geliefde Zoon te horen, aangezien deze de zielen naar het veilig toevluchtsoord trekt om hen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs op aarde.

Ik roep al Mijn kinderen op – de sterken, de zwakkeren, de kwetsbaren, de onwetenden en diegenen, vol hoogmoed, die denken dat zij de waarheid over de profetieën, die in de loop der eeuwen door Mij beloofd werd, kennen – om gehoor te geven aan deze oproep vanuit Mijn hemels Koninkrijk.

Ik, jullie geliefde Vader, heb de dag van de Waarschuwing uiteindelijk vastgelegd. Enkel Ik ken deze datum. Enkel Ik ken de datum van de Grote Dag waarop Mijn Zoon zal terugkeren om het Koninkrijk, dat Ik Hem beloofde, op te eisen.

De dag van de Waarschuwing, die jullie als een groot geschenk gegeven wordt, zal de mensheid in twee verdelen. De eerste helft zal de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon aannemen. De andere helft zal zich verbergen en weglopen. Zij zullen geloven dat zij de kracht zullen hebben om Gods ingrijpen, om hen te redden, te weerstaan. Wat zij niet weten, is dat Ik hen tot op de laatste dag achterna zal zitten om hen te behoeden voor de definitieve verschrikking, van waaruit geen terugkeer mogelijk is.

Mijn kinderen, vrees Mij niet! Het is door Mijn liefde voor jullie dat Ik de laatste vervolging toegestaan heb, waarbij het kwaad zich op een nooit eerder geziene wijze bekend zal maken.

Alle Christelijke Kerken zullen naar de geest neergehaald worden. Sommige zullen gesloopt worden. De Katholieke Kerk zal, meer dan alle andere, het meest te lijden hebben daar deze nu van binnenuit, vanuit haar kern, besmet zal worden.

Deze kwaal zal kwaadaardig zijn, maar de Kerk die door Mijn Zoon op aarde gesticht werd, zal dit kwaad overleven, al zal een groot deel ervan zich buiten Rome bevinden omdat de Stoel van Petrus ontheiligd werd.

Richt jullie op, jullie allen die trouw zweren aan Mijn Zoon! Blijf samen en bid dat deze plaag die zielen, die hun leven aan Mijn Zoon gewijd hebben, niet zal verslinden! O Hoe zullen zij bekoord worden door de nieuwe wetten, waarvan zij zullen geloven dat deze door middel van de Stoel van Petrus door de Hemel ingegeven zijn. Hoe zal hun hart kreunen van verdriet wanneer de wanorde uitbreekt. Hoe zullen zij wenen wanneer die gewijde dienaren met honderdduizenden geëxcommuniceerd zullen worden. Dan pas zullen zij hun armen uitsteken en beroep doen op Mijn Zoon om hen te leiden.

Mijn godheid zal zich over de wereld uitstrekken en al Mijn kinderen in het Koninkrijk van Mijn Zoon bijeenbrengen. Jullie moeten deze oproep afwachten en die geschenken, die jullie gegeven worden als de wapens die jullie nodig hebben om te strijden tegen de verdorvenheid die de aarde in duisternis hult, met een dankbaar hart aanvaarden.

De zachtmoedigen en nederigen van hart – die van Mij, hun Vader, houden – en diegenen die de goddelijkheid erkennen van Mijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, zullen eerst verzameld worden. Zij, van wie de namen in het Boek der Levenden staan, zullen geroepen worden en zullen, samen met de heiligen, als leiders regeren te midden van de twaalf stammen van Israël.

Diegenen onder jullie met een lauwe ziel, zullen dan verlicht worden en jullie last zal zwaarder zijn. Het zal door jullie gebeden zijn, dat de anderen – diegenen die zich voor Mij verbergen – onder het dak van Mijn bescherming gebracht zullen worden.

Het Beest, dat voor Mij ineenkrimpt, zal de ziel van die kinderen van Mij niet zo gemakkelijk veroveren. Door Mij zal elke daad van barmhartigheid, elk wonder en elke tussenkomst ter wille van Mijn kinderen verleend worden.

Diegenen die tegenover Mij en Mijn kinderen staan, zullen een verschrikkelijke kastijding ondergaan. Hoewel Ik van al Mijn kinderen houd, zal Ik niet aarzelen om diegenen onder hen tegen te houden, die – als Ik het hen toestond – Mijn Koninkrijk, dat Ik met heel Mijn familie zal vullen, zouden weghalen.

Wees op jullie hoede voor Mijn toorn! Want niettegenstaande deze in bedwang gehouden wordt en Mijn geduld groot is, zal Ik op de aarde een grote rampspoed neerwerpen, zelfs als dat voor een groot deel ervan de verwoesting betekent. Zoals een ziekte die het menselijk lichaam verteert, zo zullen ook de verdorven daden van de mens tegen hun broeder, de gezonde cellen vernietigen. Als deze ziekte niet tegengehouden wordt, en als Ik het zieke vlees er niet uitsnijd en wegwerp, kan Ik het lichaam niet terug gezond maken.

Enkel het ongeschonden, gezonde Lichaam van de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal tot de deur van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde kunnen komen. Diegenen die zich van de bekoring - om Mijn Zoon af te wijzen - verwijderd hebben, zal het gemakkelijker vallen waardig gemaakt te worden om, in vereniging met Mijn Zoon, zich tot één Lichaam samen te voegen. Aan hen zal eeuwig leven geschonken worden en de pijn zal niet meer bestaan.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

 

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie