Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

Ontvangen op zaterdag 25 mei 2013

21.49 u

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

De profeten werden gehaat omdat zij in naam van God profeteerden en omdat zij vertelden over toekomstige tragedies, die de mensheid zouden treffen vanwege de smet van de zonde. Zij leidden een eenzaam en beangstigend leven, en schoten vaak tekort door de moeilijkheid van hun missie. Het was voor hen moeilijk om de profetieën te begrijpen en velen waren onwetend over de betekenis van de woorden die hen gedicteerd werden. Velen waren niet zeker of zij wel daadwerkelijk profeten waren, maar door de vruchten van hun missie – toen zij de verspreiding van het Woord van God en hoe snel bekeringen gezien werden, waarnamen – beseften zij het.

De meesten van Gods profeten werden veracht, bespot en als ketters beschouwd. Velen werden tot de woestijn veroordeeld en gekweld, allemaal omdat zij door God gezonden boodschappers waren.

Profeten worden enkel vanwege Gods liefde naar de wereld gestuurd, om Zijn kinderen op gebeurtenissen, die op de redding van hun ziel een impact zullen hebben, voor te bereiden. Aan de profeten werden verschillende missies gegeven. In sommige gevallen werden zij gezonden om de mensheid te waarschuwen voor het gevaar van de ongehoorzaamheid aan de Vader. Anderen werden gestuurd om te waarschuwen voor de gevolgen, die de mensen zouden treffen, als zij in zware zonde zouden vallen. In andere gevallen was het om de mensheid te waarschuwen voor diegenen die hen vervolging zouden toebrengen en die zouden proberen te verhinderen dat het Woord van God Zijn kinderen voedt. En dan was er Johannes de Doper, gestuurd om Gods kinderen voor te bereiden op de komst van de Messias, de enige Zoon van God, die gezonden werd om hen in de ogen van God te verlossen. Maar zij wilden niet naar hem luisteren. De geringsten onder de Joden luisterden wel en namen Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, aan maar de heiligste en de meest hooggeplaatste dienaren binnen de Kerk in die tijd, weigerden de waarheid aan te nemen.

En nu ben jij gestuurd, Mijn dochter, om de weg te bereiden voor Mijn Tweede Komst zodat Ik de wereld redding kan brengen en Mijn Nieuw Paradijs verwezenlijkt kan worden. Dit werd voorzegd, maar zullen zij luisteren? Jammer genoeg niet. Zij weigeren te geloven dat Mijn Vader wellicht in hun tijd Zijn laatste profeet naar de wereld zou kunnen zenden. Daardoor ontkennen zij het Heilig Evangelie van God. Zij geloven dat Mijn Tweede Komst pas in de verre toekomst zal plaatsvinden. Deze dwaling wordt niet veroorzaakt door hun kennis van de Heilige Schrift maar door hun gebrekkig menselijk redeneren waardoor niets van Mijn belofte, om terug te komen, begrepen kan worden.

Het glansrijk erfdeel voor jullie toekomst, dat jullie te wachten staat, behoort jullie toe. Het is bestemd voor eenieder van jullie, ongeacht hoe zwartgeblakerd of zuiver jullie ziel ook is, maar jullie moeten je voorbereiden en waakzaam zijn, want elke demon uit de hel doolt op dit moment op aarde rond, en doorheen anderen zullen zij proberen jullie tegen te houden. Satan wil niet dat Mijn Vader Zijn kinderen thuis brengt naar hun rechtmatig erfdeel. Hij zal leugens verspreiden, verwarring veroorzaken en jullie afleiden. Zijn sluwe en bedrieglijke handelwijze zal zo subtiel zijn, en hij zal werken doorheen andere zielen die zich openstellen voor een dergelijke verleiding. De mensen zullen daardoor niet geloven dat God ooit een andere profeet op deze manier naar de wereld zou sturen. Dat is onnodig, zullen zij zeggen. Zij zullen in plaats daarvan ertoe verleid worden in valse profeten te geloven, en aangezien er zoveel van hen zijn – wolven in schaapskleren – zullen zij aangetrokken worden tot diegenen die al die dingen zullen zeggen, die zij willen horen. Verzonnen verhaaltjes. Slim gecamoufleerd in heilige taal die vreselijke leugens, die Mijn Woord schenden, zal verbergen.

Jij, Mijn dochter, zult de enige zijn die in deze tijd, hoorbaar voor de hele wereld, het ware Woord van God zult spreken. Er zijn ook nog andere profeten van God, maar hun missies zijn anders. Van jou zal gevraagd worden om de waarheid te vertellen, maar de waarheid zal choqueren, net zoals deze zielen zal bewaren.

Zijn diegenen onder jullie - die verkondigen Mij te kennen – niet van mening, dat Mijn Vader voorafgaand aan Mijn Tweede Komst een laatste profeet zou zenden om jullie, door de kracht van de Heilige Geest, voor te bereiden? Kennen jullie Hem niet? Weten jullie niet hoe groot Zijn liefde is? Kennen jullie de omvang van Zijn groot erbarmen niet? Zo ja, dan zullen jullie naar deze boodschappen van de Hemel luisteren. Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen.

Diegenen die hun leven leiden overeenkomstig het Woord van God en die niet van deze boodschappen afweten, hebben niets te vrezen. Diegenen die deze boodschappen en de waarschuwingen – om geen andere leer dan deze die door Mij, Jezus Christus, aan de wereld gegeven werd, te accepteren – aannemen, hebben niets te vrezen want hun zal het Koninkrijk van Mijn Nieuw Paradijs toebehoren.

Diegenen die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren, die van Mij afdwalen en die hun ziel verderven door Satan en al zijn loze beloftes te vereren in plaats van hun God en Schepper, zal het eeuwig leven ontzegd worden, tenzij zij smeken om Mijn barmhartigheid.

Er is op voorhand tijd om jullie leven te vernieuwen. Het is zeer eenvoudig. Kom tot Mij en Ik zal jullie beschermen! Deze profetieën hebben betrekking op de toekomst en zij zullen verwezenlijkt worden. Verwerp deze als onzin en jullie zullen de dag betreuren waarop jullie de waarheid, die jullie als Gods gekoesterde kinderen beloofd werd, de rug toekeerden!

Jullie Jezus

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

Boodschap: En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

zondag 19 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie