Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Door te verklaren dat de inspraak van de Heilige Geest boosaardig is, maken jullie je schuldig aan een godslastering van formaat

Ontvangen op woensdag 8 augustus 2012

23.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, laat het Mij uitleggen als mensen vragen wat Ik bedoel met het woord van God.

Het woord van God, zoals vervat in de Heilige Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat woord van God, de waarheid, wordt door de gave van de Heilige Geest via deze boodschappen aan de wereld gegeven.

Deze boodschappen worden aangeboden door de Heilige Drieëenheid en zijn de enige in hun soort die ooit door een profeet aan de mensheid overgebracht werden.

De reden daarvoor is dat dit de laatste missie is, de laatste vorm van goddelijke communicatie en tussenkomst, die de wereld aangeboden wordt omwille van Mijn Tweede Komst.

Belemmer nooit het gezag van de Heilige Geest, want dat is een zeer ernstige zonde.

In deze boodschappen wordt de inspraak van de Heilige Geest uitgestort om de mensheid te behoeden voor de eeuwige verdoemenis.

Jullie kunnen Mij, jullie Jezus, of de goddelijke boodschappen die jullie door Mijn geliefde Moeder gegeven worden, verloochenen en jullie zullen vergeven worden.

Want jullie hebben allemaal, door jullie gave van de vrije wil, het recht om dergelijke heilige boodschappen te onderscheiden.

Wanneer jullie echter de Heilige Geest verwerpen en publiekelijk tegen Hem lasteren, is dat een eeuwigdurende zonde en dan kan alleen een mirakel, door God de Vader bekrachtigd, jullie ziel redden.

Bij twijfel over om het even welke goddelijke boodschappen die aan de wereld gegeven worden, moeten jullie zwijgen en bidden voor de ziener. Bid en volg jullie geloof en houd jullie manier om God te eren aan. Het is zeer belangrijk dat jullie dit doen.

Door te verklaren dat de inspraak van de Heilige Geest boosaardig is, maken jullie je schuldig aan een godslastering van zo’n formaat dat dit beschouwd wordt als een onvergeeflijke zonde.

Jullie moeten nu God vragen om jullie te vergeven. Want als jullie moedwillig campagnes blijven opzetten om de inspraak van de Heilige Geest, de inspraak van de Heilige Drieëenheid, tegen te houden en uit te roepen als boze geest, zullen noch kunnen jullie gered worden want dat is een zware zonde.

Veel goedmenende Christenen kraken dit werk af. Zij zeggen dat de boodschappen niet in overeenstemming zijn met de Heilige Schrift.

Wanneer zij dat zeggen, kennen zij de waarheid niet die in de Heilige Bijbel opgenomen is.

Ofwel vallen zij deze boodschappen aan, gebaseerd op praatjes van anderen die beweren de waarheid te kennen, ofwel verklaren zij dat deze onwaar zijn, gebaseerd op hun gebrekkige interpretatie van de waarheid.

Erger nog, zij verdraaien de waarheid en vergelijken deze boodschappen met nieuwe en bespottelijke interpretaties van de Heilige Bijbel.

Luister nu naar Mij, jullie Jezus, wanneer Ik jullie het volgende vertel:

Tijdens Mijn tijd op aarde probeerden de hogepriesters de waarheid van Gods wetten te verdraaien om hun afwijzing van Mij te rechtvaardigen.

Zij wendden leugens aan om de mensen te beletten naar Mijn stem te luisteren.

Zij verklaarden dat Ik een leugenaar was, een valse profeet en beschuldigden Mij van ketterij.

Ik lasterde tegen de wetten van de geloofsgemeenschap, zegden zij, en schond de sabbat door het Paasmaal op een andere dag te houden dan de dag die zij als de juiste beschouwden.

Zij begrepen Mij niet alleen verkeerd, zij wezen Mij ronduit af omdat zij er niet op voorbereid waren om op dat moment de ware Messias te verwelkomen.

Zij waren er niet klaar voor.

Zij hadden nooit gedacht dat zij tijdens hun leven getuige zouden zijn van de komst van de ware Messias.

Zij gingen zo op in hun ceremonieën en hun hiërarchische voorschriften – die in die tijd hun leiders verheerlijkten en hen, als echte koningen van hun geloofsgemeenschap, op een voetstuk plaatsten – dat zij geen plaats hadden in hun hart voor Mij, de Verlosser van de mensheid.

Hetzelfde zal opnieuw gebeuren terwijl Ik de wereld voorbereid op Mijn Tweede Komst.

De farizeeërs konden het belang van de nederigheid niet begrijpen.

Zij konden niet aanvaarden hoe God werkt doordat Hij niet de machtigen of de meest ervaren religieuze leiders van Zijn Kerk verheft om Zijn plannen te onthullen of Zijn kinderen te waarschuwen.

God koos voor de onwetenden, de nederigen en de edelmoedigen van hart om Zijn waarschuwingen aan de mensheid over te brengen.

Hij richtte de zwakken op en verheft hen dan om door lijden zuiver van hart te worden zodat Hij kan regelen hoe Hij met hen communiceert. Op deze manier is het onwaarschijnlijk dat menselijke hoogmoed, van de kant van de profeet, de waarheid verstoort.

Zij verwierpen Johannes de Doper en vermoordden hem. Zij vermoordden de profeten van weleer. Zij kwelden de uitverkoren zielen met wie God zich in verbinding stelde.

Denken jullie dat het anders zal zijn in jullie huidige wereld?

Zullen jullie, toegewijde volgelingen van Mij en diegenen die beweren deskundigen te zijn in Mijn Christelijke of andere Kerken die geloven in Mijn Eeuwige Vader, het woord van God de dag van vandaag aanvaarden?

Neen, jullie zullen de profeten, de ware profeten, precies aandoen wat hen sinds het begin aangedaan werd. Jullie zullen hen in Mijn Vaders naam belasteren.

Maar denk hieraan: wanneer de waarheid uiteindelijk aan jullie geopenbaard wordt, zal er geen terugkeer meer mogelijk zijn als jullie schuldig bevonden worden aan de ene eeuwigdurende zonde. Dat wil zeggen als jullie lasteren tegen de Heilige Geest.

Als jullie zouden lasteren tegen Mij, Jezus Christus, zullen jullie vergeven worden.

Als jullie de gave van profetie ontkennen, zullen jullie eveneens vergeven worden.

Maar als jullie het laatste plan van redding belemmeren door het openlijk belachelijk te maken en door gelovigen van Mijn Kerk te verzamelen om stelselmatig te verkondigen dat de inspraak van de Heilige Geest vals en boosaardig is, zullen jullie de eeuwige verdoemenis ondergaan.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie