Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Maria van de  Goddelijke Barmhartigheid heeft, buiten de kruistochtgebeden en de litanieën, ook andere gebeden ontvangen.

Andere ontvangen gebeden

Gebed om verlossing (ontvangen 16 november 2010)
Al Mijn kinderen moeten zich bewust worden van dit onheil als zij elkaar willen redden, zeker uit liefde voor hun eigen familie. Mijn liefde zal hen blijven begeleiden als zij zich nu tot Mij wenden. Zij moeten nooit bang zijn om zich te buigen en te zeggen :

O, mijn Heer, leid mij naar Uw Koninkrijk
en bescherm me tegen de duisternis die mijn ziel overspoeld heeft.
Hoor mij nu, o Heilig Hart en laat door Uw goedheid
Uw licht van liefde en bescherming doorschemeren.
 

Gebed voor atheïsten (ontvangen 18 november 2010)
Kunnen jullie niet inzien dat Mijn woord, Mijn profetie, zo lang geleden aangekondigd, misschien de waarheid is ? Open jullie ogen en spreek eens tot Mij als volgt :

God, als U de waarheid bent,
onthul dan aan mij het teken van Uw liefde.
Open mijn hart om leiding te ontvangen.
Als U bestaat,
laat me Uw liefde voelen zodat ik de waarheid kan inzien.
Bid nu voor mij.
 

Gebed bij minachting (ontvangen 21 november 2010)
Ondanks de uiterlijke minachting van deze mensen kunnen jullie ondervinden dat zij jullie innerlijk benijden om jullie geloof. Gebed, Mijn kinderen, kan Mij helpen hun zielen te winnen. Zeg dit gebed voor hen :

Mijn geliefde Heer, ik steek mijn armen uit om U te vragen
om Mijn geliefde broeder/zuster in Uw tedere armen te nemen.
Zegen hen met Uw Heilig Bloed en schenk hen de nodige genade,
om hen toe laten de Geest van Uw liefde te ontvangen
om hen naar de eeuwige zaligheid te voeren.
 

Gebed opdat Jezus Zijn aanwezigheid aan jullie mag openbaren (ontvangen 22 november 2010)
Ik geef jullie deze belofte, zelfs voor de meest verharde zielen. Je hoeft slechts één woord te zeggen. Vraag Me om je Mijn aanwezigheid te tonen door te zeggen :

Jezus, ik voel me verloren.
Open mijn hart om Uw liefde te aanvaarden
en toon me de waarheid opdat ik gered mag worden.
 

 Gebed om anderen te bekeren (ontvangen 16 april 2011)
Door de zwakheid van geloof onder degenen in de wereld die gelovig zijn, hebben diegenen van jullie die sterk zijn in hun geloof nu een grote verantwoordelijkheid. Jullie moeten dit bekeringsgebed bidden voor de anderen.

Jezus, ik verzoek U dringend, door uw goddelijke barmhartigheid,
om deze lauwe zielen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed
zodat zij bekeerd kunnen worden.


Zeg dit kort gebed op in naam van diegenen van wie jullie denken dat ze dit het meest nodig hebben.
 


Gebed om bemoediging (ontvangen 10 mei 2011)
Zoals Ik gezegd heb, kent Mijn barmhartigheid geen grenzen. Nu jullie vervuld zijn met de geest van licht en heiligheid moeten jullie, al Mijn volgelingen van overal, moedig zijn en Mijn woord verkondigen aan iedereen waarmee jullie in contact komen. Verwerp de spot die jullie kunnen ondervinden want het is nu té belangrijk om Mijn smeekbeden om bekering te negeren.

Aanhoor nu Mijn gebed om jullie de nodige bemoediging te geven :

O Heer, vervul mij nu met de gave van de Heilige Geest
om Uw allerheiligste Woord naar de zondaars te brengen
die ik in Uw Naam moet helpen redden.
Help mij om hen, door mijn gebeden,
te bedekken met Uw Kostbaar Bloed
opdat zij naar Uw Heilig Hart getrokken kunnen worden.
Verleen mij de gave van de Heilige Geest
zodat deze arme zielen Uw Nieuw Paradijs kunnen genieten. Amen.


Zeg dit gebed elke dag na het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid en jullie zullen, door jullie trouw aan Mij, helpen Mijn kinderen te redden.
 


Gebed voor elke dag (ontvangen 24 juli 2011)
Ik bemin en koester elk van jullie, kinderen. Vergeet dat nooit ! Wanneer jullie tot Mij bidden, zeg dan elke dag dit gebed :

O mijn dierbare Jezus, sluit me in Uw armen
en laat mijn hoofd op Uw schouders rusten
zodat U mij, wanneer de tijd rijp is,
kan optillen naar Uw glorieus Koninkrijk.
Laat Uw Kostbaar Bloed over mijn hart stromen
opdat wij één kunnen worden.
 

Gebed om de waarheid te herkennen (ontvangen 15 augustus 2011)
Jullie moeten elke boodschap zorgvuldig lezen. Bid vervolgens tot de Heilige Geest voor de genade om te kunnen inzien dat deze boodschappen van goddelijke oorsprong zijn. Open jullie hart om Mijn woord te ontvangen. Voel Mij in jullie ziel door Me het volgende te vragen :

Jezus, als U dit echt bent,
overstelp mijn ziel dan a.u.b. met het teken van Uw liefde
opdat ik kan erkennen wie U bent.
Laat me niet misleid worden door leugens.
Toon me in plaats daarvan Uw barmhartigheid
door mijn ogen te openen voor de waarheid
en de weg naar Uw Nieuw Paradijs op aarde.
 

Gebed om angsten los te laten (ontvangen 17 augustus 2011)
Als je bang bent van iets, waarvan je het gevoel hebt dat het je leven in zijn greep heeft, dan zal des te meer je vreest des te meer het probleem knagen. Je geest kan slechts rustig worden wanneer je ophoudt en tot Mij zegt :

Jezus, in vertrouwen overhandig ik U al mijn zorgen in deze zaak
zodat het probleem nu van U is,
om het op te lossen volgens Uw Allerheiligste Wil.
 

Gebed voor de blinde, verdwaalde zielen (ontvangen 30 augustus 2011)
Kies mensen die je kent en nader Mijn Vaders troon om hen te redden.

God de Allerhoogste,
ik kom deze week voor Uw troon
om te pleiten voor de ziel van mijn broeders en zusters
die weigeren om Uw bestaan te erkennen.
Ik verzoek U dringend om hen te bekleden met Uw genaden
zodat zij hun hart zullen openen
om te luisteren naar Uw Allerheiligste Woord.
 

Gebed om de aanstaande gruwel te weerstaan (ontvangen 28 oktober 2011)
Ik vraag al Mijn dienaren om intens te bidden om de gruwel, die in aantocht is, te trotseren. Zij moeten als volgt tot Mij bidden :

O, mijn geliefde Jezus, ik smeek Uw bescherming af
en vraag om Uw barmhartigheid
om mijn broeders en zusters binnen Uw Kerk ervoor te behoeden
dat zij het slachtoffer worden van de Antichrist.
Verleen mij de genaden
en bescherm mij met Uw schild van sterkte
om het hoofd te bieden aan de slechte daden
die in Uw Heilige Naam gepleegd zouden kunnen worden.
Ik smeek om Uw barmhartigheid
en beloof te allen tijde mijn trouw aan Uw Heilige Naam.
 

Gebed om de gave van verlichting (ontvangen 3 november 2011)
Mijn liefde voor jullie, kinderen, is zo sterk dat, ongeacht hoe jullie Mij negeren of de rug toekeren, Ik jullie zal blijven roepen. Ik zal dit doen door de kracht van de Heilige Geest. Jullie moeten om deze gave bidden door te zeggen :

O Jezus, bedek mij met Uw Kostbaar Bloed
en vervul mij met de Heilige Geest
opdat ik kan onderscheiden of deze woorden van U komen.
Maak mij nederig van geest.
Aanvaard mijn smeekbeden met barmhartigheid
en open mijn hart voor de waarheid.
 

Smeekgebed tot God de Vader (ontvangen 15 november 2011)
Ik, God de Vader, doe vanuit de Hemel een beroep op Mijn kinderen om te luisteren naar Mijn smeekbede waarbij Ik jullie dringend verzoek om onmiddellijk overeind te komen. Bid samen het volgende gebed :

Allerhoogste God,
in de naam van Uw welbeminde Zoon, Jezus Christus,
die U hebt opgeofferd
om ons, Uw arme kinderen, te redden van het vuur van de hel, aanhoor ons gebed.
Mogen wij onze nederige offers aanbieden
en beproevingen en tegenspoed aanvaarden
als een middel om tijdens de Waarschuwing
de redding van alle zielen te verkrijgen.
 
Wij smeken U om de zondaars te vergeven
die het moeilijk vinden om terug te keren
en Uw barmhartige goedheid te aanvaarden
om de nodige offers te brengen
die U gepast acht om hen te verlossen in Uw heilige ogen.
 

Gebed om de omstandigheden van de vervolging te verzachten (ontvangen 9 december 2011)
Door te bidden tot Mij, jullie Hemelse Vader, God de Allerhoogste, Schepper van het Heelal en de mensheid, zal Ik jullie gebeden verhoren en vrijstelling verlenen aan al deze zielen voor wie jullie bidden.

Kinderen, zwicht nooit voor de vervolging die bedreven wordt achter gesloten deuren. Bid om deze situatie te beperken ! Doe in Mijn naam, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, een beroep op God de Vader om deze crisis af te wenden en bid :

God de Vader, in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
smeek ik U om deze gruwel,
om Uw kinderen te beheersen, tegen te houden.
Bescherm a.u.b. al Uw kinderen in deze verschrikkelijke tijd
zodat we de vrede en waardigheid kunnen vinden
om bevrijd van de Boze ons leven te leiden.

Mijn dochter, gebed kan en zal een eind maken aan deze onheilspellende plannen.
 

Gebed om nooit op te geven wanneer je je neerslachtig voelt (ontvangen 8 januari 2012)
Ik houd van jullie ongeacht hoezeer jullie Mij misschien kwetsen of beledigen. Bid dit gebedje en Ik zal onmiddellijk naar jullie komen gelopen.

Jezus, als U mij kan horen,
luister dan naar mijn roep om hulp.
A.u.b., help mij om te gaan met diegenen die mij pijn bezorgen.
Help mij te verhinderen dat afgunst mijn leven overneemt
en op te houden met te verlangen
naar de dingen die ik niet kan hebben.
Open in plaats daarvan mijn hart voor U, lieve Jezus.
Help mij om echte liefde – Uw liefde
en ware vrede in mijn hart te voelen. Amen.

Verheug jullie, Mijn kinderen, want Ik spreek nu tot jullie hart vanuit de Hemel.
 

Gebed om klein te worden (ontvangen 2 maart 2012)
Ik geef nu allen Mijn zegen maar jullie moeten Mij erom vragen. 

Hemelse Vader, help me
om in Uw ogen zo klein als een kind te worden.
Ik vraag dat Uw genaden op mij neerkomen
zodat ik gehoor kan geven aan Uw oproep
om al Uw kinderen te redden. Amen.
 

Gebed om de genade van wijsheid, kalmte en onderscheiding (ontvangen 20 maart 2012)

Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed :

O Jezus, help mij
om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien
en om trouw te blijven aan Uw Leer,
ongeacht hoezeer ik gedwongen word om U af te wijzen.
 

Gebed voor atheïsten tijdens de Waarschuwing (ontvangen 17 juli 2012)

Diegenen onder jullie die zeggen dat jullie atheïsten zijn, luister nu naar Mijn belofte. Ik houd van jullie en Ik zal Mijn strijd, om jullie te behoeden voor de klauwen van de Bedrieger – Satan – die jullie blind maakt voor de waarheid, nooit opgeven.

Als het zover is en jullie tijdens de Waarschuwing jullie zonden voor jullie ogen zien, zeg dan deze woorden:

Jezus, toon mij de waarheid en behoed mij voor het kwaad.
Ik heb oprecht spijt over mijn zonden
en vraag U mij nu aan te nemen
en mij het licht van Uw barmhartigheid te tonen. Amen.

Jullie zullen nooit meer verward zijn als jullie dit gebed opzeggen. Er zal een last van jullie hart genomen worden en jullie zullen waarlijk in vrede verkeren.
 

God de Vader: Gebed om de sleutel tot het Nieuw Paradijs (ontvangen 10 april 2013)
Tot diegenen die het geschenk van bekering afgewacht hebben – die arme, lege zielen van Mij – zeg Ik nu: Ik, jullie liefhebbende Vader, beloof jullie dat Ik jullie zal omhelzen en jullie hart zal openen wanneer jullie dit gebed bidden.

Lieve Vader, ik ben het, Uw verloren kind,
dat zo verward en blind is,
dat ik zonder Uw hulp, Uw liefde, niets ben.
Red mij door de liefde van Uw Zoon, Jezus Christus,
en schenk mij de sleutel tot Uw Nieuw Paradijs op aarde. Amen.
 

Openingsgebed van een nederige dienaar (ontvangen 24 september 2013)
Om op de gepaste wijze met Mij te communiceren, moeten jullie Mij altijd eerst als een nederige dienaar benaderen. Wanneer jullie voor Mij neerknielen of gewoon in jullie hart met Mij communiceren, begin dan altijd met te zeggen:

Jezus, vergeef mij want ik heb gezondigd.

Hierna zullen jullie Mijn aanwezigheid voelen en zal Ik in jullie ziel verblijf houden.
 

Gebed dat ware liefde voor Jezus uitdrukt (ontvangen 2 oktober 2013)
Als jullie oprecht van Mij houden, zullen jullie tot Mij zeggen:

Jezus, Uw Wil is het enige dat telt.
Mijn vrije wil is van U.
Doe ermee wat U wilt!
 

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie