Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

1. Kruisteken
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

2. Openingsgebeden (facultatief):
U gaf de geest, Jezus,
maar de bron van leven stroomde uit voor zielen
en de Oceaan van Barmhartigheid ontsloot zich voor de hele wereld.
O Bron van Leven,
onpeilbare Goddelijke Barmhartigheid,
omhels heel de wereld en stort U uit over ons.

O Bloed en Water,
dat uit het Hart van Jezus stroomde
als een bron van barmhartigheid voor ons,
ik vertrouw op U!

3. Onze Vader
Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
geheiligd zij Uw naam.
Uw Rijk kome.
Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade. Amen.

4. Weesgegroet
Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
en gezegend is de Vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

5. Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden,
die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven. Amen.

6. Op de grote kralen van ieder tientje:
Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en het Bloed,
de Ziel en de Godheid van uw Welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
tot verzoening van onze zonden en die van de hele wereld.

7. Op de kleine kralen van ieder tientje:
Omwille van zijn smartelijk Lijden, wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

8. Afsluitend (3x):
Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige Onsterfelijke God,
wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

Slotgebed (facultatief):
Eeuwige God, in wie grenzeloze barmhartigheid is
en wiens schatten van ontferming onputtelijk zijn,
zie goedgunstig neer op ons en vermeerder uw barmhartigheid in ons,
opdat wij in barre tijden niet wanhopen of teneergeslagen worden,
maar met groot vertrouwen ons aan uw Heilige Wil onderwerpen,
die louter Liefde en Barmhartigheid is.

Gebed na het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid (gevraagd in de boodschap van 10 mei 2011):
O Heer, vervul mij nu met de gave van de Heilige Geest
om Uw allerheiligste Woord naar de zondaars te brengen
die ik in Uw Naam moet helpen redden.
Help mij om hen, door mijn gebeden,
te bedekken met Uw Kostbaar Bloed
opdat zij naar Uw Heilig Hart getrokken kunnen worden.
Verleen mij de gave van de Heilige Geest
zodat deze arme zielen Uw Nieuw Paradijs kunnen genieten. Amen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie