Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

O.L.Vrouw verzocht de mensen dringend om haar Heilige Rozenkrans te bidden om te helpen hun land te redden.

Hoe bid ik de Rozenkrans?

Gebed voor de Rozenkrans (optioneel):

O Koningin van de Heilige Rozenkrans,
U heeft zich verwaardigd om naar Fatima te komen
om aan de drie herderskinderen de schatten van genade,
verborgen in de Rozenkrans, te onthullen.
Beziel mijn hart met een oprechte liefde voor deze devotie
opdat ik, door het overwegen van de Mysteries van onze Verlossing
die hierin herdacht worden,
verrijkt mag worden door de vruchten ervan
en zo vrede voor de wereld,
bekering voor de zondaars en Rusland,
en de genaden die ik U vraag door deze Rozenkrans

(vermeld hier je verzoek) mag verkrijgen.
Ik vraag dit tot meerdere eer en glorie van God, voor Uw eigen eer
en voor het welzijn van de zielen, maar ook voor mijzelf. Amen.


Rozenkrans
1. Je begint bij het kruis: je maakt een kruisteken en bidt :

In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, Amen.                                                

    en daarna bid je de geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven, Amen.

 
2. Je bidt een Onze Vader:  
 Rozenkrans                                                                                                              
Onze Vader die in de hemelen zijt
Geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

3. Je bidt: Ik groet U, dochter van God de Vader.

     Vervolg met een Weesgegroet.

Weesgegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U
gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus,
Heilige Maria Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

4. Ik groet U, moeder van God de Zoon.
     
Vervolg met een Weesgegroet.

5. Ik groet U, bruid van God de Heilige Geest.
      Vervolg met een Weesgegroet.

6. Bid de doxologie:

 Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.

    Noem en overweeg het eerste geheim. (zie onderaan)
    Bid het Onze Vader.

7. Bid bij elke bolletje een Weesgegroet, dus tienmaal.

8. Bid de doxologie
    Bid het gebed O mijn Jezus:

 O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

    Noem en overweeg het tweede geheim.
    Bid het Onze Vader.

9. Bid tien maal een Weesgegroet.

10. Doxologie. Bid het gebed O mijn Jezus. Noem en overweeg het derde geheim. Bid het Onze Vader.

11. Bid tien maal een Weesgegroet.

12. Doxologie. Bid het gebed O mijn Jezus. Noem en overweeg het vierde geheim. Bid het Onze Vader.

13. Bid tien maal een Weesgegroet.

14. Doxologie. Bid het gebed O mijn Jezus. Noem en overweeg het vijfde geheim. Bid het Onze Vader.

15. Bid tien maal een Weesgegroet.

16. Doxologie. Bid het gebed O mijn Jezus.                                                                                                                        

Gebed na de Rozenkrans

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid,
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. 
Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze Voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen.
En toon ons, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.

Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

 
Laat ons bidden:
O God, uw eniggeboren Zoon heeft ons
door Zijn leven, dood en verrijzenis
de beloning van het eeuwig leven geschonken,
geef dat wij door het overwegen van deze geheimen van de Rozenkrans van de Gezegende Maagd Maria
mogen navolgen wat ze bevatten
en verkrijgen wat zij beloven,
door dezelfde Christus onze Heer. Amen.

Sluit af met het kruisteken.

 

De geheimen van de rozenkrans

We overwegen bij voorkeur de volgende geheimen op de volgende dagen:

Maandag: Blijde geheimen; Dinsdag: Droevige geheimen; Woensdag: Glorievolle geheimen; Donderdag: geheimen van het Licht
Vrijdag: Droevige geheimen; Zaterdag: Blijde geheimen; Zondag: Glorievolle geheimen

De blijde geheimen:

1. De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria en God de Zoon wordt mens.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth en Johannes wordt door Jezus geheiligd
3. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen en Maria wordt gezuiverd volgens de oudtestamentische wet
5. Jezus wordt in de tempel door zijn verontruste ouders wedergevonden terwijl Hij de leraars van de Wet onderwijst.

De geheimen van het Licht:

1. De doop van Jezus in de Jordaan
2. Het wonder op de bruiloft te Kanaän
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
4. De gedaanteverandering van Jezus
5. De instelling van de Eucharistie op het Laatste Avondmaal

De droevige geheimen:

1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader
2. Jezus wordt bloedig gegeseld
3. Jezus wordt met doornen gekroond
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië
5. Jezus sterft aan het kruis

De glorievolle geheimen:

1. Jezus verrijst uit de doden
2. Jezus stijgt op ten hemel
3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen door de voorspraak van Maria
4. Maria wordt in de hemel opgenomen
5. Maria wordt in de hemel gekroond. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie