Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen aangaande de kruistochtgebedsgroepen

Het wordt tijd dat de kruistochtgebedsgroepen overal ter wereld opgericht en verspreid worden

Ontvangen op zondag 8 september 2013   21.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de kruistochtgebedsgroepen overal ter wereld opgericht en verspreid worden. Deze gebeden worden door Gods kracht geschonken en er zijn grote wonderen aan verbonden.

Deze gebeden zullen bekering verspreiden, lichamelijke genezing bieden en de impact van oorlog, honger en armoede afzwakken. Vandaag laat Ik jullie een nieuw gebed na dat zal helpen om het vreselijk lijden, dat door oorlog veroorzaakt zal worden, te verminderen.

Kruistochtgebed (120) ‘Houd de verspreiding van oorlog tegen’

O mijn zoete Jezus, neem de oorlogen weg,
die de mensheid vernietigen.
 
Behoed de onschuldigen voor lijden.
Bescherm de zielen die ware vrede proberen te brengen.
 
Open het hart van diegenen
die door de pijn van oorlog getroffen worden.
 
Bescherm de jongeren en de kwetsbaren.
Red alle zielen wier leven door oorlog verwoest wordt.
 
Sterk ons allen, lieve Jezus,
die bidden voor de ziel van al Gods kinderen
en verleen ons de genade om opgewassen te zijn
tegen het lijden dat ons in tijden van strijd bezorgd kan worden.
 
Wij smeken U om de verspreiding van oorlog tegen te houden
en de zielen naar de heilige toevlucht van Uw Hart te brengen. Amen.

Ga, jullie allen die Mij horen, en vraag Mij om de genaden die jullie nodig zullen hebben om in deze tijd Mijn pijn te doorstaan.

Jullie Jezus

 

De wonderen die Ik de wereld beloofde, door Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen

Ontvangen op zaterdag 11 mei 2013   20.20 u

Mijn dochter, de Heilige Wil van God is machtig en zal al diegenen verslaan, die zich tegen het Woord van God verzetten. Wanneer jullie voelen dat er zoveel tegenstand en haat tegenover deze missie bestaat, moeten jullie altijd vertroost zijn door Mijn plechtige belofte. Deze bestaat erin alle zielen te redden opdat Mijn Nieuw Paradijs weldra, en met zo weinig mogelijk lijden, aan de mensheid geschonken kan worden. Het lijden kan door de gebeden van Mijn restleger verminderd worden omdat Ik hen met bijzondere genaden begiftig.

De wonderen die Ik de wereld beloofde, door Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen en velen zullen genezingen en bekeringen aanschouwen. Het zal door deze wonderen zijn dat Ik Mijzelf bekend zal maken, zelfs aan de meest verharde sceptici. Het zal door de kruistochtgebeden zijn dat aan dienaren van Mijn Christelijke Kerken Mijn barmhartigheid getoond zal worden, en spoedig zullen velen het bewijs van de echtheid van deze boodschappen krijgen.

 

Moeder van de Verlossing: De kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden

Ontvangen op zondag 10 maart 2013   18.00 u

Mijn lief kind, jij zult je in deze tijd nog meer alleen en geïsoleerd voelen, terwijl het heilige Woord van God luid weerklinkt om de mensheid te waarschuwen voor de noodzaak om hun ziel voor te bereiden.

Kinderen, het is nu dat jullie Mijn geliefde Zoon moeten vragen om bij jullie de moed erin te houden tijdens de donkere dagen, maanden en jaren die voor jullie in het verschiet liggen. Jullie moeten blij zijn omdat zoveel zielen, door de Heilige Geest geïnspireerd, gehoor gegeven hebben aan de oproep van Mijn Zoon, Jezus Christus. Hij houdt zoveel van jullie allemaal dat het Mij, Zijn geliefde Moeder, tranen van vreugde bezorgt. Hoe Hij Zijn barmhartigheid zal uitspreiden, gaat jullie begrip te boven en Hij zal zelfs diegenen, die Hem verachten, dicht tegen Zijn Hart trekken.

Het zal nu niet lang meer duren voor Zijn grootse Tweede Komst, dus moeten jullie God verheerlijken. Als voorbereiding moeten jullie zo vaak mogelijk het Sacrament van de Verzoening ontvangen en voor de zielen blijven bidden.

Hoewel God almachtig is en zijn glorie nu ten volle begrepen zal worden, wanneer jullie getuigenis afleggen van Zijn Tweede Komst, moeten jullie, Zijn restleger, Hem helpen met Zijn plan om de mensheid te redden.

De kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden en dus moeten jullie je verbreiden en vermenigvuldigen. Gods genaden worden uitgestort over al Zijn kinderen die deelnemen aan deze gebedsgroepen. Zij zullen de wapenrusting zijn die de mensheid zal beschermen tegen de door de Antichrist geplande vervolging.

Geef nooit op, kinderen! Blijf te allen tijde in een staat van genade en blijf de instructies van Mijn Zoon opvolgen! Hij zal jullie nooit in de steek laten, zodanig groot is Zijn liefde voor jullie.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

 

Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

Ontvangen op vrijdag 25 januari 2013   20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. Zij moeten wijwater bij de hand houden, er moet een kruisbeeld van Mij aanwezig zijn en zij moeten dit bijzonder kruistochtgebed bidden om hun kruistochtgebedsgroep te beschermen.

Kruistochtgebed (96) om onze kruistochtgebedsgroep te zegenen en te beschermen.

O Mijn liefste Jezus,
zegen en bescherm ons, Uw kruistochtgebedsgroep, a.u.b.  
zodat wij immuun worden voor de boze aanvallen van de duivel, 
en voor elke boze geest die ons kan kwellen,  
in deze heilige missie om zielen te redden. 
Mogen wij trouw en sterk blijven  
terwijl wij volharden om de wereld Uw heilige naam voor te houden  
en mogen wij nooit opgeven  
in de strijd om de waarheid van Uw heilig woord te verspreiden. 
Amen. 

Bid dit gebed voor en na iedere gebedsbijeenkomst a.u.b.!

Ik moet jullie bovendien opdragen, Mijn geliefde leerlingen, om ervoor te zorgen dat gebed de basis vormt van elke gebedsbijeenkomst. Ik wil niet dat jullie nadenken over het negatieve of onder elkaar angst creëren, want al wat Ik breng, is liefde en barmhartigheid.

Mijn boodschappen zijn hoopvol en Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen. Het doel van deze missie bestaat erin zielen te redden. Het heeft nooit om iets anders gegaan. Mijn boodschappen worden gegeven om jullie te verlichten, om jullie te wijzen op de gevaren die jullie geloof aantasten en om jullie voor te bereiden op Mijn Nieuw Paradijs.

Ga nu heen in vrede! Ik zal elke kruistochtgebedsgroep bekleden met Mijn overvloed aan genaden, waaronder de gave van onderscheiding.

Jullie Jezus

 

H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

Ontvangen op woensdag 23 januari 2013   16.05 u

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Jullie moeten de tijd vinden om deze gebeden te bidden aangezien deze in de wereld reeds veel tragedies, die veroorzaakt worden door die goddeloze mensen die boosaardige handelingen verrichten, inperken.

Jullie mogen nooit de kracht van het gebed vergeten, of het feit dat Ik door Mijn voorspraak jullie kan helpen in jullie worsteling met jullie geloof.

Velen onder jullie zijn in jullie leven druk bezig met andere zaken, maar jullie moeten alles in het werk stellen om Mijn Zoon te huldigen. Voor velen kan het bidden moeilijk zijn.

Het kan moeilijk zijn om alleen te bidden en diegenen die het meest perfecte en mooie gezicht van Mijn Zoon, Jezus Christus, niet kunnen zien, worden gemakkelijk afgeleid.

Hier is een klein kruistochtgebed (95) om te helpen tijd te vinden voor gebed.

O Moeder van de Verlossing, 
kom mij te hulp,  
aangezien ik moeite heb om tijd te vinden voor gebed. 
Help mij om Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,  
de tijd te geven die Hem toekomt,  
om Hem te tonen hoeveel ik van Hem houd. 
Ik vraag dat U, mijn gezegende Moeder van de Verlossing,  
voor mij om de genaden verzoekt die ik nodig heb,  
en dat U Uw Zoon om alle genade en gunsten vraagt,  
opdat Hij mij in de boezem van Zijn Heilig Hart kan sluiten. 
Amen. 

Kinderen, al wat jullie moeten doen om de weg van de waarheid te volgen, is de tijd die nodig is, besteden aan gebed. Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden. Het zal zijn doordat jullie de kruistochtgebeden bidden, dat het Verbond door Mijn Zoon vervuld kan worden om de wereld te redden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

 

Met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren

Ontvangen op dinsdag 22 januari 2013   10.24 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Licht zal nu over die naties schijnen, aan wie de waarheid niet geleerd werd.

Waar er geen gewag gemaakt wordt van God, in die naties die Mij niet eren hoewel zij zich bewust zijn van wie Ik ben, zal Mijn goddelijke aanwezigheid nu elke hoek vullen. De sluier van duisternis zal opgeheven worden en eindelijk zullen deze uitgehongerde zielen Mijn Heilige Geest drinken en Mijn heilig woord verslinden. Na al die tijd zal hen, door de verspreiding van Mijn gebedsgroepen, de waarheid gegeven worden.

Ik zinspeel op die naties waar jullie kerken er leeg bij liggen, waar de Sacramenten zelden ter beschikking gesteld worden en waar de dagelijkse Missen niet langer opgedragen worden. Het is aan jullie, Mijn geliefde leerlingen, om Mijn heilig woord uit te dragen zodat duistere zielen en diegenen die niets over Mij weten, verlicht en zachtaardig aangemoedigd worden om tot Mij te komen.

Ik zegen jullie, en door de kracht van Mijn diepe liefde voor eenieder van jullie, zal Ik jullie aantal sterk doen toenemen. Mijn gebedsgroepen zullen in elk land opgericht worden, en met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren.

Herinner allen aan Mijn Leer! Herinner de zielen eraan de Heilige Bijbel te lezen, één van de grootste geschenken die aan jullie door Mijn Vader gegeven werden. Bid Mijn gebeden, lees Mijn glorieuze boodschappen en bid dat jullie zelfs de meest versteende harten kunnen bereiken. Ik zal jullie veel gaven verlenen en Ik zal jullie onderrichten bij elke stap die jullie nemen op de weg van de waarheid.

Jullie Jezus

 

Deze mensen zullen Mijn Kerken te gronde richten en het zal weinigen toegestaan zijn om de dagelijkse Offers op te dragen

Ontvangen op zondag 20 januari 2013   17.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens dat Mijn leerlingen de veranderingen, die in het verschiet zullen liggen, zonder angst zullen omhelzen. Het is door deze veranderingen dat de mens gezuiverd kan worden.

De verdorven oorlogsdaden en de afschaffing van jullie rechten, teweeggebracht om de manier waarop jullie landen bestuurd worden te beheersen, zullen weldra plaatsgrijpen. Als deze laatste strijd tussen Mijn Vaders Koninkrijk en de duivel en zijn boze geesten niet zou plaatsvinden, zou het kwaad niet uitgeroeid kunnen worden.

Er zullen voortdurend pogingen ondernomen worden om jullie valuta’s en jullie persoonlijke toegang tot geld over te nemen. Maar jullie gebeden kunnen deze goddeloze leiders beletten om deze poging tot slavernij op te leggen. Deze mensen zullen Mijn Kerken te ronde richten en het zal weinigen toegestaan zijn om de dagelijkse Offers op te dragen. Toch zullen er onder hen diegenen zijn, die zich door Gods genade staande zullen houden.

Zij zullen de Kerk vervolgen en een grote verdeeldheid onder de leiders van de Christelijke Kerken veroorzaken, en toch zullen er nog priesters en geestelijken zijn die standhouden, omdat zij zullen weigeren zich aan deze druk te onderwerpen.

Zij zullen proberen een eind te maken aan de Sacramenten van het Doopsel, de Heilige Communie en de Biecht, en toch zullen deze getrouwe en dappere dienaren doorgaan Mij te dienen.

Denk eraan dat jullie gebeden de impact en de gestrengheid van deze beproevingen zullen afzwakken. Wanneer Mijn uitverkoren zielen speciaal om deze daden van barmhartigheid bidden, zal Ik aan hun oproepen gehoor geven.

Jullie Jezus

 

Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken

Ontvangen op zondag 20 januari 2013   10.10u

Als de eindtijdprofeet kan Ik haar geen afleiding toestaan. Ik heb al Maria’s tijd en toewijding nodig. Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie zal leiden in jullie gebeden en door Mijn gebedsgroepen. Onderschat nooit de geest van het kwaad, die twijfels en twisten onder jullie teweegbrengt, samen met de bekoring om op te stappen.

Erken de redenen daarvoor! Het komt doordat Satans grootste strijd in deze tijd gevoerd wordt. Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken. Ik ben het, Jezus, die de strijd tegen de Boze leid en Ik zal het zijn, die deze zal winnen.

Jullie geliefde Jezus

 

H. Maagd Maria: De afschaffing van alle tekenen van Mijn Zoon zal het begin van het einde betekenen

Ontvangen op vrijdag 18 januari 2013   19.30u

Jullie moeten blijven bidden, kinderen, en doorgaan met het bidden van de kruistochtgebeden, want deze zijn zeer krachtig en zullen helpen om het leed, dat door de verdorven groepering gepland wordt, te verzachten.

De aarde zal nu beven waar de zetels van deze demonisch beïnvloede leiders gevestigd zijn. De hand van God, de Allerhoogste, zal de aarde treffen, maar velen van diegenen die een zondig leven leiden, kunnen door jullie gebeden gered worden.

De invloed van de Boze wordt nu, in de Kerken en onder diegenen die het woord van God verkondigen, gevoeld. Zij zijn de voornaamste doelwitten van de Boze en de Antichrist zal zich niet laten vermurwen in zijn streven om alle Christelijke Kerken te vernietigen.

Bid, bid, bid dat de strijdmacht van Christus kalm en vreedzaam blijft. Wanneer jullie volkomen op Mijn Zoon vertrouwen, door de overgave van jullie vrije wil, zullen jullie sterk worden. Jullie zullen dan in staat zijn om deze beproevingen te doorstaan.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

 

Er zal alles aan gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren

Ontvangen op donderdag 17 januari 2013   23.17 u

Mijn zeer geliefde dochter, het vuur van de Heilige Geest onder Mijn gebedsgroepen is intenser geworden, en deze zullen zich nu over de hele wereld verspreiden en zich duizendmaal vermenigvuldigen. De genade die aan deze groepen verleend wordt, zal het mogelijk maken dat deze zich snel vestigen en aangroeien, net zoals Ik dat voor ogen had.

Mijn volgelingen, jullie moeten jullie nu voorbereiden op de vreselijke beproevingen die jullie, vanwege jullie antwoord op Mijn oproep, het hoofd zullen moeten bieden. Er zal alles aan gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren. Veel priesters bijvoorbeeld, zullen proberen deze op te doeken. Er zal jullie gezegd worden deze niet bij te wonen. Er zal jullie gezegd worden dat deze niet toegelaten zijn. Er zal jullie gezegd worden dat Mijn gebeden van de geest van het kwaad afkomstig zijn. Er zullen jullie allerlei excuses verschaft worden – gewoonweg allemaal met de bedoeling om te voorkomen dat Mijn werk verricht wordt.

Ik verzoek jullie dringend om in vrede en harmonie samen te werken. Sta niet toe dat meningsverschillen dit werk een halt toeroepen! Dit is een tijd waarin Satan tussen jullie allemaal een wig zal proberen te drijven, zodat de kruistochtgebeden niet, zoals door Mij voorgeschreven, wereldwijd verspreid worden.

De ‘Jezus aan de mensheid’-gebedsgroepen moeten overal opgericht worden. Zij zullen integraal deel uitmaken van de vorming en de coördinatie van Mijn restleger op aarde. Jullie moeten nauw samenwerken, in liefde en harmonie, en contact houden met Mijn dochter, Maria. Ik heb haar opgedragen om, waar mogelijk, te helpen om jullie te leiden. Ik heb haar een groep mensen gestuurd, die deze groepen in de verschillende regio’s in de wereld zullen coördineren. Jullie moeten jullie elk focussen op jullie eigen regio en jullie met elkaar in verbinding stellen. Maria zal door Mij onderricht worden over hoe Ik wil dat zij beheerd worden en over de opzet die Ik verlang.

Ik zal elke gebedsgroep zegenen wanneer zij instemmen met Mijn leiding. Er moeten leden van de geestelijkheid bij betrokken worden en er moeten gebedenboeken gebruikt worden. Maria zal jullie weldra laten weten wat er van jullie verwacht wordt.

Bereid jullie voor op deze wereldwijde missie zoals geen andere! Het is de laatste missie om zielen te redden en elke stap op de weg wordt door Mij, Jezus Christus, ingegeven. Ik vraag dus dat jullie al jullie vertrouwen op Mij stellen. Verheug jullie, want jullie zijn gezegend dat jullie, in de belangrijkste periode uit de wereldgeschiedenis, deze rol toebedeeld krijgen! Hiervoor zullen jullie veel gaven van Mij ontvangen, aangezien Ik jullie hulp nodig heb om zielen te redden.

Laat Mij jullie op elke locatie de zegen van bescherming schenken voor de ‘Jezus aan de mensheid’-kruistochtgebedsgroepen, terwijl deze opgericht worden.

Mijn liefde, Mijn zegen! Mijn geliefde volgelingen, jullie brengen Mij in deze tijd vrede, liefde en troost.

Jullie geliefde Jezus

 

Niettegenstaande Mijn goddelijkheid voel Ik Mij ziek door, en walg Ik van de zonden van de mens

Ontvangen op maandag 14 januari 2013   18.12 u

De zonde heeft de aarde, waarop jullie lopen, aangetast en dat kan gezien worden aan de ziekten, de vervuiling en de corruptie onder jullie regeringen. De smet van de zonde strekt zich uit over de wereld waardoor deze in de ogen van Mijn Vader een walgelijk en verachtelijk ding geworden is. Hij, die de wereld schiep als een plaats waar Hij Zijn familie zou kunnen koesteren, is diepbedroefd.

Mijn Vader is ook kwaad en de weegschaal van gerechtigheid is nu gekanteld. Zijn straf kan, waar het noodzakelijk geworden is, niet meer tegengehouden worden.

Help jullie broeders en zusters, vooral diegenen die wetten in het leven geroepen hebben die indruisen tegen deze die door God, de Allerhoogste, opgesteld werden. Jullie moeten dat doen door middel van de kruistochtgebeden. Wees sterk! Wees moedig! Wees hoopvol en vrees niets, als jullie van Mij houden!

Jullie Jezus

 

Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen gelederen te vernietigen, is al aan de gang

Ontvangen op zaterdag 12 januari 2013   15.10 u

Jullie moeten nu in alle naties zoveel mogelijk gebedsgroepen oprichten voor Mijn kruistocht van gebed. Door dat te doen, zullen jullie het werk van de verdorven groepering temperen.

 

Rooms-katholieken zullen Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden of beschutte kerken

Ontvangen op zondag 11 november 2012   22.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten samenkomen en zoeken naar die zielen die onwetend zijn over de waarheid.

Steek jullie armen uit! Nodig hen uit om naar de waarheid te luisteren! Hun leven en hun ziel kunnen verloren gaan, tenzij jullie hen helpen om tot Mij te komen.

De kruistocht, de missie van de Restkerk op aarde, zal even uitdagend zijn als deze in de Middeleeuwen. Het zal niet om fysieke oorlogsvoering gaan waarbij een leger een strijd levert in een normale oorlog.

Het zal een geestelijke oorlog zijn, hoewel sommige oorlogen een aanleiding zullen vormen voor het opzetten van miljoenen gebedsgroepen om de macht van de Antichrist af te zwakken.

Deze gebeden werden in de Hemel geschreven en beloven buitengewone genaden.

Zij hebben slechts één doel en dat is om de ziel van iedereen te redden: van elk kind, elke geloofsovertuiging, elk geslacht, elke geloofsgemeenschap en van atheïsten. Dat is Mijn grootste verlangen.

Jullie, Mijn leerlingen, staan onder Mijn leiding. De genaden die Ik over jullie uitstort, dragen reeds vrucht. Weldra zullen de krachten, die Ik jullie door de genaden van de kruistochtgebeden schenk, duizenden nieuwe zielen aantrekken.

Jullie denken misschien: hoe kan een kleine gebedsgroep dergelijke bekeringen bewerkstelligen? Het is omdat jullie door Mijn Vader beschermd en rechtstreeks door Mij geleid worden, dat jullie zullen slagen. Jullie kunnen niet falen. Terwijl jullie veel afleiding en onenigheid zullen ondervinden, alsook innerlijke strijd – wat bij dit werk te verwachten valt – zal Ik altijd aan jullie zijde staan.

Denk eraan dat wij ons nu voorbereiden op de gevolgen voor Mijn arme, gewijde dienaren, die het resultaat zullen zijn van het komende schisma dat in de Christelijke Kerken gaat oplaaien.

Dus terwijl het restleger door priesters en andere christelijke geestelijken geleid zal worden, zullen er veel lekendienaren zijn, aangezien dit een tijd zal worden waarin er een tekort aan priesters zal zijn.

Jullie, Mijn leerlingen, zullen jullie moeten verzamelen en hosties voor de communie moeten opslaan, want zij zullen moeilijk verkrijgbaar worden. Diegenen onder jullie die Rooms-katholiek zijn, zullen Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden of beschutte kerken.

Een missie, vergelijkbaar met de Duitse nazivervolging waarbij de Joden opgejaagd werden, zal in het leven geroepen worden om de zogenaamde verraders van de nieuwe-wereldkerk, waarvan jullie gezegd zal worden dat deze voor alle religies is, uit te roeien.

Jullie zullen beschuldigd worden van het schenden van de mis en hun nieuwgevormde misvoorstelling, waarbij Ik niet tegenwoordig zal zijn in de Heilige Eucharistie, want deze mis zal in de ogen van Mijn Vader een gruwel zijn.

In de Missen die opgedragen worden in die centra en toevluchtsoorden waar jullie trouw beloven aan de transsubstantiatie, om ervoor te zorgen dat het Sacrament van het Heilig Offer authentiek is en door Mijn Vader aanvaard wordt, zullen Mijn Lichaam en Bloed tegenwoordig zijn.

Ik zal jullie blijven onderrichten terwijl jullie doorgaan met het wereldwijd oprichten van ‘Jezus aan de mensheid’-gebedsgroepen.

Er worden er elke dag al vele gevormd. Ik dank diegenen die Mijn instructies opgevolgd hebben en gehoorzaamheid betonen.

Leef in vrede! Jullie moeten zekerder worden. Negeer angst want deze komt niet van Mij! We groeien nu aan en breiden uit naar elke hoek van de aarde. Weldra zullen allen volgen en wanneer dat gebeurt, zullen de gebeden de wereld veranderen door bekering.

Ik houd van jullie allemaal. Ik ben dankbaar en ontroerd dat jullie onmiddellijk aan Mij gehoor gegeven hebben doorheen deze belangrijke missie, de grootste, georkestreerd om alle zondaars thuis bij de Vader en buiten het bereik van de invloed en de bekoringen van het Beest te brengen.

Jullie Jezus

 

Ik heb jullie hulp nodig. Net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op de aarde rondliep

Ontvangen op donderdag 8 november 2012   15.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn leerlingen, gewijde dienaren en leden van de geestelijkheid verzamelen zich nu over de hele wereld als reactie op deze oproep van de Hemel.

Ik, hun geliefde Jezus Christus, ben in hun hart aanwezig met Mijn bijzondere genaden.

Zij erkennen deze goddelijke oproep want de Heilige Geest heeft hen bekleed met de kennis dat Ik het inderdaad ben, Jezus Christus, de Mensenzoon, die met hen communiceert.

Jullie, Mijn geliefde en gekoesterde gemeenschap, zijn op dit moment verstrengeld met Mijn Heilig Hart.

Ik voer jullie naar de weg zodat jullie de waarheid kunnen meedelen aan de verdwaalde zielen die Mijn grootse barmhartigheid nodig hebben.

Dit is Mijn geschenk aan jullie: Ik zal jullie hart zodanig raken dat jullie onmiddellijk zullen weten dat dit goddelijke inspiratie is.

Weten jullie niet hoeveel Ik van jullie houd? Hoezeer jullie onder de macht van jullie goddelijke Redder, die de wereld redding beloofd heeft, beschermd worden?

Mijn Tweede Komst is dichtbij en Ik wens alle zondaars te redden, ongeacht hoe zwartgeblakerd hun ziel is. Denk eraan dat het door jullie verbintenis, om Mij toe te staan jullie te leiden, zal zijn dat dergelijke arme zielen uit de greep van de Boze gehaald kunnen worden.

Aarzel niet om Mijn oproep te beantwoorden, maar weet dat jullie voorzichtig moeten zijn met betrekking tot hoe jullie dat doen. Ik moet Mijn strijdmacht op een zodanige manier opbouwen dat zij in besloten kring samen kunnen komen, om zich eensgezind te verenigen, zodat zij Mij hun gebeden kunnen voorleggen.

Jullie moeten snel handelen en zodra zij Mijn kruistochtgebeden bidden, zullen deze zielen naar jullie getrokken worden.

Ik heb jullie hulp nodig. Net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op aarde rondliep.

Kom nu! Wees niet bang! Luister niet naar diegenen die jullie tegenspreken, die de draak met jullie zullen steken of die een smet zullen werpen op Mijn Heilig woord. Jullie tijd, om Mij te dienen, is gekomen. Sta moedig op en volg Mij! Ik zal jullie door liefde en vreugde in jullie hart vervullen. Weldra zullen jullie geen twijfels meer hebben over wie dit verzoek tot jullie richt.

Ik dank jullie om aan Mijn oproep gehoor te geven. Ik zegen en begeleid jullie te allen tijde.

Jullie Jezus

 

Een groot deel van de mensheid zal gelouterd worden en zal dan klaar zijn voor het langverwachte Tijdperk van Vrede

Ontvangen op woensdag 7 november 2012   21.28 u

De diverse leiders uit verschillende naties zullen weldra de gelederen sluiten en voorbereidingen treffen om het Christendom over heel de wereld uit te roeien.

Hierdoor zullen de schalen van vuur en bliksem over de wereld uitgegoten worden om de goddelozen te straffen.

Jullie moeten echter beseffen dat veel van de kastijdingen, die door Mijn Vader gepland waren, door jullie gebeden ingeperkt werden.

Blijf sterk! Ga door met Mijn kruistochtgebeden en geef nooit de hoop op!

Jullie Jezus

 

De aarde zal kreunen van pijn terwijl de Antichrist zijn intrede voorbereidt

Ontvangen op maandag 5 november 2012   18.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet zich nu voorbereiden op de grote veranderingen, die Ik heb toegelaten, om de mensheid voor te bereiden op de Tweede Komst.

Er werd door Mijn geliefde volgelingen veel werk verricht om miljoenen zielen te redden door middel van de gebeden die Ik hen geschonken heb.

Jullie trouw aan Mij, jullie Jezus, Mijn geliefde volgelingen, brengt met zich mee dat jullie Mij zielen hebben toevertrouwd die nu veilig zijn en die anders in de hel geworpen zouden zijn.

Jullie gebeden zijn zo krachtig dat, na verloop van tijd, als nog miljoenen meer Mijn boodschappen van liefde en hoop aanvaarden, miljarden zielen gered zullen worden.

Mijn werk door jullie, Mijn leerlingen, redt dagelijks duizenden en duizenden mensen. Jullie mogen dus nooit toegeven aan twijfels, die jullie natuurlijk van tijd tot tijd zullen overvallen, en die jullie van het bidden kunnen afhouden.

Nu moeten jullie luisteren!

Er zal nu veel gebeuren. De stormen zullen overal ter wereld toenemen en de aarde zal kreunen van pijn terwijl de Antichrist zijn intrede voorbereidt. Het zal niet lang meer duren voordat hij zal opdagen.

Mijn dochter, houd je toegespitst op de verspreiding van Mijn woord, ook al kan je voor veel obstakels komen te staan. Laat niets uitstellen dat Mijn boodschappen aan iedereen gegeven worden.

Het gaat niet het aantal mensen zijn, die het Boek der Waarheid of Mijn boodschappen zullen ontvangen, dat het verschil zal maken, maar wel het aantal mensen dat Mijn kruistochtgebeden bidden. De gebeden zullen de macht van de Antichrist verzwakken.

Het zullen de kastijdingen zijn – die door Mijn Vader naar de aarde gestuurd worden – die deze leiders en groeperingen, die het wagen Zijn kinderen te schaden, zullen ombrengen.

De macht van God zal zich uitstrekken over diegenen die van Hem houden.

De macht van God zal diegenen beschermen, die zich bekeren.

God, Mijn Eeuwige Vader, zal Zijn genaden blijven uitstorten tot Zijn macht zich uitstrekt over al Zijn kinderen en hen beschermt.

Ga heen in vrede, hoop en liefde! Vertrouw op Mij en alles zal goedkomen.

Jullie Jezus

 

Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Maak er gebruik van!

Ontvangen op donderdag 1 november 2012   18.00 u

Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Maak er gebruik van! Mijn kruistochtgebeden zullen helpen om een groot deel van de verschrikking, veroorzaakt door de zonden van de mensheid, in te perken.

 

Ik roep jullie allemaal op om centra op te richten zodat jullie er zorg voor kunnen dragen dat Mijn boodschappen verspreid worden

Ontvangen op maandag 3 september 2012   10.08 u

Mijn zeer geliefde dochter, de strijdmacht werd gevormd en haar gelederen zullen zich verspreiden over zowel Christelijke landen als landen die door communisten geleid worden.

Geen land zal ongemoeid gelaten worden door Mijn strijdmacht, Mijn restleger.

Er zullen niveaus zijn binnen Mijn strijdmacht, met rangen van elke soort, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat Mijn missie, om zielen te redden, slaagt.

Al diegenen van Mijn strijdmacht zullen, ongeacht de rol die zij spelen, het volgende met elkaar gemeen hebben:

Zij zullen Mij dienen in nederige dienstbaarheid en hun liefde voor Mij, hun Jezus, zal doorheen deze missie brandend blijven.

De toorts van vuur, ontstoken door de Heilige Geest, zal niet flikkeren want het is een bijzonder geschenk om Mijn manschappen te sterken.

Denk eraan dat dit een oorlog zal zijn, een oorlog om het menselijk ras te redden. Een oorlog, waarbij Mijn Vader ervoor zal zorgen dat deze uit naam van God gewonnen wordt.

Ik roep jullie allemaal op om centra op te richten zodat jullie er zorg voor kunnen dragen dat Mijn boodschappen verspreid worden.

Gebed is een belangrijk onderdeel van dergelijke centra want wanneer jullie gebedsgroepen oprichten, zullen jullie de macht van Mijn strijdmacht versterken.

Ik zal de bekering doen toenemen naarmate er meer gebedsgroepen in Mijn Heilige Naam gesticht worden. Noem deze gebedsgroepen ‘Jezus aan de mensheid’ en laat de rest aan Mij over.

Mijn Heilige Geest zal zich in dergelijke gebedsgroepen over jullie uitstrekken en jullie bij elke stap op de weg begeleiden. Ik zal jullie spoedig verdere instructies geven.

Leef in vrede! Ik ben blij dat jullie, Mijn geliefde leerlingen, Mijn oproep met zo’n liefde en vertrouwen beantwoord hebben.

Jullie Jezus

 

Richt gebedsgroepen op gewijd aan ‘Jezus aan de mensheid’

Ontvangen op woensdag 16 mei 2012   17.38 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij geloven nadrukkelijk zeggen dat het belangrijk is te bidden voor elk van jullie naties.

Om dit doeltreffend te doen, moeten jullie gebedsgroepen oprichten, gewijd aan ‘Jezus aan de mensheid’. 

Maak gebruik van deze groep om al de kruistochtgebeden te bidden die jullie gegeven worden.

Mijn dochter, Maria, zal het zo regelen dat deze aangeboden worden op een manier die jullie zal toelaten deze af te drukken, waar ter wereld jullie ook zijn.

Verspreid Mijn heilig woord a.u.b. onder alle leden van de geestelijkheid.

Sommigen zullen Mijn boodschappen verwerpen.

Anderen zullen deze, met liefde in hun hart, omhelzen.

Jullie zullen echter grotendeels in Mijn heilige naam belachelijk gemaakt en afgewezen worden.

Jullie zullen lijden zoals Mijn apostelen leden en jullie zullen voor schut gezet worden in sommige kringen van Mijn Kerk op aarde.

Deze verbale en grove beledigingen zullen hevig zijn en jullie zullen gekwetst worden. Maar Ik zeg het volgende.

Denk eraan dat de haat die jullie betoond wordt, zal aantonen dat Ik het werkelijk ben, jullie Jezus, die vanuit de Hemel tot jullie spreekt.

Gedurende dit lijden zal Ik jullie steeds weer doen opstaan, telkens jullie neergehaald worden.

Ik zal jullie optillen en jullie sterker maken dan voorheen.

Waarom doe Ik dat? Ik doe het zodat jullie geschikt en sterker worden om Mijn heilig woord te verspreiden.

Want pas dan zullen jullie grotere gaven ontvangen waarvan Ik jullie zal voorzien door Mijn Heilige Geest.

Kom dus overeind en schiet op om jullie natie voor te bereiden opdat het de wapenrusting zal ontvangen die deze nodig heeft om het merkteken van het Beest te vermijden.

Vergeet nooit het belang van het Zegel van de Levende God. 

Ik zal jullie en je familie bescherming bieden, niet slechts naar de geest maar ook een fysieke bescherming.

Jullie zijn gezegend om het Zegel te ontvangen en het is jullie plicht ervoor te zorgen dat overal zoveel mogelijk van Gods kinderen deze ontvangen. 

Denk eraan dat Ik al Mijn volgelingen elke minuut bijsta en wanneer zij Mijn werk uitdragen, zullen zij bijzondere genaden ontvangen om hen dapper, sterk en vastberaden te maken om de ziel van elke man, vrouw en kind in de wereld te redden.

Jullie geliefde Redder

 

Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

Ontvangen op zondag 23 oktober 2011   19.15 u

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen. Ik zal jullie, Mijn Strijdmacht, voorzien van gebeden die opgezegd moeten worden om zielen te redden. Deze gebedsgroepen zullen zich uitbreiden en vanuit haar gelederen zal een waarachtige strijdmacht van toegewijde volgelingen opstaan om de waarheid, over Mijn goddelijke belofte van redding voor iedereen, uit te brengen.

Deze groepen zullen de strijdmacht vormen, zoals bepaald door Mijn geliefde Vader, die de duisternis van het kwaad, veroorzaakt door Satan en zijn gelovigen en volgelingen, zal aanpakken.

 

Zelfs kleine gebedsgroepen van Goddelijke Barmhartigheid kunnen miljoenen redden

 Ontvangen op zaterdag 16 april 2011   22.45 u.

 

Mijn geliefde dochter, de tijd voor de Waarschuwing is nu dichtbij en het zal in een oogwenk plaatsvinden. Allen zullen in hun baan gestopt worden wanneer zij getuige zijn van Mijn Grote Barmhartigheid. Bid in de eerste plaats voor hen die in doodzonde verkeren. Zij hebben jullie gebeden nodig want velen van hen zullen door de shock doodvallen, wanneer zij de gruwel zien, zoals die door Mijn ogen gezien wordt, van de zondige wreedheden die zij begaan hebben. Het bidden van de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans kan miljoenen redden ook al gebeurt dat door slechts een kleine groep van trouwe, godvruchtige volgelingen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie